معنا و چیستی امامت در قرآن، سنت و آثار متکلمان/ دکتر محمدحسین فاریاب