دروس اختصاصی رشته کلام در مقطع کارشناسی

 

1

زبان تخصصی (2واحد متن کلامی و 2واحد متن فلسفه دین)

4واحد

2

متون فلسفی و کلامی (نثر جدید عربی)

2واحد

3

فلسفه علم کلام

2واحد

4

تفکر نقدی

2واحد

5

معرفت­ شناسی و مبانی معرفت دینی

3واحد

6

فلسفه علوم تجربی

2واحد

7

تاریخ فلسفه اسلامی

2واحد

8

تاریخ فلسفه غرب

2واحد

9

مبانی عرفان

2 واحد

10

بررسی تاریخ و الهیات ادیان ابراهیمی(یهودیت و مسیحیت)

2واحد

11

آشنایی با تاریخ و اندیشه های ادیان شرقی(هندویسم و بودیسم)

2واحد

12

کلام اسلامی (1و2)

8واحد

13

تاریخ و متون کلام اسلامی (1و 2و 3)

6واحد

14

کلام جدید 1

15

کلام جدید 2

 2 واحد

16

کلام جدید3

2واحد

17

نقد اومانیسم، سکولاریسم و لیبرالیسم

2واحد

18

فلسفه اخلاق

2واحد

19

آشنایی بابهائیت و وهابیت

2واحد

 

جمع کل

48 واحد