معرفت شماره 051 - اسفند 1380. ویژه دین شناسی

  • ميزگرد فلسفه دين
  • روش‌هاى حل تعارض علم و دين/ دكتر ابوالفضل ساجدى
  • نگاهى به پديده وحى/ حسن يوسفيان
  • خردگرايى دينى; نگاهى نو به ديدگاه معتزله/ حسن يوسفيان/ احمدحسين شريفى
  • چند معمّا درباره مطلق خدا/ نويسنده: جورج ماورودس/ مترجم: مصطفى آزاديان
  • چيستى و فاعل معجزه از منظر متكلمان و فلاسفه/ محمدحسن‌قدردان قراملكى
  • جَسْتِ ايمان/ رابرت مرى هيو آدامز/ ترجمه: محمدعلى مبينى
  • زمينه‌هاى تاريخى و سير انديشه اصلاح‌گرايىِ دينى سيدجمال‌الدين اسدآبادى/ منصور نصيرى
  • قربانى در اديان/ حسن فراهانى
موضوع: