دروس اختصاصی رشته کلام در مقطع کارشناسی

 

1

زبان تخصصی (4واحد متن کلامی و 2واحد متن فلسفه دین)

6واحد

2

نثر جدید عربی

2واحد

3

منطق جدید

2واحد

4

تفکر نقدی

2واحد

5

معرفت­شناسی و مبانی معرفت دینی

3واحد

6

فلسفه علوم تجربی

2واحد

7

تاریخ فلسفه اسلامی

3واحد

8

تاریخ فلسفه غرب

4واحد

9

تاریخ تصوف و عرفان

2واحد

10

مبانی عرفان

2واحد

11

آشنایی با ادیان بزرگ

4واحد

12

کلام اسلامی (1و2)

8واحد

13

تاریخ و متون کلام اسلامی (1و 2و 3)

6واحد

14

کلام بین­الادیان

3واحد

15

کلام جدید (1و2و3)

6واحد

16

فلسفه اخلاق

2واحد

17

نقد اومانیسم، سکولاریسم و لیبرالیسم

2واحد

18

کلام تطبیقی بین­المذاهب

2واحد

19

آشنایی بابهائیت و وهابیت

2واحد

 

جمع کل

63واحد