نام: 
محمدحسین
نام خانوادگی: 
محمدحسین فاریاب
زندگینامه: 

محمدحسین فاریاب فرزند یوسف، متولد 1355 ش ش 12409 صادره از بندر گناوه

ورود به حوزه علمیه قم: 1374

ورود به موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره): .1378    

 استادیار و عضو هیأت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره

از سال 1386 در جامعۀ المصطفی العالمیۀ و جامعۀ الزهرا س و موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به تدریس بوده ام

رزومه