پذیرش 22 نفر در دوره کارشناسی «معارف اسلامی و کلام» موسسه امام خمینی در سال تحصیلی 1399-1400

امسال نیز مانند سالیان گذشته رشته «معارف اسلامی و کلام»  با استقبال خوبی در میان طلاب داوطلب تحصیل در موسسه امام خمینی مواجه شد وپس از مراحل آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش، در نهایت  بیست و دو نفربرای تحصیل در این رشته پذیرفته شدند.

موضوع: