عناوين دروس کارشناسي کلام

 1. آشنايي با تاریخ و اندیشه های ادیان شرقی(هندویسم و بودیسم)
 2. بررسی تاریخ و الهیات ادیان ابراهیمی(یهودیت و مسیحیت)
 3. آشنايي با وهابیت و بهائیت
 4. تاريخ و متون کلام اسلامي 1
 5. تاريخ و متون کلام اسلامي 2
 6. تاريخ و متون کلام اسلامي 3
 7. تاريخ فلسفه غرب
 8. تاريخ فلسفه اسلامي

عناوين دروس کارشناسي "گروه کلام"

 1. آشنايي با اديان بزرگ 1
 2. آشنايي با اديان بزرگ 2
 3. آشنايي با وهابیت و بهائیت
 4. تاريخ تصوف و عرفان
 5. تاريخ و متون کلام اسلامي 1
 6. تاريخ و متون کلام اسلامي 2
 7. تاريخ و متون کلام اسلامي 3
 8. تاريخ فلسفه غرب1
 9. تاريخ فلسفه غرب2
 10. تاريخ فلسفه اسلامي
اشتراک در سرفصل دروس