عناوين دروس کارشناسي کلام

 1. آشنايي با تاریخ و اندیشه های ادیان شرقی(هندویسم و بودیسم)
 2. بررسی تاریخ و الهیات ادیان ابراهیمی(یهودیت و مسیحیت)
 3. آشنايي با وهابیت و بهائیت
 4. تاريخ و متون کلام اسلامي 1
 5. تاريخ و متون کلام اسلامي 2
 6. تاريخ و متون کلام اسلامي 3
 7. تاريخ فلسفه غرب
 8. تاريخ فلسفه اسلامي
 9. تفکر نقدي
 10. زبان تخصصي (1و2)
 11. کلام اسلامي1
 12. کلام اسلامي 2
 13. کلام جديد 1
 14. کلام جديد 2
 15. کلام جديد 3
 16. فلسفه اخلاق
 17. مباني عرفان
 18. متون فلسفي و كلامي (نثر جديدعربي)
 19. معرفت شناسي و مباني معرفت ديني
 20. فلسفه علم کلام
 21. نقد انديشه اومانيسم، سکولاريسم و ليبراليسم