برگزاری دوره دکترا

مجوز برگزاری دوره دکترا أخذ شده و امتحان کتبی در شهریور ماه برگزار می گردد

دوره از ترم بهمن آغاز می شود

موضوع: