زبان قرآن با نگاهی به چالش های کلامی تفسیر/ ابوالفضل ساجدی

زبان قرآن پاسخ گوی بخشی مهم از چالش های تفسیری و قرآن شناختی عصر حاضر است. برخی مسایل آن عبارت اند از: تبیین آیات قرآن از ابعاد تأویلی،‌ نمادین، تمثیلی، احساسی، فطری، هدایتگری، گزارشگری، واقع نمایی، توصیفی و هنجاری،‌تمایزات و تشابهات انواع گزاره های الهیاتی و غیر الهیاتی، و رابطه قرآن با فرهنگ زمان نزول.
نوشتار پیش رو، پس از طرح مباحث مقدماتی،‌چهار مولفه (معناداری، واقع نمایی، تألیفی بودن و شبکه ای بودن) برای زبان قرآن عرضه کرده، و ذیل هر یک، به نظریات رقیب و شبهات معاصر پاسخ داده است

موضوع: 
معرفیمعرفی کتاب