• «رستاخيز سخن»; رويكردهاي جديد مسيحيت به متون مقدّس/دكتر حميد كثيري
  • ويژگي هاي تجربه ديني; دو منظر غربي و اسلامي/دكتر محمود نمازي
  • طبقه بندي مفاهيم از منظر معرفت شناسان مسلمان/محمّد حسين زاده
  • ضرورت تحول پارادايمي و انقلاب كپرنيكي در معرفت شناسي رئاليستي/مسعود اميد
  • كاركرد معناسازي دين از ديد گيرتز/سيدحسين شرف الدين
  • برهان نظم/مهدي تراب پور
  • علم و دين; توازي هاي روش شناختي از ديدگاه ايان باربور/محمّدحسين طاهري
  • پنهان بودن خدا الحاد را توجيه نمي كند./نويسنده: پل موزر / مترجم: رحمت اللّه رضايي
  • وجود و بيگانگي/نويسنده: جي. هي وود توماس / مترجم: فاطمه شريف
  • نظريات درباره «خوب»/نويسند: كريستين م. كورسگارد / مترجم: رحيم بابانژاد
  • يك كتاب در يك مقاله; فلسفه زبان ديني/دكتر ابوالفضل ساجدي
موضوع: