معرفی دروس کارشناسی ارشد فلسفه دین موسسه امام خمینی

لیست دروس مربوط به " کارشناسي ارشد فلسفه دین ورودي 1400- 299 "
بازگشت

   کد درس نام درس ن/ع نوع درس واحد ن واحد ع واحد کل نوع واحد درسی نوع تصویب پیش نیاز دروس رشته اختیاری
1 408 فلسفه دين1و2 نظری مشترك 3 0 3 تئوري داخلی   خیر
2 409 فلسفه اخلاق نظری مشترك 2 0 2 تئوري داخلی   خیر
3 410 معرفت شناسي1و2 نظری مشترك 3 0 3 تئوري داخلی   خیر
4 411 انسان شناسي فلسفي نظری مشترك 2 0 2 تئوري داخلی   خیر
5 412 روش تفسير موضوعي نظری مشترك 2 0 2 تئوري داخلی   خیر
6 413 روش فهم حديث نظری مشترك 2 0 2 تئوري داخلی   خیر
7 414 روش شناسي سيره معصومين نظری مشترك 2 0 2 تئوري داخلی   خیر
8 427 خواندن و درك مفاهيم پيشرفته* نظری پیش نیاز داخلی 2 0 2 تئوري داخلی   خیر
9 428 مهارت هاي خواندن متون دانشگاهي* نظری پیش نیاز داخلی 2 0 2 تئوري داخلی   خیر
10 429 مهارت نوشتاري شامل شناخت انواع بندها* نظری پیش نیاز داخلی 2 0 2 تئوري داخلی   خیر
11 45301 كلام يهوديت نظری اختصاصي حوزوي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   خیر
12 45302 كلام مسيحيت نظری اختصاصي حوزوي 2 0 2 تئوري وزارت علوم 45301 خیر
13 45303 فلسفه اخلاق نظری اختصاصي حوزوي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   خیر
14 45304 جامعه شناسي دين و روان شناسي دين نظری اختصاصي حوزوي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   خیر
15 45305 براهين اثبات وجود خدا نظری اختصاصي حوزوي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   خیر
16 45306 قلمرو دين نظری اختصاصي حوزوي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   خیر
17 45307 عقل،علم و دين نظری اختصاصي حوزوي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   خیر
18 45308 هرمنوتيك نظری اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   خیر
19 45309 كثرت گرايي ديني و وحدت اديان نظری اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   خیر
20 45310 چيستي،منشاء و وجه نياز به دين نظری اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   خیر
21 45311 دين و اخلاق نظری اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم 45310 خیر
22 45312 وحي و تجربي ديني نظری اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم 45308 خیر
23 45313 زبان دين نظری اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم 45308-45312 خیر
24 45314 دين،عرفان و معنويت نظری اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   خیر
25 45315 مساله شر نظری اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم 401-402-403 خیر
26 45316 پايان نامه عملی اختصاصي 0 6 6 پايان نامه وزارت علوم   خیر
27 45317 برداشت هاي كلامي از قران و حديث1 نظری اختياري 2 0 2 تئوري وزارت علوم 401-402-403 خیر
28 45318 برداشت هاي كلامي از قران و حديث2 نظری اختياري 2 0 2 تئوري وزارت علوم 45317 خیر
29 45321 بقاء و جاودانگي نظری اختياري 2 0 2 تئوري وزارت علوم 401-402-403 خیر
30 45322 وحي و قرآن نظری اختياري 2 0 2 تئوري وزارت علوم 45308-45313 خیر
31 45324 جبر و اختيار نظری اختياري 2 0 2 تئوري وزارت علوم 401-402-403 خیر
32 45325 زبان تخصصي 1 نظری پیش نیاز داخلی 2 0 2 تئوري داخلی   خیر
33 45326 زبان تخصصي 2 نظری پیش نیاز داخلی 2 0 2 تئوري داخلی   خیر
34 45327 زبان تخصصي3 نظری پیش نیاز داخلی 2 0 2 تئوري داخلی   خیر
جمع واحد تعداد
کل 74
اختصاصي 22
اختصاصي حوزوي 14
اختياري 10
مشترك 16
پیش نیاز داخلی 1