معرفی دروس کارشناسی معارف اسلامی و کلام

بازگشت

   کد درس نام درس ن/ع نوع درس واحد ن واحد ع واحد کل نوع واحد درسی نوع تصویب پیش نیاز دروس رشته اختیاری
1 101 تعليم و تربيت عمومي نظری مشترك 2 0 2 تئوري داخلی   خیر
2 102 اصول مديريت نظری مشترك 2 0 2 تئوري داخلی   خیر
3 103 مباني علم سياست نظری مشترك 2 0 2 تئوري داخلی   خیر
4 104 اصول علم اقتصاد نظری مشترك 2 0 2 تئوري داخلی   خیر
5 105 مباني جامعه شناسي نظری مشترك 2 0 2 تئوري داخلی   خیر
6 106 مباني علم حقوق نظری مشترك 2 0 2 تئوري داخلی   خیر
7 107 مباني روان شناسي نظری مشترك 2 0 2 تئوري داخلی   خیر
8 111 زبان پيش نياز نظری پیش نیاز داخلی 4 0 4 تئوري داخلی   خیر
9 112 زبان عمومي1 (زبان خارجه) نظری عمومی 4 0 4 تئوري وزارت علوم 111 خیر
10 121 فلسفه اسلامي 1(از درس 1تا آخر درس 18) نظری مشترك 4 0 4 تئوري داخلی   خیر
11 122 فلسفه اسلامي 2(از درس 19تا آخر درس 36) نظری مشترك 4 0 4 تئوري داخلی 121 خیر
12 123 فلسفه اسلامي 3(از درس 37تا آخر درس 53) نظری مشترك 4 0 4 تئوري داخلی 122 خیر
13 124 فلسفه اسلامي 4(از درس 54تا آخر درس 70) نظری مشترك 4 0 4 تئوري داخلی 123 خیر
14 131 اخلاق عملي 1 نظری عمومی 1 0 1 تئوري وزارت علوم   خیر
15 132 اخلاق عملي2 نظری عمومی 1 0 1 تئوري وزارت علوم 131 خیر
16 133 اخلاق عملي 3 نظری عمومی 1 0 1 تئوري وزارت علوم 132 خیر
17 134 اخلاق عملي4 نظری عمومی 1 0 1 تئوري وزارت علوم 133 خیر
18 141 رياضي مقدماتي نظری اختياري 2 0 2 تئوري داخلی   خیر
19 142 زبان فارسي نظری عمومی 2 0 2 تئوري وزارت علوم   خیر
20 143 فلسفه علوم انساني (مباني) نظری مشترك 2 0 2 تئوري داخلی   خیر
21 144 فيزيولوژي نظری اختياري 2 0 2 تئوري داخلی   خیر
22 145 روش تحقيق نظری مشترك 2 0 2 تئوري داخلی   خیر
23 146 انقلاب اسلامي ايران نظری عمومی 2 0 2 تئوري وزارت علوم   خیر
24 147 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران نظری عمومی 2 0 2 تئوري وزارت علوم   خیر
25 148 دانش خانواده و جمعيت نظری عمومی 1 0 1 تئوري وزارت علوم   خیر
26 151 قرآن شناسي1 نظری مشترك 2 0 2 تئوري داخلی   خیر
27 152 قرآن شناسي2 نظری مشترك 2 0 2 تئوري داخلی   خیر
28 153 قرآن شناسي3 نظری مشترك 2 0 2 تئوري داخلی   خیر
29 154 خدا شناسي نظری مشترك 3 0 3 تئوري داخلی 151-152-153 خیر
30 155 جهان شناسي نظری مشترك 2 0 2 تئوري داخلی 151-152-153 خیر
31 156 انسان شناسي1 (انديشه اسلامي1) نظری عمومی 2 0 2 تئوري وزارت علوم 154-155 خیر
32 157 انسان شناسي 2(انديشه اسلامي2) نظری عمومی 2 0 2 تئوري وزارت علوم 154-155 خیر
33 158 راه و راهنما شناسي 1 نظری مشترك 2 0 2 تئوري داخلی 154-155 خیر
34 159 راه و راهنما شناسي 2 نظری مشترك 2 0 2 تئوري داخلی 154-155 خیر
35 160 اخلاق در قرآن 1 نظری مشترك 2 0 2 تئوري داخلی 156-157-158-159 خیر
36 161 اخلاق در قرآن 2 نظری مشترك 2 0 2 تئوري داخلی 160-163-164-165 خیر
37 162 اخلاق در قرآن 3 نظری مشترك 2 0 2 تئوري وزارت علوم 160-163-164-165 خیر
38 163 جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن نظری مشترك 3 0 3 تئوري داخلی 156-157-158-159 خیر
39 164 حقوق و سياست در قرآن 1 نظری مشترك 2 0 2 تئوري داخلی 156-157-158-159 خیر
40 165 حقوق و سياست در قرآن 2 نظری مشترك 2 0 2 تئوري داخلی 156-157-158-159 خیر
41 166 حقوق و سياست در قرآن 3 نظری مشترك 2 0 2 تئوري داخلی 160-163-164-165 خیر
42 167 اقتصاد در قرآن (تفسير موضوعي قرآن) نظری عمومی 2 0 2 تئوري وزارت علوم 160-163-164-165 خیر
43 170 زبان عمومي2 نظری اختياري 4 0 4 تئوري داخلی 112-169 خیر
44 171 زبان عمومي3 نظری اختياري 4 0 4 تئوري داخلی 170 خیر
45 2123 مباني عرفان نظری اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   خیر
46 2126 كلام اسلامي 1 نظری اختصاصي 4 0 4 تئوري وزارت علوم   خیر
47 2127 كلام اسلامي 2 نظری اختصاصي 4 0 4 تئوري وزارت علوم 2126 خیر
48 2140 زبان تخصصي (1) نظری اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   خیر
49 2141 زبان تخصصي (2) نظری اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم 2140 خیر
50 2143 متون فلسفي و كلامي (نثر جديد عربي ) نظری اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   خیر
51 2144 منطق جديد نظری اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   خیر
52 2145 تفكر نقدي نظری اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   خیر
53 2151 آشنايي با وهابيت و بهائيت نظری اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم 2127-2165-2166-2167 خیر
54 2160 نقد انديشه اومانيسم،سكولاريسم و ليبراليسم نظری اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم 2148-2149-2155-2156-2162-2163-2164 خیر
55 2162 كلام جديد(1) نظری اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   خیر
56 2163 كلام جديد(2) نظری اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم 2162 خیر
57 2164 كلام جديد(3) نظری اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم 2162-2163 خیر
58 2165 تاريخ و متون كلام اسلامي (1) (كليات) نظری اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   خیر
59 2166 تاريخ و متون كلام اسلامي (2) (فرق كلامي غير شيعي) نظری اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم 2165 خیر
60 2167 تاريخ و متون كلام اسلامي (3) (فرق كلامي شيعي) نظری اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم 2165 خیر
61 2168 آشنايي با تاريخ و انديشه هاي اديان شرقي(هندوييسم و بوديسم) نظری اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   خیر
62 2169 بررسي تاريخ و الهيات اديان ابراهيمي(يهوديت و مسيحيت) نظری اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   خیر
63 2170 تاريخ فلسفه اسلامي نظری اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   خیر
64 2171 تاريخ فلسفه غرب نظری اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   خیر
65 2173 فلسفه اخلاق نظری اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   خیر
66 2174 معرفت شناسي و مباني معرفت ديني نظری اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   خیر
جمع واحد تعداد
کل 149
اختصاصي 48
اختياري 12
مشترك 64
پیش نیاز داخلی 4
عمومی  

 

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
kalam..pptx 4.4 مگابایت [66 بار دانلود]4.2 مگابایت