مواد آزمون دکتری گروه کلام و فلسفه دین گرایش کلام به شرح زیر می‌باشد:

جلد 6 اسفار
جلد 8 شرح مواقف
کشف المراد از المقصد الثالث تا آخر.
مباحثی در کلام جدی، زیر نظر علی شیروانی.
فلسفه دین، ویلیام وین رایت، ترجمه علیرضا کرمانی.
تفسیر المیزان، جلد اول.
زبان انگلیسی در حد راتلیج

اشتراک در آموزشی