پذیرش هفت نفر در دوره دکتری کلام موسسه امام خمینی

پس از رقابت سنگین میان دانش پژوهان کارشناسی ارشد گروه کلام و فلسفه دین موسسه امام خمینی در آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی، سرانجام هفت نفر برای دوره دکتری کلام ورودی 1399 پذیرفته شدند.

موضوع: