سرفصل های کارشناسی ارشد، گرایش فلسفه دین

 

عنوان درس به فارسي:

کلام (1)

عنوان درس به انگليسي:

 

Kalām (Theology) (1)

تعداد واحد: 3

 

 

تعداد ساعت: 48

نوع واحد

جبراني

نظري

 

دروس پيش‌نياز:

ندارد

عملي

پايه

نظري

عملي

تخصصي

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي: دارد■ ندارد   آزمايشگاه  کارگاه  سفر علمي سمينار  

 

 

هدف:

سرفصل يا رئوس مطالب :

کليات: کلام، فلسفه دين، الهيات دين، نياز به دين، فلسفه ودين

 • مباحثي در شناخت خدا
 •  آيا راه اثبات وجود خدا بسته است؟
 •  آيا مساله شر دليلي عليه وجود خداوند است؟
 •  خداي جميل يا خداي جليل
 •  مواجهه با خداوند؛ تجربه ديني
 •  نفي وجود خدا از راه عَلَم بودن اسم خدا و ردّ آن
 •  تعارض علم مطلق خدا و اختيار انساني برهاني عليه وجود خدا و ردّ آن
 • مسائلي در نبوت و شريعت
 • ماهيت نبوت(تجربه فرافکنانه يا اصيل)
 • وحي و تجربه ديني
 • دين  و شريعت
 • قلمرو دين
 • حجيت شريعت
 • ثبات و عقل
 • سنت و تجدد
 • تعدّد اديان (دين برتر- حصرگرايي،شمول گرايي، کثرت گرايي)

روش ارزيابي:

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

-

-

آزمون های نوشتاری

ـ

عملکردی

 

 

منابع:

 

 

عنوان درس به فارسي:

کلام (2)

عنوان درس به انگليسي:

 

Kalām (Theology) (2)

 

تعداد واحد: 2

 

 

تعداد ساعت: 32

 

 

نوع واحد

جبراني

نظري

 

دروس پيش‌نياز:

کلام (1)

عملي

پايه

نظري

عملي

تخصصي

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي: دارد   ندارد ■   آزمايشگاه  کارگاه   سفر علمي     سمينار  

 

هدف:

سرفصل يا رئوس مطالب :

 • مسائلي از امامت و رهبري
 • نص و انتخاب
 • مشروعيت، مقبوليت
 • حکومت ديني، حکومت دنيوي (سکولاريسم)
 • عصمت
 • حجيت و وثاقت امامان
 • جاودانگي امامت
 • مرگ و رستاخيز
 • نفس و روح
 • حقيقت مرگ
 • امکان بازگشت (معاد)
 • پس از مرگ
 • ترس از مرگ

 

 

روش ارزيابي:

 

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

-

-

آزمون های نوشتاری

ـ

عملکردی

 

 

منابع:

 

 


 

 

 

 

عنوان درس به فارسي:

معرفت‌شناسي

عنوان درس به انگليسي:

 

Epistemology

تعداد واحد: 2

 

 

تعداد ساعت: 32

 

 

نوع واحد

جبراني

نظري

 

دروس پيش‌نياز:

ندارد

عملي

پايه

نظري

عملي

تخصصي

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي: دارد   ندارد ■   آزمايشگاه  کارگاه   سفر علمي    سمينار  

 

 

هدف:

سرفصل يا رئوس مطالب :

 • معرفت شناسي دين و معرفت ديني:
 • تعريف دين و معرفت
 • کدام يک معرفت درجه اول و کداميک معرفت درجه دوم
 • رويکردهاي گوناگون در معرفت شناسي
 • معرفت شناسي و علم شناسي فلسفي
 • معرفت شناسي و روان شناسي فلسفي
 • ارزش معرفت ديني:
 • ابزارهاي معرفتي
 • وحدت ابزارهاي ديني و معرفت غير ديني
 • ارزش معرفت بشري:
 • تعريف حقيقت
 • تقسيم قضايا
 • معيارهاي ارزيابي معرفتها
 • تغيير دين و تحول معرفت ديني:
 • ارتباط معارف ديني با معارف بشري
 • تحول معارف بشري
 • نظريه قبض و بسط معرفت ديني:
 • تبيين نظريه قبض و بسط
 • دليل‌هاي نظريه
 • نقد وبررسي ادله
 • لوازم باطل و ويرانگر نظريه
 • معرفت شناسي معارف ديني:
 • انواع دين شناسي: ابزاري، فرهنگي، احساسی و هرمنوتيک
 • تعريف هرمنوتيک
 • پيشينه تاريخي
 • کلاسيک
 • رمانتيک
 • فلسفي
 • نقد اجمالي

 

روش ارزيابي:

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

-

-

آزمون های نوشتاری

ـ

عملکردی

 

 

منابع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

عنوان درس به فارسي:

مباحث نفس (انسان‌شناسي فلسفي)

عنوان درس به انگليسي:

Discussions on Human soul (Philosophical anthropology)

 

تعداد واحد: 2

 

 

تعداد ساعت: 32

 

 

نوع واحد

جبراني

نظري

 

دروس پيش‌نياز:

ندارد

عملي

پايه

نظري

عملي

تخصصي

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي: دارد   ندارد ■   آزمايشگاه  کارگاه   سفر علمي     سمينار  

 

 

هدف: آشنايي دانش‌پژوهان با احکام فلسفي نفس، به خصوص نفس انسان

سرفصل يا رئوس مطالب :

مقدمه:

ضرورت معرفت نفس، فهرست مباحث علم النفس فلسفي، پيشينه اين مباحث، نقش فلاسفه اسلامي در اين مباحث

 • تعريف نفس:
 • تعريف ارسطو، تعريف اخوان الصفا، تعريف ابن‌سينا
 • اطلاقات نفس:
 • نفس و روح، نفس و قلب
 • وجود نفس:
 • برهان هواء طلق، اثبات نفس از راه مشاهده آثار حياتي، استدلال دکارت، نقد ابن سينا از رد نظر هيوم
 • تجرّد نفس:
 • اقوال در مساله، تفسير جسمانيه الحدوث و روحانيه البقاء ، استدلال از راه تجرّد علم، استدلال از راه ثبات  شخصيت با تغييرهمةاعضاء بدن، استدلال از راه روياهاي صادقانه و برهان هواءطلق
 • اقسام نفس:
 • نباتي، حيواني، انساني و تعريف هر يک
 • وحدت نفس:
 • نظر افلاطون در تعدد نفس در حيوان و انسان، نقد نظر افلاطون، ادله وحدت نفس
 • قواي نفس :
 • تعريف قوه، قواي نفس نباتي، قواي نفس حيواني، قواي نفس انساني، تعاريف مختلف عقل نظري و عقل عملي، ادله وجود قوا، رابطه نفس و قوا و النفس في وحدتها کل القوي
 • حرکت نفس:
 • توضيح حرکت جوهري نفس، دليل برحرکت نفس، ادّله نافين حرکت نفس و نقد آن
 • رابطه نفس و بدن:
 • انواع علاقه، نظر افلاطون، نظر ارسطو، نظر صدرالمتألهين، آراء ديگر و جمع‌بندي
 • حدوث نفس:
 • آراء در مسئله، ادله عدم تقدم نفس بر بدن وبررسي آنها، ادله قدم نفس و بررسي آنها، آيات و روايات خلود نفس، ادّله خلود، شبهات منکرين خلود و پاسخ آنها
 • تناسخ:
 • معاني تناسخ ، ادله استحاله تناسخ و بررسي آنها، فرق تناسخ و معاد، فرق تناسخ و احياء موتي و رجعت و...، سعادت و شقاوت نفس، آراء فلاسفه، مفاد آيات و روايات
 • معاد:
 • معاد روحاني و معاد جسماني

 

روش ارزيابي:

 

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

-

-

آزمون های نوشتاری

ـ

عملکردی

 

 

منابع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان درس به فارسي:

مباني و روش‌هاي تحقيق در قرآن و حديث (1)

عنوان درس به انگليسي:

Principles and Methods of Research into the Qur'ān and Hadith (1)

 

تعداد واحد: 2

 

 

تعداد ساعت: 32

 

 

نوع واحد

جبراني

نظري

 

دروس پيش‌نياز:

عملي

پايه

نظري

عملي

تخصصي

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي: دارد■  ندارد   آزمايشگاه  کارگاه■  سفر علمي   سمينار ■

 

هدف: درک مراد واقعي معصومان‰ از الفاظ حديث

سرفصل يا رئوس مطالب :

 • بررسي حديث در ناحيه صدور
 • بررسي حيث در ناحيه مدلول
 • نقد دروني حديث

با شناخت: علائم وضع ، ادراج ، ارزيابي با معيارهاي صحت و سقم روايت (با عرضه بر کتاب و سنت قطعيه)

 • شرح حديث

با شناخت: نقل به معنا، تقطيع (با ارجاع با موارد تصريح) ، محکم (نص و ظاهر) و متشابه(مووّل و مجمل) ناسخ و منسوخ، عام وخاص، مطلق و مقيد (با فحص و بررسي در مدارک و منبع حديث)

 • بررسي حديث در ناحيه الفاظ:

اعراب گذاري متن حديث ، بررسي واژگان و ريشه يابي کلمات، کاربرد اصطلاحي لغت در احاديث شناخت(غريب­الحديث) و (زبان الحديث) ( بطور عام و زبان خاص هرکدام ازمعصومان‰ در القاي حديث)

 • آشنايي اجمالي با شروح و تفاسير روايات :

مانند: رياض السالکين، بحارالانوار، الوافي، ملاذالاخيار، مرآه العقول، لئالي‌الأخبار و...

شرح ابن‌حجر بر صحيح بخاري (فتح‌الباري بشرح البخاري) عمدة القاري شرح صحيح البخاري از عيني و شروح بر صحيح  مسلم و...

روش ارزيابي:

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

-

-

آزمون های نوشتاری

-

عملکردی

 

 

منابع:

 1. اعراب الحديث النبوي ابن الانباري منبع فرعي
 2. مقدمةالاستبصار از شيخ الطائفه طوسي منابع اصلي
 3. تلخيص مقياس الهدايه از علي اکبر غفاري منبع ا صلي
 4. بخش هايي از امالي سيدمرتضي(ره) منبع فرعي
 5. بخش هايي از تدريب الراوي سيوطي منبع فرعي
 6. تأويل مختلف الحديث ابن قتيبه منبع فرعي
 7. بخش هايي از اضواء علي السنه المحمّديه (ابوريه) منبع اصلي
 8. بخش­هايي از وصول الاخيار الي اصول الاخبار الشيخ حسين بن عبدالصمد منبع فرعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان درس به فارسي:

مباني و روش‌هاي تحقيق در قرآن و حديث (2)

عنوان درس به انگليسي:

Principles and Methods of Research into the Qur'ān and Hadith (2)

تعداد واحد: 2

 

 

تعداد ساعت: 32

16 ساعت نظري

16 ساعت عملي

 

 

نوع واحد

جبراني

نظري

 

دروس پيش‌نياز:

آشنايي با اصول و راهکارها و منابع ويژه پژوهشي در تفسير و علوم قرآني

عملي

پايه

نظري

عملي

تخصصي

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي: دارد ندارد ■  آزمايشگاه کارگاه سفر علمي  سمينار  ■

 

هدف: آشنايي با اصول و راهکارها و منابع ويژه پژوهشي در تفسير و علوم قرآني

سرفصل يا رئbس مطالب :

 • کليات مربوط به روشهاي تحقيق
 • انتخاب موضوع
 • مراحل انجام تحقيق
 • جنبه هاي شکلي تحقيق
 • روشها و انواع تحقيق
 • بحث دقيق­تري پيرامون روش تحقيق و تفسير و علوم قرآني
 • مخاطب­شناسي تحقيق
 • بررسي موضوعات مورد بحث در زمينه علوم قرآن وحديث و تشخيص مهمترين و ضروري­ترين موضوعات
 • بررسي منابع اصلي مربوط به علوم قرآن و حديث و منابع مطالعاتي و تحليلي معاصران و نقد آنها
 • آشنايي با مراکز تحقيقاتي علوم قرآن و حديث و روشهاي کار اين مراکز
 •  آشنايي با متفکران قرآني و حديثي در ايران و جهان
 • آشنايي با کتابخانه­ها و مراکز قرآني و حديثي در جهان
 • بررسي علوم و ابزارهاي مورد نياز در تحقيقات قرآني و حديثي

روش ارزيابي:

 

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

-

-

آزمون های نوشتاری

-

عملکردی

 

 

 

منابع:

علاوه بر منابع عمومي روش تحقيق و نگارش، منابع قرآني، تفسيري و مقالات دائرة­المعارفي، جهت کيفيت آدرس­دهي مي­باشد.

جهت آشنايي با مباحث معناشناسي واژه­هاي قرآني:

 1. تاريخچه معناشناسي
 2.  تعريف معناشناسي و قلمرو آن، نشانه­شناسي و انواع آن، زبان­شناسي و انواع آن، معاني لغوي و اصطلاحي واژه معني و معناي اصطلاحي(معناشناسي)، قلمرو معناشناسي
 3. انواع معناشناسي

معناشناسي منطقي، معناشناسي فلسفي، معناشناسي زباني، تحليل صوري ساخت کلمه ، تحقيق در ريشه، و مبناي اصلي کلمه، وضع و رابطه لفظ و معني، کاربردشناسي و مفهوم­شناسي، بررسي ميدان معنا

شناختي، معناشناسي ساختاري يا تحليل مولفه­اي

 1. معناشناسي واژگان کليدي قرآن با تأکيد بر ميدان معناشناختي عام و خاص و کلمه کانوني

منبع اصلي:

 جزوه استاد- (خدا و انسان در قرآن) تأليف (توشي هيکو ايزوتسو)

منابع فرعي:

 • (ساختار معناشناسي مفاهيم اخلاقي) تأليف (توشي هيکو ايزوتسو)
 • زبان­شناسي و ادبيات ترجمه کوروش صفوي
 • زبان و زبان­شناسي رابرت. ا. هال، ترجمه محمد رضا باطني
 • درآمدي بر تحليل فلسفي جان هاسپرس ترجمه سهراب علوي
 • معني­شناسي منصور اختيار
 • نگاهي تازه به معني­شناسي فرانک، پالمر، کوروش صفوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

عنوان درس به فارسي:

انسان‌شناسي تطبيقي

 

عنوان درس به انگليسي:

Comparative Study of Man (Anthropology)

 

تعداد واحد: 3

 

تعداد ساعت: 48

 

 

نوع واحد

جبراني

نظري

 

دروس پيش‌نياز:

ندارد

عملي

پايه

نظري

عملي

تخصصي

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي: دارد  ندارد ■   آزمايشگاه  کارگاه  سفر علمي  سمينار 

 

هدف: آشنايي دانش‌پژوهان با مباحث رايج در انسان‌شناسي و افزايش توان تجزيه و تحليل مباحث انسان‌شناسي در نظر مکاتب مختلف

سرفصل يا رئوس مطالب :

 • انسان‌شناسي از ديدگاه مکاتب الهي(مسيحيت و يهوديت)
 • انسان‌شناسي از ديدگاه مکتب اسلام
 • مباحث مبداء و معاد، آزادي،جاودانگي، کمال و...
 • انسان‌شناسي از ديدگاه مکاتب غيرالهي
 • اومانيسم، پراگماتيسم، داروينيسم و...
 • بررسي  ومقايسه ديدگاههاي مختلف در انسان‌شناسي

 

تذکر: استاد ضمن پرهيز از مباحث دوره کارشناسي مي‌تواند از طريق دانش‌پژوهي و سمينار موضوعات فوق را ارائه نمايد.

 

روش ارزيابي:

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

+

+

آزمون های نوشتاری

+

عملکردی

 

 

منابع:

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان درس به فارسي :

کلام یهودیت

 

عنوان درس به انگليسي:

 

Jewish theology

 

 

تعداد واحد :2

 

 

 

تعداد ساعت :32

 

نوع واحد

جبراني

نظري

 

دروس پيشنياز:

ندارد

عملي

پايه

نظري

عملي

الزامي - حوزوی

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي: دارد  ندارد ■   آزمايشگاه  کارگاه  سفر علمي  سمينار

 

 

هدف : بررسي تحليلي مهم‌ترين موضوعات و مباحث الهيات يهودي

سرفصل یا رئوس مطالب:

 • چيستي الهيات يهودي و تفاوت آن با علم کلام
 • تقسيم الهيات یهودی به قديم و جديد و مشخصه‌هاي آن
 • معرفي اجمالي مکاتب الهياتي يهودي
 • الهيات کتاب مقدس
 • حاخامي
 • هلنيزمي
 • هسکالا روشنگري
 • ارتدوکس
 • حسيديم جديد
 • نطوراي کارتا
 • صهيونيسم
 • عهد عتيق
 • يکپارچگي و انسجام نويسندگان
 •  سنديت تاريخي
 • انواع نقد عهد عتيق
 • خداشناسي
 • انسان شناسي
 • وحي، نبوت و اقسام آن
 • معاد شناسي
 • شريعت

روش ارزيابي :

 

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

   

آزمون های نوشتاری

 

عملکردی

 

منابع:

 1. كتاب مقدس.
 2. المدخل الي العهد القديم، قس صموئيل يوسف خليل.
 3. قرا‌ئة سياسية للتوراة، شفيق مقار.
 4. دايره المعارف يهود، يهوديت و صهيونيسم، عبدالوهاب مسيری، ترجمه موسسه مطالعات و پژوهشهای تاريخ خاورميانه.
 5. باورها و آيين‌های يهودي، آلن آنترمن، ترجمه رضا فرزين.
 6. يهوديت، مسيحيت و اسلام، فرانسيس پيترز، ترجمه حسين توفيقي.
 7. خداشناسی از ابراهيم تاکنون، کرن آرمسترانگ، ترجمه محسن سپهر.
 8. سيري در تلمود، آدين اشتاين سالتز، ترجمه باقر طالبي دارابی.
 9. پروتکل‌هاي دانشوران صهيون، عجاج نويهض، ترجمه حميد رضا شيخي.
 10. فراماسونري و يهود (مباني فراماسونري)، گروه تحقيقات علمي، ترجمه جعفر سعيدي.
 11. جريانات بزرگ در عرفان يهودي، گرشوم شولم، ترجمه فريدالدين رادمهر.
 12. بنيادگرايي صهيونيستي يهود، گيديون آران، ترجمه احمد تدين.
 13. پروتکل‌هاي رهبران يهود براي تسخير جهان، ترجمه  بهرام محسن پور.

14.ER. Encyclopedia Judaica،(1987- 1982)،  Jerusalem.

15.Ed: Arthur A. Cohen and Poul Mendos Flohr، (1987)، Contemporary Jewish Religious Thought. The free press، New York.

16.Hans Kong، (1992)، Judaism Between Yesterday And Tomorrow، Continvum، New York.

17.Norbert M. Samuelson، (1989)، An Introduction To Modern Jewish Philosophy، State university of New York press.

18.Ed: Sondra B. Lubarsky and David Ray Griffin، (1996)، Jewish Theology and process Thought، State university of New York press.

19.Alan Unterman، (1990)، Jews، Their Religious Beliefs and Practices، Routledge، London and New York،

20.L. Jacobs، A Jewish Theology.

Horst Dietrich Peruse (1996)، Old Testament Theology، Old Testament Library.

Dan Cohn-Sherbook، (2003)، Judaism، Rout ledge.

Oliver Leman، (2006)، Jewish Thought، Rout ledge.

The Cambridge Companion Biblical Interpretation، Edited by John Barton، Cambridge University Press، 1998.

Biblical Interpretation Then and now Contemparary hermenutics in the light of the

The Interpreter's Bible: The holy scriptures، George Arthur Buttrick & Nolan B. Harmon، New York، Abingdon Press، 1952.

A Short History of the Interpretation of the Bible، Robert M. Grant & David Tracy.

L. Jacobs، A Jewish Theology.

 

 

 

 

 

 

عنوان درس به فارسي :

کلام مسیحیت

 

عنوان درس به انگليسي:

 

Christian theology

 

تعداد واحد :2

 

 

 

تعداد ساعت :32

 

نوع واحد

جبراني

نظري

 

دروس پيشنياز:

کلام یهودیت

عملي

پايه

نظري

عملي

الزامي - حوزوی

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي: دارد  ندارد ■   آزمايشگاه  کارگاه  سفر علمي  سمينار

 

 

هدف : بررسي تحليلي مهم‌ترين موضوعات و مباحث الهيات مسيحي

سرفصل يا رئوس مطالب :

 • چیستی الهيات مسيحي و تفاوت آن با علم کلام
 • تقسيم الهيات مسيحي به قديم و جديد و مشخصه‌هاي آن
 • معرفي اجمالي مکاتب الهياتي
 • الهيات حواريون
 • پولس
 • آباء و مشايخ
 • ليبرال
 • ارتدوکس
 • نوارتدوکس
 • و...
 • کتاب مقدس يا عهدين
 • يکپارچگي و انسجام نويسندگان
 • سنديت تاريخي کتاب مقدس
 • انواع نقد کتاب مقدس
 • توحيد و تثليث
 • انسان شناسي و نجات
 • وحي و نبوت
 • فرجام شناسي

 

 

 

 

روش ارزيابي :

 

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

   

آزمون های نوشتاری

 

عملکردی

 

 

منابع:

 

 1. کتاب مقدس
 2. مقدمه‌اي بر الهيات معاصر (مجموعه مقالات)، همايون همتي.
 3. الهيات جديد (مجموعه مقالات)، شهرام پازوکي.
 4. مسيحيت، هاروي کاکس، ترجمه عبدالرحيم سليماني اردستاني.
 5. در آمدي به مسيحيت، مري جو ويور، ترجمه حسن قنبري.
 6. تاريخ تفکر مسيحي، توني لي، ترجمه روبرت آسريان.
 7. کلام مسيحي، توماس ميشل، ترجمه حسين توفيقي.
 8. مسيحيت از لابه‌لاي متون، رابرت اي. وان وورست، ترجمه جواد باغباني و رسول‌زاده.
 9. رودلف بولتمان، ايان هندرسن، ترجمه محمد سعيد حنايي کاشاني.
 10. پانن برگ: الهيات تاريخي، آلن گالووي، ترجمه مراد فرهادپور.
 11. درسنامه الهيات مسيحي، مک گراث، ترجمه بهروز حدادي.
 12. رويکردهاي مختلف به پلوراليزم ديني (به سوي الاهيات ناظر به همه اديان)، گلين ريچاردز، ترجمه گندمي نصرآبادي و احمدرضا مفتاح.
 13. الهيات اگزيستانسياليستي: مقايسه هيدگر و بولتمان، جان مکواري، ترجمه مهدي دشت بزرگي.
 14. تاريخچه مکاتب تفسيري و هرمنوتيکي کتاب مقدس، رابرت گرانت، ترجمه ابوالفضل ساجدي.

15.Modern Theology, Gareth Jones.

16.The New Testament,Bart D. Ehrman, New York, Oxford University Press, 2008.

17.The Modern Theologians, David F. Ford.

18.Paradigm Change in Theology a Symosium for The Future, Küng, Hans, New York: Crossroad, 1991.

19.Theology for the Third Millennium: An Ecumenical View, Küng, Hans, New York: Doubleday, 1988.

20.Great Christian Thinkers, Küng, Hans, New York: Continuum, 1995.

21.The Documents of Vatican II.

22.New Theology, Martin E. Marty.

23.Christian Theology; An Introduction, Alister E. McGrath.

24.Towards a Theology of Religions, Glyn Richards.

25.An Existentialist Theology, McCowari

26.A Short History of the Interpretation of the Bible, Robert M. Grant & David Tracy.


 

 

 

 

عنوان درس به فارسي :

فلسفه اخلاق

 

عنوان درس به انگليسي:

 

Ethics

 

تعداد واحد :2

 

 

 

تعداد ساعت :32

 

نوع واحد:

جبراني

نظري

 

دروس پيشنياز:

ندارد

عملي

پايه

نظري

عملي

الزامي - حوزوی

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي: دارد  ندارد ■   آزمايشگاه  کارگاه  سفر علمي  سمينار

 

 

هدف : تبیین و بررسی اجمالی مهمترین مباحث مطرح در فلسفه اخلاق

 

سرفصل يا رئوس مطالب :

 • معیار و ارزش اخلاقی
 • تقسیم نظریه‌ها (نتیجه‌گرا، وظیفه‌گرا و فضیلت‌گرا)
 • نظریه ‌های نتیجه‌گرا
 • نظریه‌های وظیفه‌گرا
 • نظریه‌های فضیلت‌گرا
 • اطلاق و نسبیت در اخلاق
 • معنای اخلاق و نسبیت
 • انواع نسبیت
 • نظریه‌های نسبیت‌گرا
 • نقد نظریه‌های نسبیت‌گرا
 • نظریه مختار

روش ارزيابي :

 

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

   

آزمون های نوشتاری

 

عملکردی

 

 

منابع:

 

 1. فلسفه اخلاق، محمدتقی مصباح يزدی.
 2. نقد و بررسی مکاتب اخلاقی، محمد تقی  مصباح يزدی.
 3. تاريخ فلسفه اخلاق، مک اينتاير، ترجمه گروه مترجمان.
 4. از مسئله محوری تا فضيلت محوری، ادموند پينکافس، ترجمه مهدی علی‌پور و سيدحميد حسنی.
 5. بصيرت اخلاقی، ديويد مک ناوتن، ترجمه محمود فتحعلی.
 6. درآمدی برفلسفه اخلاق، آر.ف اتکينسون، ترجمه سهراب علوي‌نيا.
 7. فلسفه اخلاق، پل ادواردز، ترجمه انشاءالله رحمتی.
 8. فلسفه اخلاق، فرانکنا، انشاءالله رحمتی.
 9. فلسفه اخلاق در قرن بيستم، مری وارنوک، ترجمه ابوالقاسم فنايی.
 10. مبادی اخلاق در قرآن، عبدالله جوادی آملی.
 11. فلسفه اخلاق، گروه مؤلفان، نشر معارف.

12.The Encyclopedia of Ethics, Beekerlawrenc.

13.After virtue, Alasdair MacIntyre.

14.Morality: It's nature and justification, Bernard Gert.

15.The Elements of Moral Philosophy, James Rachels.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان درس به فارسي :

جامعه شناسی دین ، روانشناسي دين

عنوان درس به انگليسي:

Sociology of Religion Psychology of Religion

 

 

تعداد واحد :2

 

 

 

تعداد ساعت :32

 

 

نوع واحد

جبراني

نظري

 

دروس پيشنياز:

ندارد

عملي

پايه

نظري

عملي

الزامي - حوزوی

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي: دارد  ندارد ■   آزمايشگاه  کارگاه  سفر علمي  سمينار

 

 

هدف :

 • آشنایی با رویکردهای جامعه شناختی در مطالعه جلوه‌های متنوع حضور دین در عرصه های مختلف فرهنگی ـ اجتماعی و نحوه تعامل نهادهای دینی با سایر نهادهای جامعه
 • ارائه تحلیلی، عام از روانشناسی دین، مکاتب و شخصیت‌های مربوطه و نقد وارزیابی آنها

سرفصل يا رئوس مطالب :

الف ) جامعه شناسي دين

 • کليات
 • تاریخچه
 • موضوع
 • روش
 • هدف
 • ضرورت جامعه شناسی دین
 • جامعه شناسی دین و جامعه شناسی دینی
 • ارتباط جامعه شناسی دین با سایر حوزه های مطالعات دین
 • دین در تلقی جامعه شناسان کلاسیک و مدرن
 • نظریه های جامعه شناسی دین
 • کارکردهای اجتماعی دین
 • موقعیت دین در جهان مدرن (با توجه به روند سکولاریزاسیون در دوره مدرنیته )
 • دین و ارتباط آن با ایدئولوژی‌ها و جنبش‌های دینی نوپدید
 • انقلاب اسلامی و حضور مجدد دین در عرصه تعاملات اجتماعی و بین المللی
 • جامعه شناسی دین در ایران (بررسی زمینه‌ها و موانع رشد آن)
 • حوزه‌های علمیه و جامعه شناسی دین

ب) روانشناسي دين

 • کليات
 • مفاهیم
 • روان‌شناسي
 • دين
 • روان‌شناسي دين و روان‌شناسی دینی
 • تاريخچه: سر آغاز رسمي
 • سير روان‌شناسي دين: فراز و فرود و موقعيت کنوني
 • ارتباط روانشناسی دین با سایر حوزه‌های مطالعات دین
 • شخصیت‌ها و مکاتب روان‌شناسي دين
 • مکتب انگليسي آمريکايي
 • مکتب آلماني
 • مکتب فرانسوي
 • مکتب مبتني بر منابع ديني به ويژه دين اسلام
 • دین از دیدگاه روانشناسان و نقد اجمالی آنان
 • ویلیام جیمز
 • واتسون
 • اسکینر
 • ابعاد  و سنجش دینداری
 • مهمترین کارکردهای روان شناختی آموزه‌های اسلام

روش ارزيابي :

 

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

   

آزمون های نوشتاری

 

عملکردی

 

منابع:

جامعه شناسي دين

 1. جامعه شناسی دين، ملکم هميلتون، ترجمه محسن ثلاثی.
 2. در آمدی بر جامعه شناسی ديٍن، فيل زاکرمن، ترجمه خشايار ديهيمی.
 3. هفت نظريه در باب دين، دانيل پالس، ترجمه محمد عزيز بختياری.
 4. جامعه شناسی دين، غلام‌عباس توسلی.
 5. مطالعات مردم شناختی دين، برايان موريس ، ترجمه حسين شرف الدين، محمد فولادی.

روانشناسي دين

 1. روان‌شناسی دين، ديويد ولف، ترجمه محمد دهقان.
 2. درآمدی بر روان‌شناسی دين، مسعود آذربايجانی و  موسوی اصل.

3.The Psychology  of  Religion: Theoretical Approaches. p, xii Bernard Spilka and Daniel N. McIntosh.

4.United states of America University of Denver,  Westview Press. 2997

5.David M. Wulff. Psychology Of  Religion: Classic and Contemporary. New York: John Wiley & Sons, INC 1997 p. 3

6.The Psychology , Religion, and Spirituality. James M. Nelson. Springer 2oo9

7.Hood, R.W., Hill, P.C., Spilka, B. (2009). The Psychology of Religion: an Empirical Approach, 4nd edn. New York: Guilford.

 


 

 

 

 

عنوان درس به فارسي :

براهین اثبات وجود خدا

 

عنوان درس به انگليسي:

Proofs of the Existence of God

 

 

تعداد واحد :2

 

 

 

تعداد ساعت :32

 

نوع واحد

جبراني

نظري

 

دروس پيشنياز:

ندارد

عملي

پايه

نظري

عملي

الزامي - حوزوی

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي: دارد  ندارد ■   آزمايشگاه  کارگاه  سفر علمي  سمينار 

 

 

هدف : آشنایی با ادله منکرین اثبات وجود خدا و نقد آنها و بررسی تفصیلی برخی از براهین اثبات

سرفصل يا رئوس مطالب :

 

 • انکار امکان اثبات وجود خداوند: بیان اقوال و نقد آنها
 • انکار مطلوبیت اثبات وجود خداوند: بیان اقوال و نقد آنها
 • سیر اجمالي پیدایش براهین اثبات وجود خدا در سنت اسلامی و غرب
 • تقسیمات براهین اثبات وجود خدا:
 • برهان صدیقین (با بیان تقریرات)
 • برهان فطرت
 • برهان تجربه دینی
 • برهان درجات کمال
 • برهان حرکت
 • برهان معقولیت
 • برهان معجزه
 • برهان شرط بندی
 • براهین کلامی و فلسفی اثبات خداوند: تمایزات و مشترکات

روش ارزيابي :

 

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

   

آزمون های نوشتاری

 

عملکردی

 

 

منابع:

 

 1. اثبات وجود خدا به روش اصل موضوعی، عبدالرسول عبوديت
 2. نقد برهان ناپذيری وجود خدا، عسکری سليمانی اميری
 3. تبيين براهين اثبات وجود خدا، عبد ا... جوادی آملی
 4. عقل و اعتقاد دينی، مايکل پترسون و ديگران
 5. نقد نظريه برهان ناپذيری وجود خدا، محمد حسن قدردان ملکي، قبسات، 35.
 6. جستارهايی در کلام جديد، محمد محمد رضايی و ديگران.
 7. فلسفه دين، جان هيک.
 8. خدا در فلسفه، دائره المعارف پل ادواردز، ترجمه بهاء الدين خرمشاهی
 9. اصول فلسفه و روش رئاليسم، جلد 5، مرتضي مطهري
 10. درآمدي بر خداشناسي فلسفي، محسن جوادي.
 11. خداشناسي فلسفي، عبدالرسول عبوديت و مجتبي مصباح.
 12. جستارهايي در اثبات وجود خدا، حميدرضا شاکرين.

13.John Haspers,An Introduction to Philosophical Analysis.

14.Robert Spitzer,New Proofs for the Existence of God: Contributions of Contemporary Physics and Philosophy

15.Richard Swinburne,  The Existence of God.

16.Alvin Plantinga, Warranted Christian Belief.

17.William Craig. On Guard, Defending your Faith with Reason

18.Alister McGrath, A Fine-Tuned Universe: The Quest for God in Science and Theology

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

عنوان درس به فارسي :

قلمرو دین

 

عنوان درس به انگليسي:

 

Realm of Religion 

 

تعداد واحد :  2

 

 

 

تعداد ساعت :32

 

نوع واحد

جبراني

نظري

 

دروس پيشنياز:

ندارد

عملي

پايه

نظري

عملي

الزامي - حوزوی

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي: دارد  ندارد ■   آزمايشگاه  کارگاه  سفر علمي  سمينار

 

 

هدف :  بررسی تحلیلی سه محور مهم در بحث قلمرو دین

سرفصل يا رئوس مطالب :

 • كليات، مفاهيم و تاريخچه
 • انتظار بشر از دين
 • كليات
 • نظريات در باب انتظار بشر از دين
 • نظريه اول: ابتناء مطلق فهم دين بر تعيين انتظارات بشر از دين
 • تبيين نظريه
 • مباني و ادله
 • لوازم و ثمرات
 • نقد
 • نظريه دوم: عدم ابتناء مطلق فهم دين بر تعيين انتظارات بشر از دين
 • تبيين نظريه
 • مباني و ادله
 • لوازم و ثمرات
 • نقد
 • نظريه صحيح: تصحيح انتظارات از دين بر مبناي مفروضات درون و برون ديني
 • تبيين نظريه
 • مباني و ادله
 • لوازم و ثمرات
 • كاركردهاي دين
 • كليات
 • كاركردهاي مثبت دين
 • فردي (كاركردهاي معرفتي، رواني و رفتاري)
 • اجتماعي (فرهنگي، سياسي، اقتصادي)
 • آسيبهاي احتمالي جامعه ديني
 • خرافه گرايي
 • دين ارتزاقي
 • مسئوليت گريزي
 • دين و دنيا (سكولاريزم)
 • كليات
 • زمينه هاي پيدايش سكولاريزم
 • انواع رويكردها (حداقلي، حداكثري و اعتدالي)؛ دلايل و ارزيابي

 

روش ارزيابي :

 

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

   

آزمون های نوشتاری

 

عملکردی

 

 

منابع:

 

 1. درآمدي بر قلمرو دين، حسنعلي علي‌اکبريان.
 2. گستره شريعت، عبدالحسين خسروپناه.
 3. قلمرو دين، عبدالحسين خسروپناه.
 4. آخرت و خدا، هدف بعثت انبياء، مهدى بازرگان.
 5. دين شناسی، عبدالله جوادی آملی.
 6. يقين گمشده؛ گفت و گوهايی درباره فلسفه دين، عبدالله نصری.
 7. قلمرو پيام پيامبران، فرامرز قراملکي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

عنوان درس به فارسي :

عقل ، علم و دین

 

عنوان درس به انگليسي:

 

Reason, Science

 and Religion

 

تعداد واحد :2

 

 

 

 

تعداد ساعت :32

 

نوع واحد:

جبراني

نظري

 

دروس پيشنياز:

ندارد

عملي

پايه

نظري

عملي

الزامي - حوزوی

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي: دارد  ندارد ■   آزمايشگاه  کارگاه  سفر علمي  سمينار

 

 

هدف : : آشنايي با رابطة «عقل و وحي» و «علم و دين»

سرفصل يا رئوس مطالب :

 • کلیات و مفاهیم
 • عقل، علم، دین، وحی، ایمان
 • عقل و وحی
 • عقل و ایمان
 • عقل و دین
 • علم و دین
 • ديدگاه‌هاي گوناگون دربارة ميزان توجه به عقل در فهم و استنباط آموزه‌هاي ديني
 • عقل‌گرایی افراطی (حداکثری)
 • ایمان‌گرایی
 • عقل‌گرایی اعتدالي
 • دیدگاه‌ها در باب انواع رابطة علم و دين
 • تعامل
 •  تباین
 •  تعارض
 •  استقلال
 • انواع تعارض عقل و علم با دین
 • راه‌کارهاي مختلف تعارض‌زدايي
 • تأويل متون ديني
 • ابزارانگاري در علم
 • دوگانه‌انگاري حقيقت
 •  و ...

 

روش ارزيابي :

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

-

-

آزمون های نوشتاری

-

عملکردی

 

 

 

منابع:

 1. تعبد و تعقل در فقه اسلامي، محمدتقي جعفري.
 2. درياي ايمان، دان کيوپيت، ترجمة حسن کامشاد.
 3. عقل و اعتقاد ديني، مايکل پترسون و ديگران، ترجمة نراقي و سلطاني.
 4. عقل و دين از منظر روشنفکران ديني معاصر، محمد جعفري.
 5. عقل و وحي از نظر متفکران اسلامي، آربري، ترجمة حسن جوادي.
 6. عقل و وحي در قرون وسطي، اتين ژيلسون، ترجمة شهرام پازوکي.
 7. عقل و وحي، احمدحسين شريفي و حسن يوسفيان.
 8. علم و دين، ايان باربور، ترجمة بهاءالدين خرمشاهي.
 9. فلسفه و ايمان مسيحي، کالين براون، ترجمة طاطه‌ووس ميکائيليان.
 10. قرآن و عرفان و برهان از هم جدايي ندارند، حسن حسن‌زاده آملي.
 11. مکتب تفکيک، محمدرضا حکيمي.
 12. نقد و نظر (فصل‌نامه)، شمارة دوم، سوم و چهارم.

13.Faith and Rationality, Alvin Plantinga & Nicholas Wolterstorff (eds.)

14.Rationality, Religious Belief, and Moral Commitment, Robert Audi & William J. Wainmrigth (eds.)

15.Religion and Philosophy, Martin Warner (ed.)

16.Return to Reason, Kelly James Clark.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان درس به فارسي :

                 هرمنوتيک

 

عنوان درس به انگليسي:

 

Hermeneutic

 

تعداد واحد :2

 

 

 

تعداد ساعت :32

 

نوع واحد

جبراني

نظري

 

دروس پيشنياز:

ندارد

عملي

پايه

نظري

عملي

الزامی

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي: دارد  ندارد ■   آزمايشگاه  کارگاه  سفر علمي  سمينار

 

 

هدف : تبيين و بررسي نظريه‌هاي هرمنوتيکي و بررسي تطبيقي هرمنوتيک در اسلام و غرب

سرفصل يا رئوس مطالب :

 • مفاهيم و کليات
 • مفهوم­شناسي هرمنوتيک
 • تاريخچه و سير تحولات هرمنوتيک
 • عرصه­هاي نظري و کاربردي هرمنوتيک
 • ارتباط و نسبت هرمنوتيک با دانش‌هاي ديگر (فلسفه، الهيات، معناشناسي، فلسفه زبان، اصول فقه، تفسير و ...)
 • هرمنوتيک ماقبل فلسفي
 • هرمنوتيک کلاسيک
 • هرمنوتيک رُمانتيک
 • شلايرماخر و هرمنوتيک
 • ديلتاي و هرمنوتيک
 • هرمنوتيک فلسفي
 • هيدگر و آغاز تحول بنيادين در هرمنوتيک
 • هرمنوتيک فلسفي گادامر
 • نقد هرمنوتيک فلسفي
 • هرمنوتيک فلسفي و رويکردهاي انتقادي
 • هابرماس و تفکر انتقادي
 • هرمنوتيک ريکور
 • هرمنوتيک عيني­گراي بتي و هرش
 • هرمنوتيک و علوم اسلامي
 • اصول فقه و مباحث هرمنوتيکي
 • علم درايه و هرمنوتيک
 • قواعد تفسيري و هرمنوتيک

 

 

روش ارزيابي :

 

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

   

آزمون های نوشتاری

+

عملکردی

 

 

منابع:

 1. درآمدي بر هرمنوتيک، احمد واعظي.
 2. علم هرمنوتيک، ريچارد پالمر، ترجمه محمدسعيد حنايي کاشاني.
 3. ساختار و هرمنوتيک، بابک احمدي.
 4. ساختار و تأويل متن، بابک احمدي.
 5. منطق و مبحث علم هرمنوتيک، محمدرضا ريخته‌گران.
 6. هرمنوتيک مدرن، نيچه و ديگران، ترجمه بابک احمدي.
 7. راز متن (هرمنوتيک، قرائت‌پذيري متن و منطق فهم دين)، عبدالله نصري.
 8. هرمنوتيک تطبيقي، حسن قاسم پور.

9.Truth and Method, Hans George, Gadamer.

10.History of Hermeneutics, Maurizio Ferraris.

11.Sources of hermeneutics, Jean Grondin.

12.Hermeneutics and the human science, Paul Ricoeur.

13.Being and Time, Martin Heidegger.

14.The Aimes of Interpretation, E.D Hiresch.

15.Validity in Interpretation, E. D. Hirsch.

16.Hermeneutics, Richard Palmer.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

عنوان درس به فارسي :

کثرت گرايي ديني و وحدت ادیان

عنوان درس به انگليسي:

 

Religious Pluralism

 

 

تعداد واحد :2

 

 

 

تعداد ساعت :32

 

نوع واحد

جبراني

نظري

 

دروس پيشنياز:

 

عملي

پايه

نظري

عملي

الزامي

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي: دارد  ندارد ■   آزمايشگاه  کارگاه  سفر علمي  سمينار

 

 

هدف : تبيين و بررسي ديدگاه‌هاي گوناگون دربارة حقانيت و نجات‌بخشي اديان

سرفصل يا رئوس مطالب :

 • کليات
 • اصطلاح‌شناسي
 • تاريخچه
 • ديدگاه‌هاي گوناگون دربارة حقانيت و نجات‌بخشي اديان
 • انحصارگرايي
 • شمول‌گرايي
 • کثرت‌گرايي
 • انواع کثرت‌گرايي ديني
 • هنجاري
 • نجات‏شناختي
 • معرفت‏شناختي
 • حقيقت‏شناختي
 • وظيفه‏شناختي
 • مباني وادلة کثرت‌گرايي ديني
 • نسبي ‌بودن حقيقت
 • محدوديت‌هاي ادراک بشري
 • گستردگي رحمت و هدايت الهي
 • و ...
 • نقدوبررسي مباني و ادلة کثرت‌گرايي

 

 روش  ارزيابي :

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

   

آزمون های نوشتاری

 

عملکردی

 

 

منابع:

 1. اسلام و کثرت‏گرايي ديني، محمد لگنهاوزن، ترجمه نرجس جواندل.
 2. پلوراليزم ديني يا پلوراليزم در دين، سيدحسن حسيني.
 3. پلوراليسم (دين، حقيقت، کثرت)، هادي صادقي.
 4. پلوراليسم ديني (راه‌هاي آسمان)، عنان اصلان، ترجمة انشاءالله رحمتي.
 5. تحليل و نقد پلوراليسم ديني، علي رباني گلپايگاني.
 6. دين‌شناسي، عبدالله جوادي آملي.
 7. صراط‌هاي مستقيم، عبدالکريم سروش.
 8. کتاب نقد، شماره چهارم، پاييز 76.
 9. مباحث پلوراليسم ديني، جان هيک، ترجمة عبدالرحيم گواهي.

10.God and the universe of faithes: essays in the philosophy of religion, John Hick.

11."Religious Inclusivism", in: Michael Peterson, et al. (eds.), Philosophy of Religion, Karl Rahner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

عنوان درس به فارسي :

چيستي ، منشاء و وجه نياز به دين

عنوان درس به انگليسي:

، nature

origin and necessity of religion

 

تعداد واحد :2

 

 

 

تعداد ساعت :32

 

نوع واحد

جبراني

نظري

 

دروس پيشنياز:

 

عملي

پايه

نظري

عملي

الزامي

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي: دارد  ندارد ■   آزمايشگاه  کارگاه  سفر علمي  سمينار

 

 

هدف : تبيين مشکلات تعريف دين، بررسي ديدگاه‌هاي گوناگون دربارة منشأ دين و دليل نيازمندي به دين وحياني

سرفصل يا رئوس مطالب :

 • انواع تعريف دين
 • ماهوي و کارکردي
 • حداقلي و حداکثري
 • مصداقي
 • دين حق و دين محقَق
 • و ...
 • راه‌کارهاي مختلف براي رهايي از مشکلات تعريف دين (از جمله نظرية شباهت خانوادگي)
 • ديدگاه‌هاي ملحدان (مانند اگوست کنت، فرويد، فويرباخ، مارکس، دورکيم و ...) دربارة منشأ دين
 • ترس
 •  جهل
 • عقده‌هاي رواني
 • ازخودبيگانگي
 • انسجام اجتماعي
 • و ...
 • منشأ پيدايش دين و گرايش به آن از نظر انديشمندان مسلمان
 • دليل نيازمندي به دين (وحياني)

روش ارزيابي :

 

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

   

آزمون های نوشتاری

 

عملکردی

 

 

 

منابع:

 1. انگيزة پيدايش مذاهب، ناصر مکارم شيرازي.
 2. درآمدي بر منشأ دين، عليرضا قائمي‌نيا.
 3. دين و چشم‌اندازهاي نو، ترجمة غلامحسين توکلي.
 4. دين‌پژوهي، ترجمة بهاءالدين خرمشاهي.
 5. دين‌شناسي، عبدالله جوادي آملي.
 6. رويکردي انتقادي به خاستگاه دين از نگاه فرويد، غلامحسين توکلي.
 7. صور بنياني حيات ديني، اميل دورکيم، ترجمة باقر پرهام.
 8. منشأ دين، بررسي و نقد نظريه‌ها، امير خواص و سيدعلي‌اکبر حسيني قلعه‌بهمن.
 9. هفت نظريه در باب دين، دانيل پالس، ترجمه و نقد محمد عزيز بختياري.

10.Seven Theories of Religion, Daniel L Pals.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

عنوان درس به فارسي :

دين و اخلاق

 

عنوان درس به انگليسي:

 

Religion and Ethics

 

 

تعداد واحد :2

 

 

 

تعداد ساعت :32

نوع واحد:

جبراني

نظري

 

دروس پيشنياز:

چيستي ، منشاء و وجه نياز به دين

عملي

پايه

نظري

عملي

الزامي

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي: دارد  ندارد ■   آزمايشگاه  کارگاه  سفر علمي  سمينار

 

 

هدف : مطالعه، بررسي و شناخت عميق و استدلالي نسبت دين و اخلاق

 

سرفصل يا رئوس مطالب :

 • مفاهيم و کليات
 • تعريف دين
 • تعريف اخلاق
 • جايگاه بحث ( در فلسفه دين، الهيات مسيحي، کلام اسلامي و فلسفه اخلاق)
 • پيشينه بحث
 • تبيين و نقد نظريات
 • عينيت دين و اخلاق
 • اعم بودن اخلاق
 • اعم بودن دين
 • جدايي کامل
 • جدايي کامل و  بي‌طرفي
 • جدايي کامل و ضديت جزئي
 • جدايي کامل و ضديت کامل
 • جدايي کامل و تعاضد
 • تعامل ميان دين و اخلاق
 • وجوه نياز اخلاق به دين
 • وجوه کمک اخلاق به دين

روش ارزيابي :

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

   

آزمون های نوشتاری

 

عملکردی

 

 

 

 

 

منابع:

 1. قرآن و کتب روايي معتبر.
 2. دين واخلاق، بارتلي، ترجمه زهرا خزاعي، پايان نامه تربيت مدرس.
 3. اخلاق ديني، رابرت آدامز.
 4. فلسفه اخلاق، محمدتقي مصباح يزدي.
 5. دين و اخلاق، ماريه سيد قريشي.

6.Modern Moral Philosphy: Philasophy 33, G.E.M.Anscombe.

7.De civitive Dei (The City of God), Saint Augustine.

8.God and Philosophy, Antony Flew.

9.Divine Command and Morality, Paul Helen.

10.Religion within the limits of reason alone, Immanuel Kant.

11.Ethics without God, Kai Nielsen.

12.Religious and Morality, Gene Oultka and J.P Reader, eds.

13.Divine Command and Moral Requirements, Philip L Quinn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

عنوان درس به فارسي :

وحي و تجربه ديني

 

عنوان درس به انگليسي:

Revelations of Religious Experience

 

 

تعداد واحد :2

 

 

 

تعداد ساعت :32

 

نوع واحد:

جبراني

نظري

 

دروس پيشنياز:

هرمنوتيک

عملي

پايه

نظري

عملي

الزامي

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي: دارد  ندارد ■   آزمايشگاه  کارگاه  سفر علمي  سمينار

 

هدف : بررسي تحليلي آراء و مکاتب جديد در الهيات و فلسفه دين

سرفصل يا رئوس مطالب :

 • کليات
 • چيستي وحي در اسلام
 • انواع وحي در قرآن کريم
 • چيستي وحي از ديدگاه فيلسوفان مسلمان
 • ديدگاه‌هاي ديگر و نظر برگزيده
 • چيستي وحي در مسيحيت
 • تجربه ديني
 • چيستي تجربه ديني
 • انواع تجربه ديني
 • علل طرح تجربه ديني در غرب
 • رابطه وحي و تجربه ديني از ديدگاه انديشمندان مسيحي
 • رابطه وحي و تجربه ديني از ديدگاه انديشمندان مسلمان
 • علل رويکرد تجربي به وحي
 • پيامدهاي نگاه تجربي به وحي

روش ارزيابي :

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

   

آزمون های نوشتاری

 

عملکردی

 

 

منابع:

 1. عقل و اعتقادات ديني، پترسون و ديگران، ترجمة ابراهيم سلطاني و احمد نراقي.
 2. تجربه ديني، وين پرادفوت، ترجمة عباس يزداني.
 3. بسط تجربه نبوي، عبدالكريم سروش.
 4. درآمدي بر كلام جديد، هادي صادقي.
 5. برهان تجربه ديني، پايان نامه ارشد، 1376، محسن قمي.
 6. تجربه ديني و گوهر دين، عليرضا قائمي نيا.
 7. وحي و افعال گفتاري (نظريه وحي گفتاري)، عليرضا قائمي نيا.

 

 

عنوان درس به فارسي :

زبان دين

 

عنوان درس به انگليسي:

 

Language of religion

 

 

تعداد واحد :2

 

 

 

 

تعداد ساعت :32

 

نوع واحد

جبراني

نظري

 

دروس پيشنياز:

 هرمنوتيک

وحي و تجربه ديني

عملي

پايه

نظري

عملي

الزامي

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي: دارد  ندارد ■   آزمايشگاه  کارگاه  سفر علمي  سمينار

 

هدف : بررسي تحليلي مهمترين رويکردها در بحث زبان دين

سرفصل يا رئوس مطالب :

 • كليات
 • مفاهيم: چيستي زبان، زبان دين و زبان ديني
 • تاريخچه در اسلام و غرب
 • معناداري زبان دين
 • معرفت بخشي زبان دين
 • گفتگوي خدا با انسان  (زبان وحي)
 • زبان نمادين
 • زبان تاويل
 • زبان اسطوره
 • زبان ابراز احساسات
 • زبان قوم (قران و فرهنگ زمانه)
 • گفتگوي انسان با خدا
 • زبان عاشقانه
 • گفتگوي انسان  در باره خدا
 • زبان تمثيل (نظريه تمثيل)
 • زبان سلبي
 • اشتراك لفظي
 • اشتراك معنوي

روش ارزيابي :

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

   

آزمون های نوشتاری

+

عملکردی

 

منابع:

 1. عقل و اعتقادات ديني، مايكل پترسون و ديگران، ترجمه احمد نراقي و ابراهيم سلطاني.
 2. فطرت در قرآن، عبدالله جوادي آملي.
 3. تحليل زبان قرآن و روش شناسي فهم آن، سعيدي روشن.
 4. روش‏هاي تأويل قرآن؛ معناشناسي و روش‏شناسي تأويل در سه حوزه روايي، باطني و اصولي، محمدكاظم  شاكر.
 5. مباني معناشناسي نوين، حميدرضا شعيري.
 6. زبان دين، عباس علي‌زماني.
 7. زبان دين و قرآن، ابوالفضل ساجدي.

 

 

عنوان درس به فارسي :

دين ، عرفان و معنويت

 

عنوان درس به انگليسي:

 

Religion, mysticism and Spirituality

 

 

تعداد واحد :2

 

 

 

تعداد ساعت :32

 

نوع واحد

جبراني

نظري

 

دروس پيشنياز:

ندارد

عملي

پايه

نظري

عملي

الزامي

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي: دارد  ندارد ■   آزمايشگاه  کارگاه  سفر علمي  سمينار

 

 

هدف : بررسي تطبيقي دين و عرفان حقيقي با معنويت مدرن و عرفانهاي کاذب

سرفصل يا رئوس مطالب :

 • تعريف دين، تعريف عرفان، تعريف معنويت
 • چيستي معنويت مدرن
 •  تعريف معنويت مدرن
 •  شاخصها و ويژگيهاي معنويت مدرن
 • وجوه سلبي
 • وجوه ايجابي
 • رابطه مدرنيسم و معنويت مدرن (رابطه معنويت مدرن با عقلانيت جديد، روان‌شناسي و ...)
 • دين و معنويت مدرن؛ تضاد يا همسويي در اهداف و کارکردها ( بررسي ديدگاهها )
 • نقش و جايگاه شريعت در کمال و سعادت انسان
 • بررسي تطبيقي کاميابي معنويت مدرن و دين در عصر مدرن
 • بررسي تطبيقي عرفان حقيقي و عرفانهاي کاذب
 •  چيستي و مؤلفه‌هاي عرفان حقيقي و عرفان‌هاي کاذب
 •  روش و هدف عرفان حقيقي و عرفانهاي کاذب
 •  رابطه دين و عرفان حقيقي
 •  بررسي و نقد مباني هستي‌شناختي و روان شناختي عرفانهاي کاذب
 • اثبات ناکار‌آمدي عرفانهاي کاذب در ايجاد رضايت باطن 

 

روش ارزيابي :

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

   

آزمون های نوشتاری

 

عملکردی

 

 

منابع:

 1. پويايي ايمان، پل تيليش، ترجمه حسين نوروزي.
 2. بينش مينوي: زيستن در آگاهي معنوي جديد، جيمز ردفيلد، ترجمه حسن فتحي.
 3. نقد تفكر فلسفى غرب، اتين ژيلسون ، ترجمه احمد احمدى.
 4. «ايمان و اميد»، عبد الکريم سروش.
 5. آيين در آيينه، عبد الکريم سروش.
 6. روانشناسي دين ومعنويّت، ديويد فيونتا، ترجمه ابوبکرساوار.
 7. «تعريف معنويّت گرايي جديد»‌، جرج دکريسايدز ترجمه باقر طالبي ، هفت آسمان ، سال پنجم ، ش 19، پاييز 1382.
 8. درياى ايمان، دان كيوپيت، ترجمه حسن كامشاد.
 9. ايمان و آزادى، محمد مجتهد شبستري.
 10. مشتاقي و مهجوري، مصطفي ملکيان.
 11. «معنويت گوهر اديان» و «پرسشهايي پيرامون معنويت»، سنت و سکولاريسم، مصطفي ملکيان.
 12. اسلام و تنگناهاي انسان متجدد، سيد حسين نصر، ترجمه انشاءالله رحمتي.
 13. گفتمان مدرنيته، عبدالله نصري.
 14. روان درماني و معنويت، ويليام وست، ترجمه دکتر شهريار شهيدي، و سلطانعلي شيرافکن.
 15. مباني عرفان نظري، يد‌الله يزدان‌پناه.
 16. عقل و دين از منظر روشنفکران معاصر، محمد جعفري.
 17. نقد معنويت مدرن، محمد جعفري.
 18.  درآمدي بر کلام جديد ، فصل دين و معنويت .

 

19.Religion and spirituality, Eliot Deutsch.

20.Faith and Knowledge, John Hick.

21.Spirituality and liberation, Kenneth Leech, Companion Encyclopedia Of Theology.

22.Spiritual discipline, William K Mahony, The Encyclopedia Of Religion.

23.postmodern spirituality and society, David Ray Griffin, Spirituality and Society.

24.The HarperCollins dictionary of religion, Jonathan Z. Smith.

25.on the meaning of life, John Gottingham.

the meaning of life in the world religious, ed: Runzo joseph & martin nancy

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان درس به فارسي :

مساله شر

 

عنوان درس به انگليسي:

 

Problem of Evil

 

 

تعداد واحد :2

 

 

 

تعداد ساعت :32

 

نوع واحد

جبراني

نظري

 

دروس پيشنياز:

کلام 1

کلام 2

معرفت شناسي

 

عملي

پايه

نظري

عملي

الزامی

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي: دارد  ندارد ■   آزمايشگاه  کارگاه  سفر علمي  سمينار

 

 

هدف : شناخت و بررسي ديدگاه‌ها در باب مسألة شر در فلسفه دين

سرفصل يا رئوس مطالب :

 • کليات و مفاهيم
 • تبيين معنا و ماهيت شر
 • انواع شرور (شرور اخلاقي، شرور طبيعي، ترکيبي و متافيزيکي)
 • انواع بحث از مسألة شر
 • مسألة شر به منزلة قرينه
 • مسألة منطقي شر
 • عدمي بودن
 • نسبي بودن
 • شرور لازمه تحقق خيرات
 • شرور طبيعي لازمه عالم مادي
 • شرور طبيعي لازمه اختيار انسان
 • شرور ابزار تکامل انسان
 • فلسفة شرور از منظر قرآن و روايات

روش ارزيابي :

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

   

آزمون های نوشتاری

 

عملکردی

 

 

منابع:

 1. فلسفه دين: خدا، اختيار و شر، الوين پلانتينجا.
 2. کلام فلسفي، جي. ال. مکي و ديگران.
 3. عقل و اعتقاد ديني، مايکل پترسون و ديگران.
 4. فلسه دين، جان هيک.
 5. فلسه دين، جان هاسپرز.
 6. خدا و مسألة شر، محمدحسن قدردان قراملکي.
 7. خير و شر، کريشنامورتي.

8.Evil and a good God, , Bruce RReichenbach.

9.Evil: a challenge to philosophy and theology, Paul Ricoeur.

10.God and evil: readings on the theological problem of evil, Nelson Pike.

11.The evolution of evil: an inquiry into the ultimate origins of human suffering, Timothy Anders.

12.The problem of evil, Marily Mc Cord Adams and Robert Merrihew Adams.

13.The problem of evil, M. B. Ahern.

14.The problem of evil: selected reading, Michael L Peterson.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

عنوان درس به فارسي :

برداشتهاي کلامي از قرآن و حديث 1

عنوان درس به انگليسي:

Theological interpretations of the Quran and Hadith 1

      

 

تعداد واحد :2

 

 

 

تعداد ساعت :32

 

نوع واحد

جبراني

نظري

دروس پيشنياز:

کلام 1

کلام 2

معرفت شناسي

عملي

پايه

نظري

عملي

الزامی

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي: دارد  ندارد ■   آزمايشگاه  کارگاه  سفر علمي  سمينار

 

 

هدف : شناخت تحليلي براهين اثبات وجود خدا و يکتايي او در آيات قرآن کريم و روايات پيشوايان معصوم

سرفصل يا رئوس مطالب :

 • شيوه‌هاي احتجاج با مخالفان از ديدگاه قرآن کريم (حکمت، موعظة حسنه، و جدال احسن)
 • انطباق يا عدم انطباق عناوين يادشده بر برهان، خطابه، و جدل
 • ارائة نمونه‌هايي از اين سه روش در کتاب و سنت
 • فطري بودن شناخت خدا (بررسي آية ذر)
 • ديدگاه‌هاي چهارگانه دربارة استنطاق ذريه (استنطاق حقيقي در عالمي پيش از دنيا، استنطاق حقيقي در عالم ماده، استنطاق تمثيلي در عالم ماده، و استنطاق حقيقي در عالم مثال)
 • براهين اثبات وجود خدا از منظر کتاب و سنت
 • انواع ادلة وجود خدا از نظر قرآن کريم (آيات آفاقي،آيات انفسي و ...)
 • براهين اثبات وجود خدا در قرآن و روايات (برهان اتقان صنع، حدوث، برهان صديقين و ....)
 • معقوليت اعتقاد به خدا (برهان شرط‌بندي) در آيات و روايات
 • اسماء و صفات
 • براهين توحيد در آيات و روايات
 • دلالت يا عدم دلالت آيات قرآن کريم بر برهان تمانع، توارد و فُرجه

 

روش ارزيابي :

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

   

آزمون های نوشتاری

+

عملکردی

 

منابع:

 1. الالهيات في مدرسة اهل البيت، علي رباني گلپايگاني.
 2. الهيات در نهج‌البلاغه، لطف‌الله صافي گلپايگاني.
 3. تقرير برهان «لو کان فيهما آلهة الا الله لفسدتا»، سيدعباس موسوي، (پايان‌نامة کارشناسي ارشد، مؤسسة امام خميني).
 4. حکمت نظري و عملي در نهج البلاغه، عبدالله جوادي آملي.
 5. خدا از ديدگاه قرآن، سيد محمدحسين بهشتي.
 6. علي و فلسفه الهي، محمدحسين طباطبايي.
 7. فلسفه الهي از منظر امام رضا (عليه‌السلام)، عبدالله جوادي آملي.
 8. قرآن و معارف عقلي، جعفر سبحاني.
 9. معارف قرآن (خداشناسي)، محمدتقي مصباح يزدي.
 10. الميزان في تفسير القرآن، محمد حسين طباطبايي.
 11. اراده خدا از ديدگاه فيلسوفان، متکلمان و محدثان، علي‌ اله بداشتي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

عنوان درس به فارسي :

برداشتهاي کلامي از قرآن و حديث 2

عنوان درس به انگليسي:

Theological interpretations of the Quran and Hadith 2

 

 

تعداد واحد :2

 

 

 

 

تعداد ساعت :32

 

نوع واحد

جبراني

نظري

 

دروس پيشنياز:

برداشتهاي کلامي از قرآن و حديث 1

عملي

پايه

نظري

عملي

الزامی

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي: دارد  ندارد ■   آزمايشگاه  کارگاه  سفر علمي  سمينار

 

هدف : بهره‌گيري ازآيات قرآن کريم وروايات پيشوايان معصوم درانسان‌شناسي، راه‌شناسي، وفرجام‌شناسي

سرفصل يا رئوس مطالب :

 • اراد واختيارانسان ازديدگاه آيات و روايات
 • آيات موهم جبر (مانندآياتي که قضاء و قدرو هدايت واضلال رابه خدانسبت مي‌دهند)
 • روايا تموهم جبر (مانندرواياتي که برآفرينش انسان‌ها از طينت‌هاي مختلف دلالت دارند)
 • امر بين الامرين در روايات
 • فلسفةنبوت وامامت از منظر کتاب و سنت
 • مهم‌ترين ويژگي‌هاي پيامبران وامامان از منظرآيات و روايات (نصب الهي،عصمت و علم)
 • جامعيت،جاودانگي،جهاني‌بودن وخاتميت دين اسلام از ديدگاه آيات و روايات
 • براهين عقلي معاد در کتاب وسنت
 • معادجسماني ازديدگاه آيات و روايات

روش ارزيابي :

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

   

آزمون های نوشتاری

+

عملکردی

 

منابع :

 

 1. الالهيات في مدرسة اهل البيت، علي رباني گلپايگاني.
 2. الهيات در نهج‌البلاغه، لطف‌الله صافي گلپايگاني.
 3. حکمت نظري وعملي در نهج البلاغه، عبدالله جوادي آملي.
 4. دانشنامه امام علي عليه‌السلام، گروهي از نويسندگان.
 5. علي و فلسفه الهي، محمدحسين طباطبايي.
 6. فلسفه الهي از منظر امام رضا (عليه‌السلام)، عبدالله جوادي آملي.
 7. قرآن و معارف عقلي، جعفرسبحاني.
 8. معادشناسي در پرتو کتاب، سنت وعقل، جعفرسبحاني.
 9. معارف قرآن (انسان‌شناسي،وراهوراهنماشناسي)،محمدتقي مصباح يزدي.
 10. الميزان في تفسيرالقرآن، محمدحسين طباطبايي.

 

 

عنوان درس به فارسي :

مکاتب جديد الهيات و فلسفه دين

عنوان درس به انگليسي:

New schools in Theology and Philosophy of Religion

 

تعداد واحد :2

 

 

 

تعداد ساعت :32

 

نوع واحد

جبراني

نظري

 

دروس پيشنياز:

ندارد

عملي

پايه

نظري

عملي

الزامی

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي: دارد  ندارد ■   آزمايشگاه  کارگاه  سفر علمي  سمينار

 

 

هدف : بررسي تحليلي آراء و مکاتب جديد در الهيات و فلسفه دين

سرفصل يا رئوس مطالب :

 • الهيات جديـد
 • مفهوم شناسي
§کلام و الهيات
§نسبت الهيات جديد با فلسفه دين و دين پژوهي
§تمايزات الهيات سنتي، مدرن و پست مدرن
 • برخي مکاتب الهياتي (بيان ديدگاه‌هاي اصلي و تاريخچه مختصر آنها همراه با نقد)
§فمينيستي
§ پويشي
§ آزاديبخش
§ الهيات سياهان
§ کاتوليک رومي
§و ...
 • فلسفه دين
§سير پيدايش و تطور فلسفه دين
§فلسفه دين تحليلي
§فلسفه دين قاره اي
§فلسفه دين اسلامي
§رويکردها در فلسفه دين

روش ارزيابي :

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

   

آزمون های نوشتاری

 

عملکردی

 

 

 

 

منابع:

 1. فلسفه دين در قرن بيستم،چارلزتاليا فرو.
 2. راهنماي الهيات پروتستان، ويليام هوردرن.
 3. الهيات جديد ( مجموعه مقالات)، شهرام پازوکي و ديگران.
 4. گرايش‌هاي عمده در فلسفه دين، پل ريكور، ترجمه مصطفي ملکيان، فصلنامه نقد و نظر، شماره (2).

5.God, Philosophy and Academic Culture: A Discussion between Scholars in the AAR and APA, William J. Wainwright.

6.The Oxford Handbook of Philosophy of Religion (Oxford Handbooks in Philosophy(, William J. Wainwright.

7.Introducing Contemporary Theologies, Neil Omerod

8.Livingston:Modern Christian Thought, James C.

9.Evidence and Faith, Chrarles Taliaferro.

10.A concise Encyclopedia of Philosophy of Religion, Anthony C.Thiselton.

11.Theology: A Very Short Introduction, David Foed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

عنوان درس به فارسي :

معرفت شناسي ديني

 

عنوان درس به انگليسي:

 

Religious

Epistemology

 

تعداد واحد :2

 

 

 

 

تعداد ساعت :32

 

نوع واحد

جبراني

نظري

 

دروس پيشنياز:

معرفت شناسي

عملي

پايه

نظري

عملي

الزامی

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي: دارد  ندارد ■   آزمايشگاه  کارگاه  سفر علمي  سمينار

 

 

هدف : شناخت فلسفي ابعاد معرفت ديني

سرفصل يا رئوس مطالب :

 • کليات
 • چيستي و ويژگي­هاي معرفت ديني/ معيار تمايز دين و معرفت ديني
 • تعريف و ضرورت معرفت­شناسي ديني
 • قلمرو معرفت‌شناسي ديني ( باور، گزاره يا واقعيات ديني)
 • امکان معرفت‌‌ديني و نقد و بررسي ديدگاههاي نسبي‌گرايانه و شکاکانه در قلمرو معرفت ‌ديني (‌ديدگاههاي شکاکانه ناشي از فهم ناپذيري، صدق ناپذيري و استدلال ناپذيري گزاره‌هاي ديني)
 • منابع معرفت ديني(حس- عقل- نقل و گواهي ـ وحي و الهام- شهود و مکاشفه ـ تجربه ديني- مرجعيت- تاريخ و...) ؛ ارزش‌سنجي و مقايسه با منابع معرفت غير ديني 
 • ارزش معرفت ديني
 • نقد پذيري يا نقد ناپذيري گزاره‌هاي ديني
 • موجه‌سازي گزاره‌هاي ديني
 • رابطه حجيت ، هدايت و صدق در گزار‌هاي ديني
 • معرفت لازم و کافي در گزاره‌هاي ديني
 • در عقايد
 • در اخلاق
 • در فقه
 • امکان دست‌يابي به معرفت‌يقيني در گزاره‌هاي ديني
 • اعتبار معرفت تقليدي و ظني در گزار‌هاي ديني
 • موانع معرفت ديني
 • تأثير عوامل بيروني بر معرفت ( جامعه، فرهنگ، تاريخ)
 • تأثير عوامل دروني بر معرفت ( عقيده، ملکات، تقوي و گناه، گرايشها)

 

 

 

 

روش ارزيابي :

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

   

آزمون های نوشتاری

+

عملکردی

 

منابع:

 1. درآمدي بر معرفت­شناسي معاصر و ديني، محمدتقي فعالي.
 2. معرفت لازم و کافي در دين، محمد حسين‌زاده.
 3. معرفت­شناسي و مباني معرفت ديني، محمد حسين‌زاده.
 4. معرفت ديني، صادق لاريجاني.
 5. معرفت­شناسي ديني، محمد فنايي.
 6. عقل و دين از منظر روشنفکران ديني معاصر، محمد جعفري.
 7. عقل و وحي، حسن يوسفيان و احمد‌حسين شريفي.

 

8.The Epistemology of Religious Expereience, K. Yandel.

9.Warranted Christian Belife, Alvin Plantinga.

10.Perceiving God, W. Alston.

11.Epistemological Issues in Philosophy Of  Religion, M.Legnhausen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

عنوان درس به فارسی:

 

بقاء و جاودانگي

 

عنوان درس به انگلیسی:

Survival and eternality

تعدادواحد :2

 

 

 

تعدادساعت:32

 

نوع

واحد

جبرانی

نظری

 

دروس پیشنیاز:

کلام 1

کلام 2

معرفت شناسي

عملی

پایه

  نظری 

عملی

الزامی

نظری

عملی

اختیاری

نظری

عملی

آموزش تکميلي: دارد  ندارد ■   آزمايشگاه  کارگاه  سفر علمي  سمينار

 

 

هدف: شناخت نگرش‌های مختلف درباره چیستی مرگ و حیات پس از مرگ و جاودانگی، ادله آن و نیزشبهات و ادله منکران جاودانگی

سرفصل ها و رئوس مطالب:

 • چیستی مرگ
 • اقسام مرگ از منظر اندیشمندان مسلمان
 • مرگ طبیعی
 • مرگ اخترامی
 • مرگ اردای
 • ...
 • بررسی دیدگاه‌های مختلف راجع به حیات پس از مرگ و جاودانگی
 • دیدگاه‌های انکاری (عمدتاً ماتریالیست‌ها)
 • دیدگاه‌های اثباتی
 • دیدگاه‌های غیرواقع گرایانه
 • جاودانگی از طریق اعقاب و ذراری (جاودانگی نوع)
 • جاودانگی از طریق باقی ماندن در یادها و خاطره‌ها
 • تفسیر و تأویل آموزه حیات پس از مرگ به امور دنیایی‌ (همانند د‌‌‌.زد. فیلیپس و رودلف بولتمان)
 • دیدگاه‌های واقع گرایانه
 • غیر شخصی
 • جاودانگی از طریق فانی شدن در خدا و بقاء یافتن به او
 • نیروانه بنا بر آیین مهایانه بودیسم
 • مکشه بنا بر آیین هندو
 • شخصی
 • نظریه خلق مجدد
 • نظریه تناسخ
 • نظریه روح نامتجسد
 • نظریه بازگشت ارواح به بدن
 • نظریه بدن علوی
 • نقد و بررسی ادله منکران حیات پس از مرگ همانند: دیوید هیوم، برتراند راسل و آنتونی فلو

(این بخش می‌تواند ذیل دیدگاه‌های انکاری نیز مطرح شود.)

 • بررسی ادله مثبتان جاودانگی همانند: افلاطون، آگوستین، توماس آکویناس، ابن سینا، سهروردی، ملاصدرا، و سایر اندیشمندان غربی و اسلامی

روش ارزيابي:

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

   

آزمون های نوشتاری

 

عملکردی

 

منابـع:

 1. معارف قرآن (خداشناسی، جهان‌شناسی، انسان‌شناسی)، محمدتقی مصباح يزدی.
 2. انسان‌شناسی، محمود رجبی.
 3. مبانی انسان شناسی در قرآن، عبدالله نصری.
 4. انسان‌شناسی از ديدگاه اسلام، احمد واعظی.
 5. فلسفه دين، جان هيک، ترجمه بهزاد سالکی.
 6. عقل و اعتقاد ديني، مايکل پترسون و ديگران، ترجمه ابراهيم سلطانی و احمد نراقی.
 7. اديان و مکتب‌های فلسفی هند، داريوش شايگان.
 8. هفت نظريه درباره طبيعت انسان، لسلی استيونسون، ترجمه بهرام محسن‌پور.
 9. انسان از ديدگاه ده متفکر، راجر تريگ، ترجمه رضا بخشايش.
 10. شور جاودانگی، ديويد چايد ستر، ترجمه غلام‌حسين توکلی.
 11. انسان از آغاز تا انجام، سيد محمدحسين طباطبايی، ترجمه و تعليقات از صادق لاريجانی.
 12. حيات جاودانه (پژوهشی در معادشناسی)، امير ديوانی.
 13. مرگ و جاودانگی (مجموعه مقالاتی از هيوم، راسل و ديگران)، ترجمه سيدمحسن رضازاده.
 14. اديان آسيا، فريدهلم هاردي، ترجمه عبدالرحيم گواهی.
 15. تاريخ جامع اديان، جان بی ناس، ترجمه علی اصغر حکمت.

16.Edwards, P. (ed) (1992) immortality, New York: Macmilan Publishing Company. (Anthology of thirty-four redings on immortality, including selections from Plato, lucretius, Aquinas, Descartes, Hume, Reid, Mill, Broad and other. Extensive, detailed annotated biblography.)

17.Plato Phaedo, trans. B. Jowett in The Dialogues of  Plato, New York: Random House,1937.

18.Epicurus , "Letter to Menoecceus, trans". C. Bailey in W. J. Oates (ed.) The stoic and Epicurean Philosophers. New York: The Modern Library, 1940.

19.Edwards, P. (1967) , "Life, meaning and Value of ", in P. Edwards (ed.) The Encyclopedia of Philosophy, New York and London: Macmillan Publishing Company & The Free Press.

 


 

 

 

 

عنوان درس به فارسي :

وحي و قرآن

 

عنوان درس به انگليسي:

 

Revelation  and

  Quran

 

تعداد واحد :2

 

 

 

 

تعداد ساعت :32

 

نوع واحد

جبراني

نظري

 

دروس پيشنياز:

هرمنوتيک

زبان دين

 

عملي

پايه

نظري

عملي

الزامی

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي: دارد  ندارد ■   آزمايشگاه  کارگاه  سفر علمي  سمينار

 

 

هدف : تبيين چيستي و ابعاد و اقسام وحي از ديدگاه قرآن و پاسخ به شبهات

سرفصل يا رئوس مطالب :

 • مفهوم شناسي
 • وحي و الهام
 • امکان وحي
 • ضرورت وحي
 • فاعل و قابل و وحي
 • چيستي و چگونگي وحي (وحي زباني و بصري و نقش پيامبر در فرآيند وحي)
 • ديدگاه فلسفي
 • ديدگاه عرفاني
 • ديدگاه تجربي
 • ديدگاههاي کلامي
 • ديدگاه قرآني
 • نقد تطبيقي ديدگاهها و اثبات ديدگاه قرآني
 • اقسام و مراتب وحي
 • تفاوت ميان وحي، الهام، تحديث و شهود
 • ديدگاه فلسفي
 • ديدگاه عرفاني
 • ديدگاه قرآني و روايي
 • نحوة نزول قرآن
 • ديدگاه انديشمندان(صدرالمتألهين، علامه طباطبايي، آيت‌الله معرفت و...)
 • ديدگاه قرآني و روايي
 • نقد مهمترين شبهات مستشرقان به قرآن

روش ارزيابي :

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

   

آزمون های نوشتاری

+

عملکردی

 

 

منابع:

 1. المبدء والمعاد، ابن سينا.
 2. وحي و نبوت، عبدالله جوادي آملي.
 3. «تبيين وحي»، مجلّه کلام اسلامي، ش 26، سال هفتم، جعفرسبحاني.
 4. مجموعه مصنفات، شيخ شهاب الدين سهروردي.
 5. تفسير القرآن الکريم، ملاصدرا.
 6. الحکمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة، ملاصدرا.
 7. شرح اصول کافي، ج 2، ملاصدرا.
 8. شرح الهداية الاثيرية، ملاصدرا.
 9. الشواهد الربوبيه في المناهج السلوکيه با تعليق سيد جلال الدين آشتياني، ملاصدرا.
 10. پژوهش‌هايي دربارة قرآن و وحي، صبحي صالح، ترجمه محمد مجتهد شبستري.
 11. الميزان، محمد حسين طباطبايي.
 12. تاريخ فلسفه در جهان اسلامي، حنا الفاخوري و خليل جر، ترجمة عبد‌المحمد آيتي.
 13. آراء اهل المدينة الفاضله، ابو نصر فارابي.
 14. السياسة المدنيه، ابو نصر فارابي.
 15. فصوص الحکم، ابو نصر فارابي.
 16. اصول الکافي، محمد بن يعقوب کليني.
 17. مجموعه آثار، ج 4، مرتضي مطهري.
 18. تبيين فلسفي وحي، موسي ملايري.
 19. بسط تجربه نبوي، عبدالکريم سروش.
 20. قبسات ، شماره هاي 47 و 48.

 

 

 

 

 


 

 

 

عنوان درس به فارسي :

عدل الهي

 

عنوان درس به انگليسي:

 

Divine Justice

 

تعداد واحد :2

 

 

 

تعداد ساعت :32

 

نوع واحد

جبراني

نظري

 

دروس پيشنياز:

کلام 1

کلام 2

عملي

پايه

نظري

عملي

الزامی

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي: دارد  ندارد ■   آزمايشگاه  کارگاه  سفر علمي  سمينار

 

 

هدف  : شناخت عمده‌ترين مباحث عدل الهي با تکيه بر کلام شيعه

سرفصل يا رئوس مطالب :

 • مفاهيم و کليات
 • مبـاني
 • حسن و قبح عقلي
 • معاني حُسن و قبح و تعيين محل نزاع
 • تبيين ديدگاه اشاعره و اماميه در باب حسن و قبح
 • ادله اثبات حسن و قبح عقلي
 • پاسخ به شبهات اشاعره در باب حسن و قبح
 • حسن و قبح عقلي در قرآن و روايات
 • فعل قبيح از خداوند
 • آثار و نتايج حسن و قبح عقلي (حکمت و عدل الهي، قاعدة لطف، حسن تکليف و...)
 • حکمت الهي
 • معناي حکمت الهي
 • دليل حکمت الهي
 • غايتمندي افعال الهي (بررسي ادله موافقان و مخالفان)
 • حکمت الهي و مسألة شرور
 • ادلـه
 • شبهات
 • ماهيت شرور
 • فلسفه شرور
 • تبعيض ها
 • مرگ و نيستي
 • عدم تناسب گناه و مجازات
 • عدل الهي
 • معناي عدل
 • اقسام کلي عدل الهي
 • دليل عدل الهي
 • بررسي شبهات عدل الهي (تبعيض‌ها، مرگ و نيستي، ‌عدم ‌تناسب گناه با مجازات)

 

روش ارزيابي :

 

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

   

آزمون های نوشتاری

 

عملکردی

 

 

منابع:

 1. رسائل العدل والتوحيد، يحيي‌ بن الحسين.
 2. اصل العدل عندالمعتزله، هاشم ابراهيم يوسف.
 3. الاهيات، جعفر سبحاني.
 4. ارشاد الطالبين في نهج المسترشدين، فاضل مقداد.
 5. شرح­ المواقف، عضدالدين ايجي.
 6. گوهر  مراد، عبد الرزاق لاهيجي.
 7. المبدأ و المعاد، ملاصدرا.
 8. شرح­ المقاصد، سعدالدين تفتازاني.
 9. نهايه­ الحکمه، محمدحسين طباطبايي.
 10. معارف قرآن، محمدتقي مصباح يزدي.
 11. خوب چيست؟ بد کدام است؟، احمدحسين شريفي.

 

 


 

 

 

 

 

عنوان درس به فارسي :

جبر و اختيار

 

عنوان درس به انگليسي:

 

Determinism

 and free will

 

تعداد واحد :2

 

 

 

تعداد ساعت :32

 

نوع واحد

جبراني

نظري

 

دروس پيشنياز:

کلام 1

کلام 2

معرفت شناسي

عملي

پايه

نظري

عملي

الزامی

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي: دارد  ندارد ■   آزمايشگاه  کارگاه  سفر علمي  سمينار

 

 

هدف : شناخت و بررسي اهم نظريات در باب مسأله جبر و اختيار در كلام اسلامي

سرفصل يا رئوس مطالب :

 • تعاريف و اقسام
 • جبـر
 • فلسفي
 •  ژنتيکي
 • روان‌شناختي
 •  اجتماعي
 • فيزيولوژيکي
 • اختيـار
 • در برابر جبر فلسفي
 • در برابر اکراه و اضطرار
 • به معناي انتخاب
 • توحيد افعالي
 • نظريات مختلف در باب صفات الهي و اختيار(توحيد، علم مطلق، قدرت مطلق، عدل، قضا و قدر)
 • جبر و کسب
 • تفويض
 • امر بين الامرين
 • پاسخ به شبهات
 • استطاعت
 • اختيار و مجازات
 • اختيار و لطف
 • مسئوليت و آزادي

 

 

 

روش ارزيابي :

 

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

   

آزمون های نوشتاری

+

عملکردی

 

 

منابع:

 1. مقالات الاسلاميين، ابوالحسن اشعري.
 2. الفرق بين الفرق، عبدالقاهر بغدادي.
 3. ملل و نحل، شهرستاني.
 4. الانتصار، عبدالرحيم خياط.
 5. شرح اصول خمسه، عبدالجبار.
 6. تجريد الاعتقاد، خواجه نصيرالدين طوسي.
 7. کشف­المراد في شرح تجريدالاعتقاد، علامه حلي.
 8. شرح مواقف، عضدالدين ايجي.
 9. شوارق الالهام، عبدالرزاق لاهيجي.
 10. الطلب والاراده، امام خميني.
 11. مسئله اختيار در تفکر اسلامي، شيخ ابوعمران.
 12. الطلب والاراده، محمدتقي جعفري.
 13. جبر و اختيار، ملاصدرا.
 14. رسالة في تحقيق کيفية خلق الاعمال، ملاصدرا.
 15. علم پيشين الهي و اختيار انسان، محمد سعيدي مهر.
 16. مجموعه بحث‌هاي استاد جعفر سبحاني: جبر و اختيار، جعفر سبحاني، علي رباني گلپايگاني.
 17. قضا و قدر و جبر و اختيار، محمدمهدي گرجيان.
 18. بحثي در جبر و تفويض: انديشه‌هاي عميق، رحمت‌الله عبير.
 19. رسالة في الجبر و التفويض، محمد‌صادق روحاني.