فلسفه دین، ویلیام جی وین رایت/ مترجم دکتر علیرضا کرمانی