فایل صوتی نشست علمی «رویارویی طبیعت‌گرایی علمی با فراطبیعت‌گرایی دینی»

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
كرسي دكتر دانشور-1.mp3 0 b [3 بار دانلود]0 بایت
كرسي دكتر دانشور-2.mp3 0 b [2 بار دانلود]0 بایت
كرسي دكتر دانشور-3.mp3 0 b [2 بار دانلود]0 بایت
كرسي دكتر دانشور-4.mp3 0 b [2 بار دانلود]0 بایت
كرسي دكتر دانشور-5.mp3 0 b [1 بار دانلود]0 بایت
كرسي دكتر دانشور-6.mp3 0 b [1 بار دانلود]0 بایت
كرسي دكتر دانشور-7.mp3 0 b [1 بار دانلود]0 بایت
كرسي دكتر دانشور-8.mp3 0 b [1 بار دانلود]0 بایت
كرسي دكتر دانشور-9.mp3 0 b [3 بار دانلود]0 بایت