معرفی برخی از کتب و مقالات محققان موسسه امام خمینی با موضوعات کلام و فلسفه دین در راستای اسلامی سازی علوم انسانی

بسم الله الرحمن الرحیمآثار و محصولات مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني در عرصه اسلامي سازي علوم انساني
بخش کلام و فلسفه دین

 

معيارهاي اسلامي سازي علم

آنچه در پي مي‌آيد مجموعه آثار منتشره (کتب ومقالات)توسط مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره) در عرصه اسلامي سازي علوم انسانی مي‌باشد علوم انسانی دراین مجموعه شامل علوم انسانی رایج درمجامع دانشگاهی مانند اقتصاد، روان شناسی،  جامعه شناسی، تاریخ و...و مبانی این علوم مانند انسان شناسی فلسفه معرفت شناسی فلسفه های مضاف  می شود.محورهای کلی این مجموعه  به شرح زیر است:.

 

1. کليات مربوط به علوم انساني

2. مباني و پيش فرض‌هاي علوم انساني

3. روش توليد علوم انساني

4. رابطه علم و دين

 5. آشنايي با علم انساني

6 . فلسفه‌هاي مضاف

7.  نقد علوم انساني موجود

8.  روش توليد و نظريه‌پرداز ي در علوم انساني

9.  نظري‌پردازي و توليد علوم انساني‌اسلامي

10. اسلامي‌سازي و بومي‌سازي علوم‌انساني

11. ترجمه آثار در عرصه علوم انساني

 

 

 

كلام

الف. كتب

 1. آثار اين جهاني ايمان به غيب، حسن شكراللهي/ 1388(1)، 144 ص، قم، موسسة امام خميني€.
 2. آموزش عقايد(مشكات)، استاد مصباح/ 1395(9)، 556 ص، قم، موسسة امام خميني€.
 3. پرسش‌ها و پاسخ‌ها(1-3)، استاد مصباح، 1387(1)، فارسي، قم، موسسة امام خميني€.
 4. پژوهشي در عصمت معصومان†/ احمدحسين شريفي، حسن يوسفيان.-تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، ۱۳۷۷.
 5. چكيده‌اي از انديشه‌هاي بنيادين اسلامي، استاد مصباح/ 1386-1393(7)، 176 ص، قم، موسسة امام خميني€.
 6. چند درس درباره اصول ايدئولوژي اسلامي/ نوشته محمود رجبي، محمود محمدي، اکبر ميرسپاه.-ويراست ۲ با تجديد نظر و اضافات.-قم: موسسه در راه حق، ۱۳۵۹. .
 7. خاتميت، امامت و مهدويت/ احمدحسين شريفي.-قم: صهباي يقين، ۱۳۸۴. .
 8. خداجويي و نقش آن در نگرش به مرگ، سيد حسين عليا نسب، 1391(1)، 240 ص، قم، موسسة امام خميني€.
 9. خداشناسي در قرآن، استاد مصباح/ 1394(4)، 304 ص، قم، موسسة امام خميني€.
 10. خداشناسي(ويراست جديد، معارف قرآن 1)، استاد مصباح/ 1394(3)، 610 ص، قم، موسسة امام خميني€.
 11. خداشناسي، سيد احمد فقيهي/ 1388-1393(8)، 144 ص، قم، موسسة امام خميني€.
 12. رابطه علم ودين، استاد مصباح، 1393(2)، 304 ص، قم، موسسة امام خميني€.
 13. راه و راهنماشناسي، استاد مصباح/ 1384-1392(9)، 464 ص، قم، موسسة امام خميني€.
 14. زبان دين و قرآن، ابوالفضل ساجدي/ 1395(3)، 556 ص، قم، موسسة امام خميني€.
 15. كمال نهايي انسان و راه تحصيل آن از ديدگاه فيلسوفان اسلامي، مهدي عبدالهي/ 1390(1)، 448 ص، قم، موسسة امام خميني€.
 16. کلام جديد/ حسن يوسفيان.-قم: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها(سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۸۹.
 17. مباني انديشه 1(درآمدي بر معرفت‌شناسي و مباني معرفت ديني، ...، محمد حسين زاده/ 1394(11)، 216 ص، قم، موسسة امام خميني€.
 18. مباني انديشه 1(معرفتشناسي)، مجتبي مصباح . عبدالله محمدي، 1395(6)، 256 ص، قم، موسسة امام خميني€.
 19. مباني انديشه 3(انسان راه و راهنما شناسي)، احمد حسين شريفي/ 1388-1389(2)، 192 ص، قم، موسسة امام خميني€.
 20. مباني انديشه 3(انسان راه و راهنما‌شناسي )، جمعي از نويسندگان/ 1389-1394(2)، 360 ص، قم، موسسة امام خميني€.
 21. مباني انديشه 3(انسان‌شناسي )، صفدر الهي راد، 1395(2)، 232 ص، قم، موسسة امام خميني€.
 22. مباني انديشه 3(راه و راهنما شناسي)، احمد حسين شريفي/ 1388(1)، 320 ص، قم، موسسة امام خميني€.
 23. مباني انديشه 4(بنياد اخلاق)، مجتبي مصباح، 1394(10)، 312 ص، قم، موسسة امام خميني€.
 24. مباني انديشه اسلامي 6(فلسفه سياست)، قاسم شبان نيا، 1395(2)، 264 ص، قم، موسسة امام خميني€.
 25. مباني انديشه اسلامي 6(فلسفه سياسي اسلام)، محمدجواد نوروزي، 1394(6)، 224 ص، قم، موسسة امام خميني€.
 26. مباني انديشه4(درآمدي برنظام ارزشي)، جمعي از نويسندگان/ 1383-1395(12)، 248 ص، قم، موسسة امام خميني€.
 27. مباني انديشه4(فلسفه اخلاق)، مجتبي مصباح، 1395(2)، 224 ص، قم، موسسة امام خميني€.
 28. مباني علوم انساني اسلامي/ احمدحسين شريفي.-تهران: آفتاب توسعه، ۱۳۹۳. .
 29. مباني فلسفي تعليم و تربيت، هواردا اوزمن/گروه علوم تربيتي، 1387-1395(2)، 576 ص، قم، موسسة امام خميني€.
 30. مباني معرفت ديني، محمد حسين زاده، 1393(12)، 192 ص، قم، موسسة امام خميني€.
 31. مباني معرفت‌شناختي علوم انساني در انديشه اسلامي، محمد حسين زاده/ 1393(1)، 168 ص، قم، موسسة امام خميني€.
 32. معناو چيستي امامت در قرآن سنت و آثار متكلمان، محمد حسين فارياب، 1391(1)، 512 ص، قم، موسسة امام خميني€.
 33. منشا دين: بررسي و نقد ديدگاه‌ها/ اکبر حسيني، امير خواص، تهران، کانون انديشه جوان، ۱۳۸۸.
 34. نقش آموزه معاد در بازسازي علوم انساني دستوري، حسن محيطي اردكان، 1395(1)، قم، موسسة امام خميني€.
 35. نياز به دين/ حسن يوسفيان.-تهران: دانش و انديشه معاصر، کانون انديشه جوان، ۱۳۸۱.
 36. الهيات پست ليبرال، صفدر الهي راد/ 1390(1)، 192 ص، قم، موسسة امام خميني€.   

ب. مقالات

 1. اثبات ضرورت نبوت از ديدگاه فيلسوفان، ايزدي تبار، محمد، معارف عقلي، ش 19، تابستان، 1390، ص 7.
 2. امكان و ضرورت معاد روحاني، الهي راد، صفدر، معرفت، ش 178، كلام، مهر، 1391، ص 33.
 3. برهان صديقين از ديدگاه حكماي مشاء، اشراق و حکمت متعاليه2، علي زماني، اميرعباس، معرفت، ش 12، بهار، 1374، ص 67.
 4. پايان فضيلت يا نقد تفكر اخلاقي جوامع معاصر، شمالي، محمدعلي، معرفت، ش 13، تابستان، 1374، ص 83.
 5. پيامدهاي نظريه تعدد قرائت‌ها، تكميلي، حسين، معرفت، ش 178، كلام، مهر، 1391، ص 125.
 6. جايگاه روش عقلي و نقلي در تحقيق مسائل كلامي، ملكيان، محمد باقر، معارف عقلي، ش 23، تابستان، 1391، ص 177.
 7. حق و باطل از ديدگاه امام علي†، رستمي، رضا، معرفت، ش 39، اسفند، 1379، ص 38.
 8. حكماي اسلامي و قضاياي اخلاقي، لاريجاني، صادق، معرفت، ش 7، زمستان، 1372، ص 27.
 9. درآمدي بر جايگاه اسرار در هندسه تبيين معارف، شاكر اشتيجه، محمدتقي، معارف عقلي، ش 30، بهار و تابستان، 1394، ص 91.
 10. ذات و صفات الهي در كلام امام علي†، سليماني اميري، عسكري، معرفت، ش 39، اسفند، 1379، ص 71.
 11. شناخت خدا 2، حسين زاده يزدي، محمد، معرفت، ش 9، تابستان، 1373، ص 21.
 12. شناخت خدا در الهيات اسلامي و فلسفه غربي1، حسين زاده يزدي، محمد، معرفت، ش 8، بهار، 1373، ص 48.
 13. عصمت نبي، كريمي، حميد، معرفت، ش 39، اسفند، 1379، ص 105.
 14. گسترة اعتبار عقل، حسين زاده يزدي، محمد، معارف عقلي، ش 11، پاييز، 1387، ص 7.
 15. معرفت لازم و کافي در دين از منظر درون ديني، حسين زاده يزدي، محمد، معارف عقلي، ش 7، پاييز، 1386.
 16. مكتب تفسير هرمنوتيك 1، غفاري، حسين، معرفت، ش 9، تابستان، 1373، ص 27.
 17. نقد ناسازگاري عقل و ايمان در انديشه كي ير كگارد، شكر، عبدالعلي، معارف عقلي، ش 30، بهار و تابستان، 1394، ص 125.

 

 

 

 

 

 

آثار دکتر ابوالفضل ساجدی

فلسفه دين و كلام جديد

كتابها

 1. فلسفه هاي مضاف (يكي از نويسندگان)، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، تهران، 1385
 2. فلسفه ي دين و كلام جديد، به كوشش محمد صفر جبرئيلي (يكي از نويسندگان)، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، تهران، 1386
 3. چالش يا سازش، نقدي بر آراء دكتر سروش در خارج از كشور،  انتشارات يمين، قم، 1380.
 4. زبان دين و قرآن، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، قم، 1383. در 496 ص (برگزيده كتاب سال حوزه  در سال 1384و كتاب سال نمايشگاه بين المللي قرآن)، (چاپ سوم ان با ويراست جديد در 1395 در 556 ص انجام شد)
 5. جستارهايي در باب دين، مشترك با مهدي مشكي،  موسسه امام خميني، 1386، چاپ مجدد در سال 1387 با عنوان: دين در نگاهي نوين، (مناسبات دين با عرفان، عقل، علم و مدرنيته)
 6. دين و دنياي مدرن، عصر نياز، موسسه امام خميني، 1387، چاپ مجدد با عنوان: عصر نياز به دين (به ضميمه نظريه دكتر سروش در باب استغناء محمود از دين)، ‌1396
 7. الدين و الحداثه، ترجمه عربي كتاب (دين و دنياي مدرن، عصر نياز)، توسط مرتضي ذاكري، مجمع جهاني اهل بيت ع، 1433 ه ق
 8. دان استيور، فلسفه زبان ديني، ترجمه و تحقيق توسط ابوالفضل ساجدي، نشر اديان، 1384، متن اصلي:

Dan Stiver, The philosophy of Religious Language, Sign, Symbol and Story, Blackwell, 1996

 1. رابرت م. گرنت و ديويد تريسي، تاريخچه مكاتب تفسيري و هرمنونيكي كتاب مقدس، ترجمه به همراه نقد و تطبيق با قرآن، توسط ابوالفضل ساجدي، نشر پژوهشگاه فرهنگ و انديشه، 1385

متن اصلي:

Robert M. Grant and David Tracy, A short History of the Interpretation of the Bible, Fortress Press, 1984

 1. زبان قرآن با نگاهي به چالشهاي كلامي تفسير، مشترك توسط سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) و موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1392،
 2. هرمنوتيك و منطق فهم حديث (مشترك با محمود مرتضوي شاهرودي)، مركز بين المللي ترجمه و نشر المصطفي، قم. 1395.
 3. اسلام و غرب: (غرب شناسي، حقوق زن، حقوق بشر، آزادي) (يكي از نويسندگان)، موسسه امام خميني، زمستان 1388
 4. پايه هاي فكري جنگ نرم،‌ به كوشش عبدالله محمدي،‌ ص 83-112،‌ فصل: ابزارهاي دين شناختي در جنگ نرم عليه جمهوري اسلامي ايران،‌ تهران، كانون انديشه جوان،‌ 1392
 5. روياانگاري وحي، مشترك با حامد ساجدي، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، 1396
 6. معرفت شناسي اسلامي و علم ديني، جستارهايي در علم پژوهي ديني، قم، نشر معارف، 1396 (يك فصل از 5 فصل كتاب نگارش حقير است. بقيه فصول از: اقايان دكتر: محمد  محمدرضايي، سيد محمد علي ديباجي، حميدرضا شاكرين، و رضا حاج ابراهيم است.)
 7. دين و دنياي مدرن، ترجمه انگليسي كتاب توسط مجمع جهاني اهل بيت سال 1395
 8. مناسبات دين با اخلاق، عرفان و معنويت (چاپ غيررسمي كتاب براي بخش مجازي موسسه، 1397)
 9. وحي و تجربه ديني (چاپ غيررسمي كتاب براي بخش مجازي موسسه، 1397)
 10. رويويه الوحي، دراسه و نقد، تعريب: حيدر الحسيني، موسسه الدليل للدراسات و البحوث العقديه، كربلا، 2019 (ترجمه عربي كتاب روياانگاري وحي)
 11. William Alston’s View of Religious Language: A Critical Analysis and Comparison with Islamic Theories, Urwatul Wuthqa P. , Qom, 2016, ISBN: 9786009427772   

 

مقالات-فارسي

 1. 77 "بررسي ديدگاه علامه طباطبايي در باره ي رابطه ي داده هاي فلسفي با تعاليم وحياني"، معرفت ش 26، ‌ پاييز 1377
 2. 80 "روشهاي حل تعارض عقل و دين"، معرفت ش51، اسفند 1380،
 3. 80 "ميزگرد فلسفه ي دين"، معرفت ش 51 اسفند 1380
 4. 81 "زبان وحي"، معرفت ش 60، آذر 1381،آذر 81
 5. 81 "نظريه ي كنش گفتاري جان آستين و فهم زبان قرآن"، قبسات ش 25، پاييز 1381، ترويجي
 6. 81 "واقع نمايي زبان قرآن"، قبسات، ش 25، پاييز 1381، ترويجي
 7. 82 "بررسي مقايسه اي مدلهاي تفسيري در قرآن و عهدين"، قبسات ش29، پاييز 1382، ترويجي
 8. 82 "نقد مدل هرمنوتيكي اصلاح شده ي گادامر توسط ديويد تريسي"، قبسات ش28، تابستان 1382، ترويجي
 9. 82 نقد مقاله ي ”پيامبر و پيامبري“ ترجمه و نقد مقالات شيعي دايره المعارف امريكانا، نشر بين الملل، 1382
 10. 83 "ساختارگرايي و پساساختارگرايي"، (ترجمه)، حوزه و دانشگاه، ش 39، تابستان 1383
 11. 83 "وحي و تجربه ي ديني"، (علمي تخصصي) معرفت فلسفي، ش3، بهار 1383
 12. 84 "ايمان گرايي و فلسفه ويتگنشتاين"، قبسات ش 35، بهار 1384، ترويجي
 13. 84 "هويت شناسي دين در اسلام و غرب"، انديشه هاي فلسفي، ش3، پاييز 84
 14. 84 "يك كتاب در يك مقاله: فلسفه زبان ديني"، معرفت، 99، اسفند 84
 15. 85 "فراز و فرود روشنفكري در نگرش ديني"، پويا. ش3، زمستان 85
 16. 85 "فلسفه دين"، قبسات، ش39-40، 1385، ترويجي
 17. 85 "قلمرو حكومتي دين"، فصلنامه علوم سياسي، ش32، 1385
 18. 87 "قرآن، كلام الهي يا بشري"، قبسات، ش48، 1387، پژوهشي
 19. 87 "وحي شناسي مسيحي با گذري بر وحي قرآني"، قبسات، ش47، 1387 پژوهشي
 20. 88  "حقوق زن در اسلام و غرب"،‌ اسلام و غرب،‌ ص 15-30، موسسه امام خميني،‌ 1388
 21. 88  "گذري بر زواياي تمدن غرب" ، اسلام و غرب،‌ ص 113-132، موسسه امام خميني،‌ 1388
 22. 88  "مرز ازادي در اسلام و غرب"،‌ اسلام و غرب،‌ ص 88-101،‌ موسسه امام خميني،‌ 1388
 23. 88 "اسلام و صلح پايدار"،در: در تدارك صلح جهاني، مجموعه مقالات سمينار علمي، پژوهشي، بين المللي صلح،‌ زنان، اديان الهي،‌ تهران: نشر شهر، 1388
 24. 90 "مناسبات دين و اخلاق" در معرفت اخلاقي، ش 7 تابستان 1390، ترويجي
 25. 90 "هستي شناسي معنا" در معرفت فلسفي، ش 34 زمستان 1390، پژوهشي
 26. 90 "نقد غرب در روابط فردي"، خردنامه همشهري،‌ آذر 90
 27. 91  "ساحت مديريت از منظر ديانت"،‌ خردنامه همشهري،‌ پاييز 91
 28. 91 "نقد مباني هرمنوتيكي شلايرماخر"، فصلنامه كلام اسلامي،‌ ش 83،‌ پاييز 1391 (مشترك با سيدمحمود مرتضوي شاهرودي و محمدحسين مختاري)، پژوهشي،
 29. 92 "بررسي انتقادي نظام فلسفي هرمنوتيكي گادامر"،‌ فصلنامه كلام اسلامي،‌ ش 85،‌ بهار 1392 (مشترك با مهدي سرلك)،‌ پژوهشي،
 30. 92 "ديني سازي نهاد سياست"، علوم انساني اسلامي، زمستان 92.
 31. 92 "دين و مدرنيته: بررسي رويكرد فروكاهشي به دين در نسبت با مدرنيته"، معرفت كلامي، ش10، بهار و تابستان 92، (مشترك با سيد مصطفي ميرباباپور)، پژوهشي
 32. 92 "ذاتي و عرضي در دين"، قبسات، ش 67، بهار 1392، پژوهشي
 33. 92 "فلسفه نياز بشر به دين "، محفل، بهار و تابستان 1392
 34. 94 "رويا انگاري وحي، نقدي بر آراء دكتر سروش"، معرفت كلامي ش14، بهار و تابستان 94، (مشترك با حامد ساجدي)، پژوهشي،
 35. 94 "حقوق انسان در جامعه ديني و غربي"، در خردنامه همشهري ش 87 آذرماه 1394
 36. 95 "قرآن و زبان انگيزشي"، در معرفت كلامي ش 16 بهار و تابستان 95، مشترك با همكاري سعيد عباسي نيا،‌ پژوهشي
 37. 95 "تحليلي تازه از تعامل معناشناسي و تفسير قرآن به قرآن با الهام از ايزوتسو"، قرآن شناخت ش 17 پاييز و زمستان 95، (مشترك با حامد ساجدي)، پژوهشي
 38. 97 "بررسي و نقد مباني هرمنوتيكي پل ريكور" كلام اسلامي، ش 105، (مشترك با سيد محمود مرتضوي و علي مصباح) پژوهشي
 39. 97 "فيزيكاليسم ناتقليل گرا؛ بررسي و نقد ديدگاه ننسي مورفي"، دوفصلنامه انسان پژوهی دینی، پاییز و زمستان 1397، شماره 40. (مشترك با حامد ساجدي) پژوهشي
 40. 98 " قرآن و زوجيت فراگير مخلوقات"، قرآن شناخت، (مشترك با حامد ساجدي) پژوهشي

 

مقالات انگليسي

 1. “Tabataba’i’s View Regarding the Freedom of  Thought and Belief in Islam” in: Journal of Religion and Culture, (Canada) Spring 1997, vol. 11

http://grsaonline.brinkster.net/index.asp?PageMode=Journal

 1. “Utilizing Various Method in the Study of Religion”, in the Journal of Religion and Culture, (Canada) Fall 1995
 2. "Is Quran Human words or Divine words", in Islamic Reference Series Vol. 2: Word of God, Editted by: Mohammad Ali Shomali, Institute of Islamic Studies, Islamic Center of England, 2009, pp. 39-69
 3.  “The Roles of Islamic Rituals in Cultivating Morality and Spirituality” in On Spirituality, Essays from the third Shi’i Muslim Mennonite Christian Dialogue, Edited by M. Darrol Bryant, Susan Harrison and James Reimer, Pandora Press, Ontario, Canada, 2010, pp. 183-189
 4. "Religion and Mysticism", in Islamic Reference Series Vol. 4, Spiritual Message of Islam, Editted by: Mohammad Ali Shomali, Institute of Islamic Studies, Islamic Center of England, 2010, pp. 113-142
 5. "Religion and Ethics", in Islamic Reference Series Vol. 6: Ethics, Editted by: Mohammad Ali Shomali, Institute of Islamic Studies, Islamic Center of England, 2012, pp. 147-170
 6. "The Quran, Human or Divine Speech", in Al-Mustafa Journal of Islamic Studies, Winter 2013.
 7. “Islam and Human Rights, Equality  and Justice”, in On Being Human, Essays from the Fifth Shi’i Muslim Mennonite Christian Dialogue, CMU Press, Winnipeg,Manitoba, pp. 159-167

 

 

اسلامي سازي علوم انساني

مقالات

 1. 88 "چالشهاي فراروي توليد علم ديني"،‌ در توليد علم و شكستن مرزهاي دانش، موسسه امام خميني، زمستان 1388 ص77-86
 2. 89 "خون آلوده در شريانهاي فكري جامعه" مصاحبه در باب بومي سازي علوم انساني، مجله پويا ش 16، بهار 1389
 3. 90 "اسلامي سازي علوم انساني: آسيب شناسي"، معرفت ش 167، آبان 1390، ترويجي
 4. 91 "اسيب شناسي علوم انساني با تاكيد بر اسلامي سازي"، طرح ولايت، ش3، فروردين و ارديبهشت 91
 5. 91 "آينده علوم انساني در ايران"،‌ پژوهشهاي فرهنگي اجتماعي،‌ پاييز 91،
 6. 91 "علم ديني و بومي سازي علوم انساني" (مصاحبه)، پرسمان، اسفند 91
 7. 91 "علوم انساني در محك انديشه ديني"، در خردنامه همشهري ش 94 فروردين 1391
 8. 91 "فرار از سطح،‌ فراتر از سطح (آسيب شناسي علوم انساني با تاكيد بر اسلامي سازي)"، طرح ولايت،‌ فروردين و ارديبهشت 91
 9. 94 "آسيبهاي روش شناسي در علوم انساني و آثار آن" در مجموعه مقالات نخستين كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي، ج 4، مركز پژوهشهاي علوم انساني اسلامي صدرا،‌ تهران، بهار 1394، ص 495-518
 10. 94 "توانشهاي دين در عرصه علوم انساني" در مجموعه مقالات دومين كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي،  (تاييد پژوهشي شده)، ج 1، مركز پژوهشهاي علوم انساني اسلامي صدرا،‌ تهران، پاييز 1394
 11. 94 "حركت تهذيبي و تاسيسي در ايجاد علوم انساني اسلامي"، علوم انساني اسلامي صدرا، ش13، بهار 1394
 12. 95 "هدف علوم انساني اسلامي از منظر علامه طباطبايي"، معرفت فلسفي، ش 53 پاييز 1395 (مشترك با سيد روح الله ميرنصيري)، پژوهشي،
 13. 96 "اعتباريات و علوم انساني از منظر علامه طباطبايي"، قبسات ش 84، تابستان 96، (مشترك با سيد روح الله ميرنصيري)، پژوهشي
 14. 96 "اعتباريات و علوم انساني از منظر علامه طباطبايي"، (مشترك با سيد روح الله ميرنصيري) در: مجموعه مقالات همايش تفسير الميزان و علوم انساني اسلامي، به كوشش محمد علي اسدي نسب،‌ ج 1 ص 271-296، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،‌ 1397

 

 

روانشناسي و علوم تربيتي با رويكرد اسلامي

كتابها

 1. روانشناسي رشد با نگرش به منابع اسلامي، (يكي از نويسندگان كتاب)، 2جلد، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها، تهران، ج1: 1374 و ج2: 1375، (برگزيده كتاب سال از طرف وزارت ارشاد).
 2. دين گريزي چرا؟ دين گرايي چه سان؟، (قرآن و نظام تربيتي نسل نو)، موسسه امام خميني، چاپ اول 1384، چاپ پنجم آن با ويراست جديد با عنوان: دين گريزي چرا؟ دين گرايي چه سان؟، (تعليم و تربيت ديني نسل نو: آسيب شناسي و درمان) در 1395 انجام شد.
 3. روشهاي تربيت اجتماعي در خانواده و شاخصهاي آن، (مشترك با غلام حيدر كوشا)، موسسه امام خميني، 1394، 9789644119361
 4. رشد خلاقيت و شاخصهاي آن در اسلام و روانشناسي، (مشترك با جعفر عليگلي)، موسسه امام خميني، 1394، شابك: 9789644119538
 5. آثار نماز در ساحتهاي مختلف زندگي (با همكاري غلام حيدر كوشا)، تهران، انتشارات ستاد اقامه نماز، 1392
 6. روشهاي فرهنگ سازي نماز در محيط كار (مراكز صنعتي، سازمانها و ادارات)، (با همكاري غلام حيدر كوشا)، انتشارات ستاد اقامه نماز، 1394
 7. نماز و آسيبهاي اجتماعي،‌ (با نگاهی به: طلاق، ناهنجاری جنسی و افول سرمایه اجتماعی)، (با همكاري غلام حيدر كوشا)، تهران، انتشارات ستاد اقامه نماز، 1395.
 8. پايان نامه نويسي،‌ (يكي از نويسندگان)، موسسه امام خميني، 1383
 9. مفتاح (درسنامه عمومي معارف نماز)، (يكي از نويسندگان)، تهران، انتشارات ستاد اقامه نماز، 1392

مقالات

 1. 71 "كاربرد روانشناسي در استخدام نيروي انساني"، معرفت ش2،پاييز 71،
 2. 80 "ميزگرد عوامل تضعيف و تقويت خودباوري فرهنگي"، معرفت ش 45،شهريور 80
 3. 82 "مشاوره و مشكلات"، در: جوان و آرامش روان (مشكلات مشاوره و درمانگري با نگرش اسلامي)، پژوهشكده حوزه و دانشگاه،‌ زمستان 1382
 4. 86 "ابزارها و روش هاي آسيب زا در تعليم و تربيت ديني دانش آموزان"، كتاب نقد، ش 42، بهار 86
 5. 86 "آسيب شناسي روشهاي تربيت ديني در خانواده"، مجموعه مقالات همايش تقويت نظام خانواده، موسسه امام خميني، قم، 1386
 6. 86 "يك كتاب در يك مقاله: دين گريزي چرا؟ دين گرايي چه سان؟" كتاب نقد، ش 42، بهار 86
 7. 86 "فرياد درون" (در باب عرفانهاي كاذب و علل گرايش جوانان به آنها)، پويا، ش6، زمستان 1386
 8. 87 "دين و بهداشت روان (1)"، روانشناسي در تعامل با دين، ش1، بهار 1387
 9. 87 "دين و بهداشت روان (2)"، روانشناسي در تعامل با دين، ش2، تابستان 1387
 10. 87 "دين و بهداشت روان (3)"، روانشناسي و دين، ش3، پاييز 1387
 11. 89 "اسلام و تسكين غم تنهايي و مرگ"، قبسات ش 56، تابستان 1389، پژوهشي
 12. 89 "تفاوت تربيت ديني و غير ديني"، اسلام و پژوهشهاي تربيتي، (علمي تخصصي- ظاهرا از ش 6 پژوهشي شده) ش 3، بهار و تابستان 1389
 13. 91 "رويكردهاي رايج به تربيت ارزشهاي ديني و مقايسه آنها با رويكرد اسلامي"، اسلام و پژوهشهاي تربيتي، ش8، پاييز و زمستان 91، (مشترك با محمد جواد زارعان و حسين خطيبي)، پژوهشي
 14. 92 "اسيب شناسي تربيت معنوي-عبادي فرزند در خانواده هنگام ازدواج"، معرفت، ش 191، ‌آبان 92، (مشترك با خادم حسين فاضلي) ، ترويجي
 15. 92 "مفهوم تربيت عقلاني در سبك اسلامي تربيت ديني"،‌ معارف،‌ خرداد و تير 92، (مشترك با حسين خطيبي)
 16. 92 "موانع تربيت اجتماعي كودكان در خانواده هاي امروزي"، معرفت، ش 194، بهمن 92،‌ (مشترك با محمد شريف حيدري) ، ترويجي
 17. 92  "چيستي، چرايي و چگونگي تربيت اجتماعي بزرگسالان" فصلنامه اخلاق، ش 34 زمستان 92، (مشترك با غلام حيدر كوشا)، ترويجي،
 18. 92 بررسي تطبيقي عوامل رفتاري تربيت معنوي فرزند در خانواده از ديدگاه اسلام و رفتارگرايي، معرفت، بهمن 92،‌ (مشترك با محمد احساني) ، ترويجي
 19. 92 "مروري بر شاخصهاي سبك زندگي اسلامي"، معرفت، ارديبهشت 92، (مشترك با حسين خطيبي) ، ترويجي
 20. 93 "نگاه ما به نماز، دقيق و علمي نيست" نشريه علمي ترويجي قنوت، پيش شماره دوم زمستان 93، ص 54-60، (مصاحبه)
 21. 93 "خانواده و مديريت الگوپذيري نوجوان"،  اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي، ش 11، بهار و تابستان 1393 (مشترك با غلام حيدر كوشا)، پژوهشي
 22. 93 "عوامل زمينه اي تربيت سياسي-اجتماعي همسر گزيني"،‌ معرفت،‌ تير 93،‌ (مشترك با قربانعلي رضواني) ، ترويجي
 23. 94 "قران و روشهاي انگيزشي توحيد باوري"، اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي، ش 13، بهار و تابستان 94 (مشترك با حامد ساجدي)، پژوهشي
 24. 98 "نقش تعليم و تربيت در تبلور اخلاق و معنويت"، پويا ش 40 ص 110
 25. 98 "راههاي تقويت دين باوري در جوانان"، افق تبليغ (علمي تخصصي)، سال اول شماره اول، زمستان 98 (مشترك با زهرا رضاييان)
 26. 98 "سلامت معنوي كودكان 7 تا 12 ساله از طريق بينش دهي و باورسازي"، فرهنگ و ارتقاي سلامت، سال 3 ش 2 تابستان 98 (مشترك با حامد ساجدي)،‌ پژوهشي

   “Adaptation skills in the family according to Islam”, in Horizons of Though, v. 1, Fall & Winter 2014-15

 

 

 

آثار دکتر امیر خواص
کتابها:

    کتاب فلسفة اخلاق، ترجمه مجموعه مقالات دايره‌المعارف فلسفة اخلاق لارنس سی بکر، چاپ اول 1380، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني

    کتاب باورهاي ديني، با همکاري ديگران، چاپ اول 1380، مؤسسه آمورشي و پژوهشي امام خميني

    کتاب فلسفه اخلاق، با همکاري ديگران، چاپ اول، 1385، مرکز تدوين متون نهاد نماندگي ولي فقيه در دانشگاهها

        کتاب تفکر نقدي؛ چاپ اول ، سال 1388، چاپ دوم 1396، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)؛

    کتاب کلام بین الادیان، چاپ اول، 1398، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)؛

 

 

 

 

 

مقالات:

 

1. ترجمه مقاله «چالش نسبيت فرهنگي»، مجله علمي ترويجي معرفت، ش 32، بهمن و اسفند 1378.

 

2. «نسبت ‌علم اخلاق‌وفلسفه‌اخلاق»، مجلة رواق‌انديشه، ش 12، آذر1381.

 

3. مقاله اخلاق اسلامي و اخلاق مسيحي، مجلة صباح انديشه، ش 8 سال 1382

 

4. «بررسي تطبيقي سعادت از ديدگاه افلاطون، ارسطو و غزالي»، کوثر معارف، پيش شماره1، پاييز1384.

15. بررسي ديدگاه نيچه دربارة ارتباط دين و اخلاق، مجلة علمي ترويجي معرفت اخلاقي ش 15، بهار و تابستان 1393

 

16. بررسی تحلیلی و انتقادی مکاتب فلسفی ناستیکه هند، مجلة علمي پژوهشي معرفت اديان ش 22 ، بهار 1394

 

17. بررسي تطبيقي اخلاقي زيستن و مؤلفه‌هاي آن از ديدگاه اماميه و کاتوليک، مجلة علمي پژوهشي معرفت اديان ش 29 ، زمستان 1395

 

18. تبيين سازگاري خودگرايي، ديگرگرايي و خداگرايي در نظام اخلاقي اسلام،  مجلة علمي ترويجي معرفت اخلاقي ش 21، بهار و تابستان 96

24. معادباوری ضامن اصول و افعال اخلاقی، مجلة علمي ترويجي معرفت اخلاقي ش 27، بهار و تابستان 1399

 

25. بررسی تطبیقی آرامش در معنویت اسلامی و معنویت سکولار، مجلة علمي ترويجي معرفت ش 271، تیرماه

 

 

آثار دکتر حسن یوسفیان

 1. خردورزي و دين‌باوري

يوسفيان

شريفي

تهران: مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1379

 

 

 

 1. عقل و وحي

يوسفيان

شريفي

تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، 1383

 

 

 1. نياز به دين (از چشم‌انداز امام علي)

يوسفيان

تهران: مؤسسه فرهنگي دانش و انديشة معاصر (کانون انديشة جوان)، 1381

(چاپ دوم: 1382)

(چاپ ششم: 1387)

 

 1. کلام جديد

يوسفيان

تهران و قم: سمت و مؤسسه امام خميني.

 
 

 

 1. فلسفة تعليم و تربيت اسلامي

گروهي

تهران: مؤسسة فرهنگي مدرسه برهان (انتشارات مدرسه)، 1390

(چاپ دوم: 1391)

زير نظر آيت‌الله مصباح يزدي

 1. مباحثي در کلام جديد

گروهي

قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391

 
 1. کلام اسلامي؛ شرحی بر کشف المراد جلد اول و دوم

یوسفیان

قم؛ مجمع عالی حکمت اسلامی

 1. دوگانگي حقيقت از ديدگاه ابن‌رشد و ابن‌رشديان

يوسفيان

قم: مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1389

 1. مباني انديشه اسلامي2

يوسفيان

قم: دفتر نشر معارف، 1387

 1. انسان، راه و راهنماشناسي

گروهي

قم: مؤسسه امام خميني، 1384

                       
 

 

 1. پژوهشي در عصمت معصومان

يوسفيان

شريفي

تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1377

 

 

مقالات

 

نگاهي به پديدة وحي

معرفت

ش51 (اسفند 1380)

 

 

 1.  

دين و نيازهاي رواني انسان

رواق انديشه

ش10 (مهر 1381)

 

 1.  

پيوند دين و اخلاق

رواق انديشه

ش12 (آذر 1381

 

قدي بر يک کتاب (مکتب در فرايند تکامل)

تاريخ در آينة پژوهش

شمارة 16، زمستان 1386

 

 

 1.  

تبارشناسي کلام جديد

معارف عقلي

شمارة 11، پاييز 1387

 

 1.  

تفسيرهاي گوناگون از دوگانگي حقيقت

پژوهشنامة فلسفة دين (نامة حکمت)

شمارة 15، بهار و تابستان 1389

مجلة علمي پژوهشي

به صورت مشترک با آقاي دکتر محسن جوادي

 1.  

انسجام دروني صفات خدا و سازگاري آنها با يکديگر

معرفت کلامي

شمارة 2، تابستان 1389

 

 1.  

شريعت، طريقت و حقيقت از ديدگاه صوفيان عارف‌نما

پژوهش‌نامة اخلاق

شمارة 5، پاييز 1388

 

 1.  

آموزة ابن‌رشدي وحدت عقل (نفس عاقله) و انکار جاودانگي شخصي

نقد و نظر

شمارة 59، پاييز 1389

 

 1.  

جريان‌شناسي نومعتزله

معرفت کلامي

شمارة 3، پاييز 1389

مشترک با آقاي جواد گلي

 1.  

بررسي تطبيقي فلسفة امامت از منظر شيخ مفيد، سيد مرتضي و شيخ طوسي

انديشة نوين ديني

شمارة 24، بهار 1390

مشترک با آقاي محمدصادق علي‌پور

مجلة علمي پژوهشي

 1.  

فلسفة امامت در انديشة فارابي

فلسفة دين (دانشگاه تهران - پرديس قم)

سال هشتم، شمارة 10، تابستان 1390

مشترک با آقاي محمدصادق علي‌پور

مجلة علمي پژوهشي

 1.  

حقيقت انسان و تأثير آن در تبيين حيات پس از مرگ از نگاه سيد مرتضي

معرفت کلامي

شمارة 9، پاييز و زمستان 91

مشترک با آقاي مرتضي خوش‌صحبت

مجلة علمي پژوهشي

               
 

 

روش كلامي خواجه نصيرالدين طوسي در اثبات عقايد

(پژوهشي) معرفت كلامي

نويسنده دوم

1395/07/20

 

 

آثار دکتر صفدر الهی راد
کتاب‌ها

الهیات پست‌لیبرال: نقد و بررسی ماهیت آموزه‌های دینی از منظر جُرج لیندبک

انسان­شناسی (از سلسله کتب مبانی اندیشه اسلامی و طرح ولایت)

انسان، راه و راهنماشناسی (با همکاری سایر نویسندگان)

نقد و بررسی نظریه های مشروعیت در کلام سیاسی اشاعره

1. آشنایی با هرمنوتیک، صفدر الهی راد، قم، 1395، 280 ص، قم، موسسة امام خميني و سمت.

مقالات

بررسي مسأله صدق در الهيات پست­ليبرال، فصلنامه علمی- پژوهشی معرفت فلسفی، شماره 22.

بررسي نگرش زباني فرهنگي در الهيات پست­ليبرال، فصلنامه علمی- پژوهشی معرفت کلامی ، شماره 1.

بازخوانی معناشناختی کلام سیاسی و نسبت آن با فلسفۀ سیاسی و فقه سیاسی، فصلنامه علمی- پژوهشی معرفت کلامی ، شماره 6.

مسألة شر، ماهنامه علمی- ترویجی معرفت، شماره 88.

خداگونگی انسان در آفرینش،‌ ماهنامه علمی- ترویجی معرفت، شماره 123.

امکان و ضرورت معاد روحانی، ماهنامه علمی- ترویجی معرفت، شماره 178.

بررسي ديدگاه تجربه­گرايي دينی در تفسير وحي، مجله علمی – تخصصی رواق انديشه،شماره36.

بررسی مشروعیت نصب الهی در کلام سیاسی اشاعره، دو فصلنامه علمی پژوهشی معرفت کلامی، ش 15.

 

استلزامات سياسي آموزه توحيد در تبيين مشروعيت الهي و نقد مشروعيت مردمي و مشروعيت دوگانه

(ترويجي) معرفت

نويسنده دوم

1396/04/18

بررسي مباني كلامي سيدقطب در مشروعيت سياسي حكومت ديني

(ترويجي) معرفت

نويسنده دوم

1396/04/18

 

 

 

 

آثار دکتر یوسف دانشور نیلو

1. بررسی تبیین تکاملی الحاد مدرن از دین يوسف دانشور/ روح‌الله رحيمي كفراني، معرفت کلامی، شماره 25، بهار و تابستان 1399 (ص 41)(نویسنده دوم)

2. تألیف مقاله علمی- پژوهشی «بررسی تطبیقی شیوه‌های زبان دینی رفع تعارض علم و دین از دیدگاه نومعتزله و مکتب علامه طباطبایی»، فصلنامه علمی و پژوهشی معرفت کلامی، بهار و تابستان 1400؛ شماره 26، ص75- 92.(نویسنده دوم)

 

مقالات ارائه شده در کنفرانس های بین المللی و مجامع دانشگاهی

2007    “Barth’s Revelatory Positivism,”  American Academy of Religion,

Eastern International Region, Regional Meeting, Waterloo, ON.

2007    “Religiousresources for Peace” Conrad Grebel University College,

Waterloo, ON

2004    “Correspondence of Islamic Revelation with Human Nature,”  Shi’ah Muslim-Mennonite Christian Dialogue, Revelation and Authority, Qom, Iran.

2002    “Keeping pace with Modernity: 50 years of Iranian intellectual encounter with modernity,”  Shi’ah Muslim-Mennonite Christian Dialogue, The Challenge of Modernity,  Toronto, ON.

2014    "Islam, Morally Prudential and Prudentially Moral," Shi’ah Muslim-Mennonite Christian Dialogue,, Iran, Qom

2014    "Monotheism in Allamah Tabataba'i," Allamah Tabataba'i's Thoughts in Almizan, Iran, Qom

مقالات چاپ شده

 “Keeping pace with Modernity: 50 years of Iranian intellectual encounter with        modernity,”  Conrad Grebel Review, Fall 2003: 26-38.

"Islam, Prudentially Moral and Morally Prudential" Horizon of Thoughts, Fall and Winter, 2014-15

ترجمه: معرفت شناسی در نگرش های نوین در فلسفه، گری لینگ، گروه مترجمان، کتاب طه،  1380

 

 

آثار دکتر محمد جعفری

کتاب‌ها

 1. عقل و دين از منظر روشنفکران ديني معاصر/ چاپ بوستان کتاب ( ترجمة عربي اين کتاب نيز در لبنان به چاپ رسيده است).
 2. نظرية فلسفي وحي( انتشارات موسسه امام خمینی) / تحسين شده در کتاب سال حوزه ( سال 92)
 3. نقد معنويت مدرن ( انتشارات موسسه امام )
 4. باورهاي ديني (با همکاري ساير مولفان)/ چاپ موسسه امام خميني.
 5. ايمان در سپهر اديان (با همکاري ساير مولفان). چاپ انتشارات صهباي يقين.
 6. مباحثي در کلام جديد ( با همکاري ساير مولفان)/ چاپ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 7. پلوراليسم ديني( با همکاري ساير مولفان)/ چاپ مرکز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي حوزه علميه قم.

 

 

 

مقالات

·  « پديدار شناسي دين» در مجلة پگاه حوزه ، ش 34.

·  «سکولاريسم از ديدگاه شهيد مطهري» در مجلة رواق انديشه ، مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا وسيما، ش 14.

·  «مسأله گتيه و پاسخهاي آن » در مجلة کوثر معارف، ، ش 1، قم، ‌مدرسة ‌عالي فقه و معارف.

·  «معنا و مبناي خاتميت از منظر روشنفکران»، مجله معرفت ، موسسه امام ، ش 74.

·  «چيستي وحي از ديدگاه ملا صدرا»، معرفت کلامي، ش 2.

·  «نظريّه صدق کانت»، معرفت فلسفي، ش 29.

·  رويکرد شناسي زبان ديني در قصه هاي قرآني ، مجله معرفت، ش 178.

·  «مطهري و نو انديشي ديني» کيهان 12/2/1380.

·  «ماهیت ایمان از منظر روشنفکران»، مجله معرفت، ش 62 و مقالات علمي متعدد ديگر...

بررسي نقش ترس در منشا دين (با تكيه بر قرآن)

(پژوهشي) معرفت كلامي

نويسنده دوم

1396/08/11

تحليلي كلامي از عدم تنافي افزايش جمعيت با چالش فقر

(ترويجي) معرفت

نويسنده دوم

1395/08/15

بررسی تطبیقی امکان، ضرورت و کیفیت معاد در دین زرتشت و اسلام

(پژوهشي) معرفت اديان

نويسنده دوم

1394/12/10

بررسي حقيقت روح در روايات اسلامي

(ترويجي) معرفت

نويسنده دوم

1397/07/09

ايمان و عقلانيت؛ بررسي تطبيقي ديدگاه توماس آكوئيناس و مارتين لوتر

(پژوهشي) معرفت اديان

نويسنده دوم

1395/04/30

رابطة هدايت تشريعي با سياست‌ها و چالش‌هاي جمعيتي

(پژوهشي) معرفت فرهنگي اجتماعي

نويسنده دوم

1395/11/16

بررسي تطبيقي حقيقت مرگ در دين زرتشت و اسلام با تأكيد بر متون اوستا و قرآن

(ترويجي) معرفت

نويسنده دوم

1395/12/23

نقد و بررسي قلمرو ولايت بر اساس مفهوم قرآني ملك عظيم

(پژوهشي) قرآن شناخت

نويسنده دوم

1397/05/12

 

نقد و بررسي رابطة عقل و دين از دیدگاه ميرزامهدي اصفهاني

معرفت کلامی، شماره 25،

نويسنده دوم

 

 

 

آثار محمد حسن فاریاب

کتاب‌ها

عصمت امام در تاریخ تفکر امامیه تا پایان قرن پنجم(90)، انتشارات موسسة‌ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

2. معنا و  چیستی امامت در قرآن، سنت و آثار متکلمان(91)، انتشارات موسسة‌ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

3. براهین اثبات خدا با محوریت شبهات معاصر(93)(با همکاری دو نفر از نویسندگان)، انتشارات باقر العلوم(ع)

4. یادگاران ماندگار(94)، انتشارات فقاهت.

 

مقالات

 1. بازخوانی ادلۀ عقلی عصمت امام(فصلنامه علمی پژوهشی اندیشۀ نوین دینی)
 2. تحلیلی تاریخی بر مسئلة حدوث و قدم زمانی عالم در تاریخ کلام اسلامی (فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای اعتقادی)
 3. نقش امام در تشریع، دریافت و تفسیر دین(مجله فلسفه و کلام دانشگاه فردوسی، شماره 94، بهار و تابستان 94)
 4. بررسی انگارۀ رؤیت خداوند در اندیشۀ وهابیان محمدحسين فارياب، معرفت کلامی، شماره 25 (ص 143)

علمی ترویجی

 1. تحریف تورات و انجیل از دیدگاه قرآن( مجله علمی ترویجی معرفت)
 2. مهدویت در اندیشۀ صادق آل محمد علیه­السلام (مجله علمی ترویجی معرفت)
 3. خلافت انسان در قرآن (مجله علمی ترویجی معرفت)
 4. سيري بر نظريه عصمت امام از  ابتدا تا قرن پنجم هجري( فصلنامه علمی ترویجی معارف عقلی)

علمی تخصصی

 1. بررسی مسئله عصت امام از دیدگاه شیخ مفید(ره) (فصلنامه تخصصی کلام اسلامی)
 2. امامت در مکتب امام صادق علیه­السلام(فصلنامه تخصصی معرفت کلامی)
 3. بازخوانی ادلۀ نقلی عصمت در قرون نخستین(فصلنامه تخصصی معرفت کلامی)
 4. تأمّلي در نظرية علامه طباطبائي در مفهوم امامت در آية ابتلا(فصلنامه تخصصی معرفت کلامی)
 5. تناسخ و معاد جسمانی؛ سنخیت یا غیریت؟(فصلنامه تخصصی معرفت کلامی)

محمدحسين فارياب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

عصمت پيامبران در منظومه فكري علامه طباطبايي

(ترويجي) معرفت

نویسنده اول

1394/06/09

 

شئون امام در انديشه شيخ  مفيد

(ترويجي) معرفت

نویسنده اول

1394/12/06

 

 

 

معناشناسي و گستره افضليت امام در انديشه متكلمان

(ترويجي) معرفت

نویسنده اول

1395/09/09

 

عصمت پيامبر اكرم (ص) در امور دنيوي از ديدگاه كلامي فريقين

(پژوهشي) معرفت كلامي

نويسنده دوم

1395/07/20

 

 

 

بازخواني قلمرو علم امام در آيينه روايات

(ترويجي) معرفت

نويسنده دوم

1397/04/02

 

 

 

 

 
 


آثار دکتر محمد حسین مختاری

کتاب‌ها:

۱- الامامة والقیادة فی الکتاب و السنّة، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ۱۳۸۹٫.

 

2- اصول فقه یا مبانی حقوق اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ۱۳۹۰٫.

 

3- امامت و رهبری، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ۱۳۹۰.

 

4- حلقه مطالعاتی متن و هرمنوتیک، نشر مرتضی، قم، ۱۳۹۱.

 

5.آشنایی با مبانی هرمنوتیکی امیلیو بتی، نشر عروةالوثقی، قم، ۱۳۹3.

 

6- الأرقی من فقه الإمامیة: کتاب البیع، (سلسله مباحث خارج فقه)، (در دو جلد) نشر عروةالوثقی، قم، 1394.

 

7- اعتبار و تفسیر (ترجمه کتاب validity in interpretation)، تألیف دکتر هرش، حکمت، تهران 1394.

 

ب. مقالات:

1-زن و رویای آزادی در غرب، فصلنامه تخصصی موسسه آموزش عالی شهیده بنت الهدی (طهورا) شماره چهارم، ۱۳۸۸.

 

2–   Doctrine of Mahdi and pluralism، فصلنامه ثقلین، شماره ۱۱، ۲۰۱۰

 

3– Cloning and religious challenges، فصلنامه علمی –پژوهشی (پژوهش‌های فلسفی‌کلامی)، سال سیزدهم، شماره اول، پاییز ۱۳۹۰٫

 

4- امامت؛ محور عقلانیت، معنویت و عدالت، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی سیره و معارف رضوی، 1391.

 

5- دیلتای و کارکرد بنیادین مسائل هرمنوتیک در علوم انسانی، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش‌های فلسفی کلامی، سال پانزدهم، شماره چهارم، تابستان 1393.

 

6- مقتضیات زمان و مکان در فقه. (عربی)، مجله علمی پژوهشی نمایندگی جامعةالمصطفی در بیروت.

 

7- درباره معنا، دو فصلنامه علمی و پژوهشی معرفت کلامی، 1394.

 

 

استاد محمد مطهری

داوود فاضل فلاورجانی و محمد مطهری، پیش فرض های هستی شناختی علوم طبیعی نوین، پژوهش های هستی شناختی سال ششم بهار و تابستان 1396 شماره 11.

 

 

 

 

دکتر داود فاضل فلاورجانی

آثار علمی:

 

نام اثر

نوع اثر

سال

صفحه

وضعیت چاپ

1

نقد مبانی علم مدرن

تألیف

1395

254

چاپ شده در انتشارات موسسه امام خمینی(ره)

2

با نور مهدی هدایت شدم

ترجمه «اسئله و حوارات حول المهدی المنتظر» از یحیی طالب مشاری

1391

150

چاپ شده در انتشارات موسسه امام خمینی(ره)

4

چشم‌انداز دینی دانش طبیعی

تألیف

1395

400

در حال سیر مراحل چاپ

5

بررسی اخباریگری و امکان تأثیرپذیری آن از جریان حس گرای غرب

نویسنده: محمد جعفری داوود فاضل فلاورجانی

منبع: معرفت کلامی

مقاله علمی پژوهشی

۱۳۹2

 

معرفت کلامی، سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۱)

6

نقش اعتقاد به رزق مقدّر در زندگی از منظر اهل‌بیتعلیهم‌السلام

مقاله علمی پژوهشی

1393

 

چاپ شده در مجموعه مقالات سبک زندگی

7

اسلام، ایین رأفت؛ بررسی پلورالیسم در اسلام و مسیحیت لیبرال

مقاله برای همایش مکر تکفیر

1393

 

مقاله همایش

8

بررسی عوامل و جریان‌های اقتصادی مؤثر در توسعه‌ علوم طبیعی نوین

 

نویسنده مسئول

 

 

مقاله تخصصی

بهار و تابستان 1400 -

ص 39 - 58

مجله : مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه » شماره 9

10

پیش‌فرض‌های هستی‌شناختی علوم طبیعی نوین
پژوهش های هستی شناختی

مقاله علمی پژوهشی

سال ششم بهار و تابستان 1396 شماره 11

 

نشریه پژوهش‌های هستی‌شناختی

11

بررسی عوامل جامعه‌شناختی موثر در علوم طبیعی نوین

 

نویسنده مسئول : فاضل فلاورجانی، داود ؛ نویسنده : قره باغی، حسن ؛

 

 

مقاله علمی تخصصی

1399

ص29-48

مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه » بهار و تابستان 1399 - شماره 7

15

پیش‌فرض‌های معرفت‌شناختی علوم طبیعی نوین

مقاله علمی پژوهشی

1395

 

مجله علمی پژوهشی فلسفه دین

16

 

17

نظریه هنجاری، نظریه برای دوران گذار

همایش کنگره علوم انسانی اسلامی

1400

 

 

18

بررسی قلمرو دین در علم طب با رویکرد تمدنی

همایش کنگره علوم انسانی اسلامی

1400

 

 

 

پیش فرض های معرفت شناختی علوم طبیعی نوین

 

 

بهار ۱۳۹۷

 

فلسفه دین سال پانزدهم شماره ۱ (پیاپی ۳۴)

 

 

 

 

آثار دکتر جواد گلی
الف. مقالات

 1. مقاله علمی- پژوهشی «بررسی اصالت و کارایی دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی دربارۀ رفع تعارض علم و دین»، چاپ شده در دو فصلنامه پژوهشی پژوهش‌های علم و دین، سال 1396، دوره هشتم، شماره اول، ص91-112.
 2. مقاله علمی- پژوهشی « بررسی اصالت و کارایی شیوه‌های رفع تعارض علم و دین از نظرگاه آیت‌الله مصباح یزدی»، فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، سال 1397، سال بیست و دوم، شماره دوم، ص187-202.
 3. تألیف مقاله علمی- پژوهشی «بررسی تطبیقی شیوه‌های زبان دینی رفع تعارض علم و دین از دیدگاه نومعتزله و مکتب علامه طباطبایی»، فصلنامه علمی و پژوهشی معرفت کلامی، بهار و تابستان 1400؛ شماره 26، ص75- 92.(نویسنده اول)
 4. مقاله علمی- ترویجی «شیوه‌های رفع تعارض علم و دین از دیدگاه علامه طباطبایی»، مجله معرفت، مرداد 1395، شماره 224.
 5. مقاله علمی- ترویجی «بررسي عوامل تأثيرگذار بر معرفت ديني در تفسير الميزان»، مجله معرفت، 1393، شماره 204.
 6. مقاله «تأویل قرآن از دیدگاه نصر حامد ابوزید»، در کتاب: چالش با ابوزید: مجموعه مقالات همایش ملی جریان‌شناسی و نقد اعتزال نو، ج4، چ اول، قم: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1393.
 7. مقاله «بررسی دیدگاه ابوزید درباره احکام فقهی اسلام»، در کتاب: چالش با ابوزید: مجموعه مقالات همایش ملی جریان‌شناسی و نقد اعتزال نو، ج4، چ اول، قم: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1393.

8. مقاله علمی- تخصصی«جریان‌شناسی نومعتزله»، مجله معرفت کلامی، شماره3، پاییز 1389؛ ارائه شده در همایش«جریان‌شناسی اندیشه‌های کلامی جهان اسلام در سده اخیر».

9. مقاله علمی- تخصصی «بررسي رابطه ديدگاه بشري بودن قرآن (رويكرد دكتر سروش) با ديدگاه مخلوق بودن قرآن (رويكرد معتزله)»، مجله معرفت کلامی شماره 4، زمستان 1389.

10. مقاله علمی- تخصصی «نقد و بررسی دیدگاه نصر حامد ابوزید درباره چیستی وحی قرآنی»، مجله معرفت کلامی، ش6.

11. مقاله علمی- تخصصی «سير و سلوك معنوي در نگاه اهل بيت»، حکمت عرفانی، 1393، ش7.

12. مقاله «کارکردهای اجتماعی نبوت»، در کتاب: کارکردها و جاذبه‌های دین وحیانی»، چ اول، قم: موسسه امام خمینی، 1395.

13. مقاله «خاستگاه رجعت از دیدگاه مخالفین و نقد و بررسی آن»: فصلنامه شمیم معرفت(ویژه مربیان عقیدتی بسیج) ، شماره 22.(مشترک با دکتر علی زمانی قشلاقی)

14. مقاله «جریان‌شناسی آرای کلامی حسن حنفی »: اصل مقاله تأیید شده و در حال آماده سازی برای چاپ در کتاب مجموعه مقالات همایش«جریان‌شناسی اندیشه‌های کلامی جهان اسلام در سده اخیر».

 

ب. کتاب‌ها

1. کتاب نقد و بررسی دیدگاه نومعتزله درباره چیستی وحی قرآنی، چ اول، قم: انتشارات موسسه امام خمینی، 1392.

2. کتاب «بررسی سکولاریسم سیاسی از نظر نومعتزلیان عرب»، قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، در آستانه چاپ.

3. ده مقاله از 23 مقاله کتاب «باورهای دینی و چالش‌های کرونایی» با همکاری اساتید گروه کلام و فلسفه دین موسسه امام خمینی؛ قم: انتشارات موسسه امام خمینی، 1401.

 

آثار سید مصطفی میرباباپور

مقالات:

مغالطات مخالفان در مواجهه با معصومان، مجله معرفت، شماره 195، 1392.

دین ومدرنیته: بررسی رویکرد فروکاهشی به دین درنسبت با مدرنیته، معرفت کلامی، شماره 10، 1392.

رابطه تعبد و تعقل در تکلیف‌مداری‌ یا نتیجه‌گرایی، فرهنگ پویا، شماره 28، 1393.

رابطه علم ودین دردیدگاه اول پلانتینگا، معرفت کلامی، شماره ۱8 ، 1396.

رابطه علم ودین دردیدگاه دوم پلانتینگا، معرفت کلامی، شماره 26، 1400.

مفهوم‌‌شناسی طبیعت‌گرایی‌روش‌شناختی، تأملات فلسفی، شماره۱۹،  1396.

رابطه ایمان و معرفت از منظر علامه مصباح یزدی، حکمت اسلامی،شماره ۱۳،  1396.

سیر تطور طبیعت‌گرایی‌ روش‌شناختی در تاریخ تفکر غرب، پژوهشنامه فلسفه دین، شماره۳۴، 1398.
پیشنهاد الگوی سامان‌یافته‌ای از فلسفه دین اسلامی، همایش فلسفه دین اسلامی، 1400.
طبیعت‌گرایی روش‌شناختی و الحاد، همایش بین المللی عقلانیت، خداباوری و خداناباوری، 1400.

 

آثار علی زمانی قشلاقی

 

عنوان

محل چاپ

درجه‌ی مقاله

تاریخ چاپ

 

قلمرو ولایت تشریعی ائمه علیهم السلام فلسفه و کلام

اندیشه نوین دینی

علمی- پژوهشی

تابستان 1392

 

چيستي و چگونگي وحي ؛ بررسي تطبيقي ديدگاه آيت الله جوادي آمي و ابن عربي

معرفت کلامی

علمی- پژوهشی

پاييز و زمستان 1391

 

سر ختم نبوت تبلیغی و عدم برخورداری ائمه اطهار علیه السلام از این منصب

معرفت کلامی

 

تابستان 1390

 

دیدگاه ابن عربی در باب وحی

معارف عقلی

علمی-ترویجی

پاییز 1391

 

 

 

آثار دکتر محمد طاهر رفیعی

محمد طاهر رفیعی، دیوبندیه و اندیشه های کلامی آن، قم: انتشارات موسسه امام خمینی، 788ص، 1397.

 

آثار دکتر جواد قلی پور

1. راه های کسب معرفت دینی از منظر قرآن، معرفت، سال سی ام مهر ۱۴۰۰، شماره ۲۸۶، 11-22

۲. نهضت اصلاح دینی و تأثیر آن در انقلاب های علمی و صنعتی، معرفت، سال بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۹ شماره ۲۶۹، 63-70

۳. بررسی جایگاه قاعده ترجیح بلامرجح در میان متکلمان مسلمان، معرفت، سال بیست و هشتم خرداد ۱۳۹۸، شماره ۲۵۸ .

۴. بررسی رابطه روش کمی و ریاضیاتی در علم با الهیات مسیحی در قرون وسطای متاخر، پژوهشنامه فلسفه دین سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷،  شماره ۲ (پیاپی ۳۲)، 223 – 245.

۵. بررسی نقش ترس در پیدایش دین (با تکیه بر قرآن)، معرفت کلامی سال هشتم بهار و تابستان۱۳۹۶  ،شماره ۱ (پیاپی ۱۸).

۶. بررسی رابطه تجربه گرایی و الهیات مسیحی در قرون وسطای متأخر، معرفت ادیان سال هشتم زمستان ۱۳۹۵، شماره ۱ (پیاپی ۲۹).

7. اسلامی‌سازی علوم با توجه به مبانی روش‌شناختی و با تکیه بر قرآن، مجله علوم انسانی اسلامی، 1398.

8. نقد طبیعت‌گرایی روش‌شناختی: رفع مانع اساسی از سر راه اسلامی‌سازی علوم توسط آیت‌الله جوادی آملی، مجموعه مقالات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1399.

 

آثار دکتر سید فخرالدین طباطبایی

مقالات پژوهشی

1. توهم خدا یا توهم داوکینز»،معرفت فلسفی، شماره46.

2.«سبک زندگی معصومین با اهل کتاب»،در کتاب«سبک زندگی اهل بیت»،ج2

3.«ساعت ساز نابینای داوکینزی از نگاه فلسفه اسلامی»،حکمت اسلامی، ش14.

4.«تصادف داروینی وجهش ژنتیکی ازنگاه فلسفه اسلامی»،حکمت اسلامی، شماره18.

5.«نفی علل ماوراءالطییعة فی نظریّةدوکینز؛ٌدراسةٌنقدیّة»،[به زبان عربی]عراق:مجله الدلیل، شماره6،

سال دوم،پاییز2019.

6. تصادف داروینی از نگاه فلسفه اسلامی، ویژه نامه بررسی و نقد الحاد جدید، افق حوزه، بهمن 1398.

 

آثار حامد حسینیان

۱. تحلیل بسترهای ایمان از منظر قرآن، معرفت کلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۲)

۲. سیره پویا؛ چالش های فراروی عمل به سیره و راه برون رفت از آن، تاریخ اسلام سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۵۸)

۳. ترجمان وحی (بررسی نقش پیامبر در فرایند نزول وحی)، اندیشه نوین دینی سال هشتم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۳۱

۴. بررسى مبانى معرفت شناختى پائولو کوئلیو، معرفت فلسفی سال نهم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۴ (پیاپی ۳۶)(نویسنده اول)

۵. شریعت برزیلی؛ دستورالعمل های پائولو کوئلیو برای رسیدن به معنویت، حکمت عرفانی سال اول زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲

۶. بررسی دیدگاه های دین شناختی پائولو کوئلیو، معرفت کلامی سال دوم بهار ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۵)

۷. نقد و بررسی مبانی خداشناختی و انسان شناختی پائولو کوئلیو، حکمت عرفانی سال اول پاییز ۱۳۹۰

۸. حقیقت ایمان؛ بررسی ایمان در قرآن و نقد نظریه شبستری، معرفت کلامی سال اول تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲.

 

کتاب شریعت رؤیا: بررسی و نقد اصول نظری اندیشه معنوی پائولو کوئلیو، قم:  انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) سال نشر 1393، 480ص.

 

آثار دکتر  محسن انبیایی

۱. منطق کوانتومی: منطقِ صادقِ کاذب!، معرفت فلسفی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۶۲)

۲. روش برخورد امامان معصوم علیه السلام با مدعیان دروغین در جامعه شیعه، تاریخ اسلام سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۵۸)

 

 

آثار دکتر بهنام ملک‌زاده

 

۱. روش شناسی خواجه نصیرالدین طوسی در اثبات عقاید دینی، معرفت کلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۶)

۲. براهین توحید ذاتی در روایات، معرفت کلامی سال دوم پاییز ۱۳۹۰ شماره ۳ (پیاپی ۷)

3. بررسی و تبیین نقش معرفت در حقیقت ایمان از منظر روایات اهل بیت، حکمت اسلامی، تابستان 1397، ص 135 تا 159.

آثار مرتضی فقیهی فاضل

الهیات طبیعی و رابطه علم و دین از منظر پلانتینگا، پژوهشنامه فلسفه دین سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 123 - 142


 


آثار مرتضی خوش‌صحبت

1. بازخوانی نظریه نیابتِ ذات از صفات در هستی شناسی اوصاف الهی و نسبت آن با مسئله نفی صفات و نظریه عینیت، معرفت کلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۴) 23-40

۲. نقد و بررسی دیدگاه شیخ مفید در باب آموزة «عالم ذر»، معرفت کلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۶)

۳. معاد جسمانی از منظر علّامه طباطبائی، با تأکید بر تفسیر المیزان، معرفت کلامی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲)

۴. حقیقت انسان و تأثیر آن در تبیین حیات پس از مرگ؛ از نگاه سید مرتضی، معرفت کلامی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۹)

۵. تبیین برهان معرفت نفس؛ بر مبنای حدیث «من عرف نفسه فقد عرف ربه»، معرفت کلامی سال دوم تابستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۶)

6. بررسي سير تطورات آموزه«معاد جسماني»در کلام اسلامي، دانش نامه علوم عقلي اسلامي، موسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران.

7. بازخواني تحليل کلامي ماهيت وحي با تاکيد بر ديدگاه سيد مرتضي، کنگره بين المللي هزاره سيد

مرتضي؛علمي- پژوهشي، قم-1399، انتشار در مجموعه مقالات.

 

 

 

 

 

آثار حمید رضا مقیمی

1-مقاله«دور معی»، معرفت فلسفی، شماره 48.

2-مقاله«بررسی تأثیر رعایت سطح فهم مخاطبان ازناحیة خداواولیای دین درواقع نمایی متون دینی»، معرفت کلامی، شماره 17.

3-مقاله«نقد و بررسی انگاره مصلحت‌اندیشی قرآن در بیان خلاف واقع»، مجله «آموزه های قرآنی»، بهار و تابستان 1399،  شماره 31.

 4. نقد و بررسی مسئله «اخفای واقع از سوی اولیای دین و تأثیر آن بر واقع نمایی گفتار اعتقادی معصومان علیهم السلام»، معرفت کلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۲)

5-مقاله«تبیین و نقد دیدگاه علامه طباطبائی درباره عصمت»که در مجله عیون دانشکده ی علوم قرآنی

میبد (پیش شماره ی علمی پژوهشی) به چاپ رسیده است.

 

آثار سید احمد حسینی

تالیف کتاب:

1. برهان‌های اثبات خدا با نگاه به شبهات جدید (مشترک با آقای فاریاب و هاشمی)، قم: پژوهشکده باقرالعلوم، 1393.

2. نظریه نصب الهی امام معصوم در تاریخ تفکر امامیه،(مشترک با حسن یوسفیان، قم: موسسه امام خمینی، 1398.

3. کتاب نظریه نصب الهی امام معصوم از منظر عقل و نقل (آماده چاپ موسسه امام خمینی ره)

مقالات

1.  منشأ تفاوت جایگاه امامت در میان عامه و امامیه، معرفت سال سی ام مهر ۱۴۰۰ شماره ۲۸۶ .

2. برداشت های عقلی از روایات دربارة مرجعیت دینی امام، معرفت کلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۳).

3. نصب الاهی امام معصوم از منظر اهل بیت، معرفت کلامی سال اول بهار ۱۳۸۹ شماره ۱.

4. مقاله «نصب الهی امام معصوم از منظر امیرمؤمنان ع» معارف عقلی، شماره 27.

 

آثار سید مصطفی حسینی

کتاب آلودگی و گنهکاری ذاتی انسان، پژوهشگاه باقرالعلوم(ع)، سال 1398.

مقالات

1. چالش گناه ذاتی از منظر آگوستین و پلاگیوس، معرفت ادیان شماره 15.

2. انسان شناسی پولس از منظر گناه ذاتی، معرفت ادیان شماره 20.

3. بررسی انتقال گناه زنا و آلودگی آن در زنا زاده، تحقیقات کلامی، شماره 22.

4. ظهور اندیشه سلفیگری در ایران و تقابل اعتقادی آنان با شیعیان امامیه، پژوهشنامه کلام تطبیقی شیعه سال اول پاییز و زمستان 1398 شماره 2.

5. بررسی آموزه گناه ذاتی از منظر کتاب مقدس، معرفت، شمارة 230.

6. نقد و بررسی چالش‌های اصل مهدویت از دیدگاه سلفی‌گرایان ایران، پژوهش‌های مهدوی، شماره 30.

 

 

آثار سید ابوالقاسم کاظمی شیخ شبانی

1. تبیین ابتنای کارآمدی نظام سیاسی اسلام بر توحید در ربوبیت تشریعی و الوهیت، حکومت اسلامی، سال بیست و پنجم، تابستان ۱۳۹۹، شماره ۲ (پیاپی ۹۶) .

۲. نقد و بررسی دیدگاه محمد عماره در باب خلافت الهی انسان و مشروعیت سیاسی حاکم، معرفت سال بیست و نهم تیر ۱۳۹۹ شماره ۲۷۱.

۳. نقد و بررسی استنادات محمد عماره درباره «مشروعیت سیاسی انتخاب»، حکومت اسلامی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۸۱).

4. افضلیت انبیا از منظر قرآن، معرفت کلامی » پاییز و زمستان 1396، سال هشتم - شماره 19.

 

 

آثار حسن قره باغی

مقالات:

1. نقد و بررسی تطبیقی دیدگاه‌های موافق و مخالف کنترل جمعیت، پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده، سال هشتم، تابستان ۱۳۹۹، شماره ۱۹، 73 – 94.

3. بررسی نظام معرفت‌شناسانه معنویت‌ اشو، انوارمعرفت، شماره، ، بهار و تابستان99.

4. نظریه هنجاری نظریه دوران گذار، همایش بین‌المللی علوم انسانی اسلامی.

6. بررسی و تحلیل نظام انسان شناسی معنویت اشو، انوار معرفت، سال نهم، پاییز و زمستان ۱۳۹۸، شماره ۲ (پیاپی ۱۷)، 85-102.

7. بررسی و تحلیل خدا در معنویت اشو(ICS-همایش ملی معنویتهای نوظهور)

8. قلمرو دین در اندیشه آیت الله خامنه‌ای، معرفت، سال بیست و نهم، تیر ۱۳۹۹ شماره۲۷۱.

9. بررسی تطبیقی فطرت از دیدگاه آیت الله جوادی آملی و باورهای پایه آلوین پلنتینگا، معرفت، سال سی‌ام، خرداد ۱۴۰۰، شماره ۲۸۲.

 

آثار علی قربانی

1. تحلیل و بررسی چیستی و جایگاه عقلانیت در معنویت مدرن، انوار معرفت (علمی ـ پژوهشی)، سال هشتم پاییز و زمستان 1397 شماره 1 (پیاپی 15).

2. خداشناسی فطری حضوری؛ بررسی تحلیلی دیدگاه‌ موافقان و مخالفان، معرفت (علمی ـ ترویجی)، سال بيست و هشتم 1398، شماره دوازدهم، پياپي 267 (ويژة كلام).

3. بررسي تطبيقي ـ انتقادي عقلانيتِ ايمان در معنويت ديني و معنويت مدرن، انوار معرفت (علمی ـ پژوهشی)، سال نهم، شماره اول، پياپي 18، بهار و تابستان 1399.

4. بررسی تطبیقی نقش و جایگاه عقلانیت در معنویت دینی و معنویت مدرن، در: همایش ملی «معنویت‌های نوظهور؛ شاخصه‌ها و نقدها» با امتیاز isc، شهریور 1399.

5. تحلیل و بررسی نظریه اثرپذیری ایمان و باور دینی از عوامل غیرمعرفتی، در: همایش «فلسفه دین اسلامی» با امتیاز isc، آذر 1399.

6. فقدان انسجام درونی در نظریه معنویت مدرن با تأکید بر رابطه میان عقل و دین، معرفت کلامی (علمی ـ پژوهشی)، سال یازدهم پاییز و زمستان 1399، شماره 2 (پیاپی 25).

7. تحليل و بررسي رابطۀ تعبّد با عقلانيت در رهيافت‌هاي معنويت ديني و معنويت مدرن، انوار معرفت (علمی ـ پژوهشی)، سال دهم، بهار و تابستان 1400، شماره اول، پياپي 20.

8. کتاب «عقلانیت در معنویت دینی و معنویت سکولار؛ چیستی و جایگاه» در آذر ماه سال 1400 توسط انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

 

آثار حمیدرضا گودرزی

معادباروی ضامن اصول و افعال اخلاقی، معرفت اخلاقی سال یازدهم بهار و تابستان 1399 شماره 1 (پیاپی 27).

آثار احمد رضا کفراشی

ادله عقلی انکار تجرد نفس در کلام اسلامی؛ بررسی و نقد، معرفت کلامی، شماره 26، بهار و تابستان 1400، (نویسنده اول)، ص113-130.

 

آثار جابر اسفندیارپور

بررسی چگونگی طرح معانی حسن و قبح در کلام اسلامی، معرفت کلامی، شماره 26، بهار و تابستان 1400، (نویسنده اول)، ص159-174.

 

 

سید محمود مرتضوی شاهرودی

1. بررسی و نقد مبانی هرمنوتیکی پل ریکور، کلام اسلامی، بهار 1397، شماره 105.

2. واکاوی گونه های دخالت ذهنیت راویان در فهم حدیث، علوم حدیث،  تابستان 1392 ، شماره 68.

3. نقد مبانی هرمنوتیکی شلایرماخر، کلام اسلامی، پاییز 1391، سال بیست و یکم، شماره 83 .

 

مهدی قاسمی فیروزآبادی

1. بررسی و نقد رویکرد «تفکیک» با تأکید بر آراء میرزا مهدی اصفهانی در باب «حقیقت عقل و حوزه اعتبار و کارکردهای آن»، معرفت کلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۲).

2. تأثیر ایمان و عمل صالح در هدایت علمی بشر؛ با تکیه بر تفسیر المیزان، معرفت، فرورین 1394 - شماره 208.