معرفت شماره 099 - اسفند 1384. ویژه دین شناسی

 • «رستاخيز سخن»; رويكردهاي جديد مسيحيت به متون مقدّس/دكتر حميد كثيري
 • ويژگي هاي تجربه ديني; دو منظر غربي و اسلامي/دكتر محمود نمازي
 • طبقه بندي مفاهيم از منظر معرفت شناسان مسلمان/محمّد حسين زاده
 • ضرورت تحول پارادايمي و انقلاب كپرنيكي در معرفت شناسي رئاليستي/مسعود اميد
 • كاركرد معناسازي دين از ديد گيرتز/سيدحسين شرف الدين
 • برهان نظم/مهدي تراب پور
 • علم و دين; توازي هاي روش شناختي از ديدگاه ايان باربور/محمّدحسين طاهري
 • پنهان بودن خدا الحاد را توجيه نمي كند./نويسنده: پل موزر / مترجم: رحمت اللّه رضايي
 • وجود و بيگانگي/نويسنده: جي. هي وود توماس / مترجم: فاطمه شريف
 • نظريات درباره «خوب»/نويسند: كريستين م. كورسگارد / مترجم: رحيم بابانژاد
 • يك كتاب در يك مقاله; فلسفه زبان ديني/دكتر ابوالفضل ساجدي
موضوع: