گزارشی از نشست علمی بررسی نسبت عقل و دین در مدرسه 2 معرفی خراسان