دوگانگی حقیقت از دیدگاه ابن رشد و ابن رشدیان/ دکتر حسن یوسفیان