سرفصل های عمومی دروس کلام، مقطع کارشناسی ارشد

دروس مشترک همه رشته ها

 

عنوان درس به فارسي:

کلام (1)

عنوان درس به انگليسي:

Kalām (Theology) (1)

 

 

تعداد واحد: 3

 

تعداد ساعت: 51

نوع واحد

جبراني

نظري

 

دروس پيش‌نياز:

ندارد

عملي

پايه

نظري

عملي

تخصصي

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي: دارد   ندارد ■   آزمايشگاه  کارگاه   سفر علمي     سمينار  

 

هدف:

 

سرفصل‌ها:

کليات: کلام، فلسفه دين، الهيات دين، نياز به دين، فلسفه ودين

 • مباحثي در شناخت خدا
 •  آيا راه اثبات وجود خدا بسته است؟
 •  آيا مساله شر دليلي عليه وجود خداوند است؟
 •  خداي جميل يا خداي جليل
 •  مواجهه با خداوند؛ تجربه ديني
 •  نفي وجود خدا از راه عَلَم بودن اسم خدا و ردّ آن
 •  تعارض علم مطلق خدا و اختيار انساني برهاني عليه وجود خدا و ردّ آن
 • مسائلي در نبوت و شريعت
 • ماهيت نبوت(تجربه فرافکنانه يا اصيل)
 • وحي و تجربه ديني
 • دين  و شريعت
 • قلمرو دين
 • حجيت شريعت
 • ثبات و عقل
 • سنت و تجدد
 • تعدّد اديان (دين برتر- حصرگرايي،شمول گرايي، کثرت گرايي)

 

 

 

 

روش ارزيابي:

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

+

+

آزمون های نوشتاری 

ـ

عملکردی

 

 

منابع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان درس به فارسي:

کلام (2)

عنوان درس به انگليسي:

Kalām (Theology) (2)

 

 

تعداد واحد: 2

 

 

تعداد ساعت: 34

 

 

نوع واحد

جبراني

نظري

 

دروس پيش‌نياز:

کلام (1)

عملي

پايه

نظري

عملي

تخصصي

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي: دارد   ندارد ■   آزمايشگاه  کارگاه   سفر علمي     سمينار  

 

هدف:

 

سرفصل‌ها:

 • مسائلي از امامت و رهبري
 • نص و انتخاب
 • مشروعيت، مقبوليت
 • حکومت ديني، حکومت دنيوي (سکولاريسم)
 • عصمت
 • حجيت و وثاقت امامان
 • جاودانگي امامت
 • مرگ و رستاخيز
 • نفس و روح
 • حقيقت مرگ
 • امکان بازگشت (معاد)
 • پس از مرگ
 • ترس از مرگ

 

 

روش ارزيابي:

 

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

+

+

آزمون های نوشتاری 

ـ

عملکردی

 

 

 

 

منابع:

 

 

عنوان درس به فارسي:

معرفت‌شناسي

عنوان درس به انگليسي:

Epistemology

 

تعداد واحد: 2

 

تعداد ساعت: 34

 

 

نوع واحد

جبراني

نظري

 

دروس پيش‌نياز:

ندارد

عملي

پايه

نظري

عملي

تخصصي

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي: دارد   ندارد ■   آزمايشگاه  کارگاه   سفر علمي     سمينار  

 

هدف:

سرفصل‌ها:

 • معرفت شناسي دين و معرفت ديني:
 • تعريف دين و معرفت
 • کدام يک معرفت درجه اول و کداميک معرفت درجه دوم
 • رويکردهاي گوناگون در معرفت شناسي
 • معرفت شناسي و علم شناسي فلسفي
 • معرفت شناسي و روان شناسي فلسفي
 • ارزش معرفت ديني:
 • ابزارهاي معرفتي
 • وحدت ابزارهاي ديني و معرت غير ديني
 • ارزش معرفت بشري:
 • تعريف حقيقت
 • تقسيم قضايا
 • معيارهاي ارزيابي معرفتها
 • تغيير دين و تحول معرفت ديني:
 • ارتبط معارف ديني با معارف بشري
 • تحول معارف بشري
 • نظريه قبض و بسط معرفت ديني:
 • تبيين نظريه قبض و بسط
 • دليل‌هاي نظريه
 • نقد وبررسي ادله
 • لوازم باطل و ويرانگر نظريه
 • معرفت شناسي معارف ديني:
 • انواع دين شناسي: ابزاري، فرهنگي، احساس و هرمنوتيک
 • تعريف هرمونتيک
 • پيشينه تاريخي
 • کلاسيک
 • رمانتيک
 • فلسفي
 • نقد اجمالي

 

روش ارزيابي:

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

+

+

آزمون های نوشتاری 

ـ

عملکردی

 

 

 

 

منابع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان درس به فارسي:

مباحث نفس (انسان‌شناسي فلسفي)

عنوان درس به انگليسي:

Discussions on Human soul (Philosophical anthropology)

 

تعداد واحد: 2

 

تعداد ساعت: 34

 

 

نوع واحد

جبراني

نظري

دروس پيش‌نياز:

ندارد

عملي

پايه

نظري

عملي

تخصصي

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي: دارد   ندارد ■   آزمايشگاه  کارگاه   سفر علمي     سمينار  

 

 

هدف: آشنايي دانش‌پژوهان با احکام فلسفي نفس، به خصوص نفس انسان

سرفصل‌ها:

مقدمه:

ضرورت معرفت نفس، فهرست مباحث علم النفس فلسفي، پيشينه اين مباحث، نقش فلاسفه اسلامي در اين مباحث

 • تعريف نفس:
 • تعريف ارسطو، تعريف اخوان الصفا، تعريف ابن‌سينا
 • اطلاقات نفس:
 • نفس و روح، نفس و قلب
 • وجود نفس:
 • برهان هواء طلق، اثبات نفس از راه مشاهده آثار حياتي، استدلال دکارت، نقد ابن سينا از رد نظر هيوم
 • تجرّد نفس:
 • اقوال در مساله، تفسير جسمانيه الحدوث و روحانيه البقاء ، استدلال از راه تجرّد علم، استدلال از راه ثبات  شخصيت با تغييرهمةاعضاء بدن، استدلال از راه روياهاي صادقانه و برهان هواءطلق
 • اقسام نفس:
 • نباتي، حيواني، انساني و تعريف هر يک
 • وحدت نفس:
 • نظر افلاطون در تعدد نفس در حيوان و انسان، نقد نظر افلاطون، ادله وحدت نفس
 • قواي نفس :
 • تعريف قوه، قواي نفس نباتي، قواي نفس حيواني، قواي نفس انساني، تعاريف مختلف عقل نظري و عقل عملي، ادله وجود قوا، رابطه نفس و قوا و النفس في وحدتها کل القوي
 • حرکت نفس:
 • توضيح حرکت جوهري نفس، دليل برحرکت نفس، ادّله نافين حرکت نفس و نقد آن
 • رابطه نفس و بدن:
 • انواع علاقه، نظر افلاطون، نظر ارسطو، نظر صدرالمتألهين، آراء ديگر و جمع‌بندي
 • حدوث نفس:
 • آراء در مسئله، ادله عدم تقدم نفس بر بدن وبررسي آنها، ادله قدم نفس و بررسي آنها، آيات و روايات خلود نفس، ادّله خلود، شبهات منکرين خلود و پاسخ آنها
 • تناسخ:
 • معاني تناسخ ، ادله استحاله تناسخ و بررسي آنها، فرق تناسخ و معاد، فرق تناسخ و احياء موتي و رجعت و...، سعادت و شقاوت نفس، آراء فلاسفه، مفاد آيات و روايات
 • معاد:
 • معاد روحاني و معاد جسماني

 

روش ارزيابي:

 

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

+

+

آزمون های نوشتاری 

ـ

عملکردی

 

 

 

 

منابع:

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان درس به فارسي:

مباني و روش‌هاي تحقيق در قرآن و حديث (1)

عنوان درس به انگليسي:

Principles and Methods of Research into the Qur'ān and Hadith (1)

 

تعداد واحد: 2

 

 

تعداد ساعت: 34

 

 

نوع واحد

جبراني

نظري

 

دروس پيش‌نياز:

مصطلح الحديث، رجال الحديث

عملي

پايه

نظري

عملي

تخصصي

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي: دارد   ندارد ■   آزمايشگاه  کارگاه■   سفر علمي     سمينار  ■

 

 

هدف: درک مراد واقعي معصومان‰ از الفاظ حديث

سرفصل‌ها:

 • بررسي حديث در ناحيه صدور
 • بررسي حيث در ناحيه مدلول
 • نقد دروني حديث

با شناخت: علائم وضع ، ادراج ، ارزيابي با معيارهاي صحت و سقم روايت (با عرضه بر کتاب و سنت قطعيه)

 • شرح حديث

با شناخت: نقل به معنا، تقطيع (با ارجاع با موارد تصريح) ، محکم (نص و ظاهر) و متشابه(مأوّل و مجمل) ناسخ و منسوخ، عام وخاص، مطلق و مقيد (با فحص و بررسي در مدارک و منبع حديث)

 • بررسي حديث در ناحيه الفاظ:

اعراب گذاري متن حديث ، بررسي وازگان و ريشه يابي کلمات، کاربرد اصطلاحي لغت در احاديث شناخت(غريب­الحديث) و (زبان الحديث) (بطور عام و زبان خاص هرکدام ازمعصومان‰ در القاي حديث)

 • آشنايي اجمالي با شروح و تفاسير روايات :

مانند: رياض السالکين، بحارالانوار، الوافي، ملاذالاخيار، مرآة العقول، لئالي‌الأخبار و...

شرح ابن‌حجر بر صحيح بخاري (فتح‌الباري بشرح البخاري) عمدة القاري شرح صحيح البخاري از عيني و شروح بر صحيح  مسلم و...

 

 

 

 

 

روش ارزيابي:

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

+

+

آزمون های نوشتاری 

+

عملکردی

 

 

منابع:

 1. اعراب الحديث النبوي ابن الانباري         منبع فرعي
 2. مقدمةالاستبصار از شيخ الطائفه طوسي   منابع اصلي
 3. تلخيص مقياس الهدايه از علي اکبر غفاري  منبع ا صلي
 4. بخش هايي از امالي سيدمرتضي(ره)       منبع فرعي
 5. بخش هايي از تدريب الراوي سيوطي   منبع فرعي
 6. تأويل مختلف الحديث ابن قتيبه  منبع فرعي
 7. بخش هايي از اضواء علي السنه المحمّديه (ابوريه)    منبع اصلي
 8. بخش­هايي از وصول الاخيار الي اصول الاخبار الشيخ حسين بن عبدالصمد   منبع فرعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان درس به فارسي:

مباني و روش‌هاي تحقيق در قرآن و حديث (2)

عنوان درس به انگليسي:

Principles and Methods of Research into the Qur'ān and Hadith (2)

تعداد واحد: 2

 

 

تعداد ساعت: 34

17 ساعت نظري

17 ساعت عملي

 

 

نوع واحد

جبراني

نظري

دروس پيش‌نياز:

آشنايي با اصول و راهکارها و منابع ويژه پژوهشي در تفسير و علوم قرآني

عملي

پايه

نظري

عملي

تخصصي

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي: دارد   ندارد ■   آزمايشگاه  کارگاه   سفر علمي     سمينار  ■

 

هدف: آشنايي با اصول و راهکارها و منابع ويژه پژوهشي در تفسير و علوم قرآني

سرفصل‌ها:

 • کليات مربوط به روشهاي تحقيق
 • انتخاب موضوع
 • مراحل انجام تحقيق
 • جنبه هاي شکلي تحقيق
 • روشها و انواع تحقيق
 • بحث دقيق­تري پيرامون روش تحقيق و تفسير و علوم قرآني
 • مخاطب­شناسي تحقيق
 • بررسي موضوعات مورد بحث در زمينه علوم قرآن وحديث و تشخيص مهمترين و ضروري­ترين موضوعات
 • بررسي منابع اصلي مربوط به علوم قرآن و حديث و منابع مطالعاتي و تحليلي معاصران و نقد آنها
 • آشنايي با مراکز تحقيقاتي علوم قرآنو حديث و روشهاي کار اين مراکز
 •  آشنايي با متفکران قرآني و حديثي در ايران و جهان
 • آشنايي با کتابخانه­ها و مراکز قرآني و حديثي در جهان
 • بررسي علوم و ابزارهاي مورد نياز در تحقيقات قرآني و حديثي

 

 

 

 

 

روش ارزيابي:

 

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

 

+

آزمون های نوشتاری 

+

عملکردی

 

 

 

منابع:

علاوه بر منابع عمومي روش تحقيق و نگارش، منابع قرآني، تفسيري و مقالات دائرة­المعارفي، جهت کيفيت آدرس­دهي مي­باشد.

جهت آشنايي با مباحث معناشناسي واژه­هاي قرآني:

 1. تاريخچه معناشناسي
 2.  تعريف معناشناسي و قلمرو آن

نشانه­شناسي و انواع آن، زبان­شناسي و انواع آن، معاني لغوي و اصطلاحي واژه معني و معناي اصطلاحي(معناشناسي)، قلمرو معناشناسي

 1. انواع معناشناسي

معناشناسي منطقي، معناشناسي فلسفي، معناشناسي زباني

تحليل صوري ساخت کلمه ، تحقيق در ريشه و مبناي اصلي کلمه، وضع و رابطه لفظ و معني،

کاربردشناسي و مفهوم­شناسي، بررسي ميدان معناشناختي، معناشناسي ساختاري يا تحليل مولفه­اي

 1. معناشناسي واژگان کليدي قرآن با تأکيد بر ميدان معناشناختي عام و خاص و کلمه کانوني

منبع اصلي: جزوه استاد- (خدا و انسان در قرآن) تأليف (توشي هيکو ايزوتسو)

منابع فرعي: (ساختار معناشناسي مفاهيم اخلاقي) تأليف (توشي هيکو ايزوتسو)

زبان­شناسي و ادبيات ترجمه کوروش صفوي

زبان و زبان­شناسي رابرت. ا. هال، ترجمه محمد رضا باطني

درآمدي بر تحليل فلسفي جان هاسپرس ترجمه سهراب علوي

معني­شناسي منصور اختيار

نگاهي تازه به معني­شناسي فرانک، پالمر، کوروش صفوي

 

 

 

 

 

 

عنوان درس به فارسي:

انسان‌شناسي تطبيقي

 

عنوان درس به انگليسي:

Comparative Study of Man (Anthropology)

 

تعداد واحد:

3

 

تعداد ساعت:

51

 

 

نوع واحد

جبراني

نظري

 

دروس پيش‌نياز:

ندارد

عملي

پايه

نظري

عملي

تخصصي

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي: دارد   ندارد ■   آزمايشگاه  کارگاه   سفر علمي     سمينار 

 

هدف: آشنايي دانش‌پژوهان با مباحث رايج در انسان‌شناسي و افزايش توان تجزيه و تحليل مباحث انسان‌شناسي در نظر مکاتب مختلف

سرفصل‌ها:

 • انسان‌شناسي از ديدگاه مکاتب الهي(مسيحيت و يهوديت)
 • انسان‌شناسي از ديدگاه مکتب اسلام
 • مباحث مبداء و معاد، آزادي،جاودانگي، کمال و...
 • انسان‌شناسي از ديدگاه مکاتب غيرالهي
 • اومانيسم، پراگماتيسم، داروينيسم و...
 • بررسي  ومقايسه ديدگاههاي مختلف در انسان‌شناسي

 

تذکر: استاد ضمن پرهيز از مباحث دوره کارشناسي مي‌تواند از طريق دانش‌پژوهي و سمينار موضوعات فوق را ارائه نمايد.

 

روش ارزيابي:

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

+

+

آزمون های نوشتاری 

+

عملکردی

 

 

منابع:

 

 

 

 

 

 

 

 1. دروس حوزوي مختص به رشته

 

 

عنوان درس به فارسي :

براهین اثبات وجود خدا

 

تعداد واحد :

2

 

نوع واحد:

جبراني

نظري

 

دروس پيشنياز:

ندارد

عملي

پايه

نظري

عملي

 

عنوان درس به انگليسي:

 

Proofs of the Existence of God

 

 

تعداد ساعت :

32

الزامي

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي :      دارد   ندارد  آزمايشگاه  کارگاه سفر علمي سمينار

 

 

هدف : آشنایی با ادله منکرین اثبات وجود خدا و نقد آنها و بررسی تفصیلی برخی از براهین اثبات

 

سرفصل يا روئوس مطالب :

 

 • انکار امکان اثبات وجود خداوند: بیان اقوال و نقد آنها
 • انکار مطلوبیت اثبات وجود خداوند: بیان اقوال و نقد آنها
 • سیر اجمالي پیدایش براهین اثبات وجود خدا در سنت اسلامی و غرب
 • تقسیمات براهین اثبات وجود خدا:
 • برهان صدیقین (با بیان تقریرات)
 • برهان فطرت
 • برهان تجربه دینی
 • برهان درجات کمال
 • برهان حرکت
 • برهان معقولیت
 • برهان معجزه
 • برهان شرط بندی
 • براهین کلامی و فلسفی اثبات خداوند: تمایزات و مشترکات

 

 

 

 

 

 

روش ارزيابي :

 

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

   

آزمون های نوشتاری 

 

عملکردی

 

 

منابع:

 

 1. اثبات وجود خدا به روش اصل موضوعی، عبدالرسول عبوديت
 2. نقد برهان ناپذيری وجود خدا، عسکری سليمانی اميری
 3. تبيين براهين اثبات وجود خدا، عبد ا... جوادی آملی
 4. عقل و اعتقاد دينی، مايکل پترسون و ديگران
 5. نقد نظريه برهان ناپذيری وجود خدا، محمد حسن قدردان ملکي، قبسات، 35.
 6. جستارهايی در کلام جديد، محمد محمد رضايی و ديگران.
 7. فلسفه دين، جان هيک.
 8. خدا در فلسفه، دائره المعارف پل ادواردز، ترجمه بهاء الدين خرمشاهی
 9. اصول فلسفه و روش رئاليسم، جلد 5، مرتضي مطهري
 10. درآمدي بر خداشناسي فلسفي، محسن جوادي.
 11. خداشناسي فلسفي، عبدالرسول عبوديت و مجتبي مصباح.
 12. جستارهايي در اثبات وجود خدا، حميدرضا شاکرين.
 13. John Haspers,An Introduction to Philosophical Analysis.
 14. Robert Spitzer,New Proofs for the Existence of God: Contributions of Contemporary Physics and Philosophy
 15. Richard Swinburne,  The Existence of God.
 16. Alvin Plantinga, Warranted Christian Belief.
 17. William Craig. On Guard, Defending your Faith with Reason
 18. Alister McGrath, A Fine-Tuned Universe: The Quest for God in Science and Theology

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان درس به فارسي :

عقل ، علم و دین

 

تعداد واحد :

2

 

نوع واحد:

جبراني

نظري

 

دروس پيشنياز:

ندارد

عملي

پايه

نظري

عملي

 

عنوان درس به انگليسي:

Reason, Science and Religion

 

تعداد ساعت :

32

الزامي

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي :      دارد   ندارد  آزمايشگاه  کارگاه  سفر علمي  سمينار

 

 

هدف : : آشنايي با رابطة «عقل و وحي» و «علم و دين»

 

سرفصل يا روئوس مطالب :

 • کلیات و مفاهیم
 • عقل، علم، دین، وحی، ایمان
 • عقل و وحی
 • عقل و ایمان
 • عقل و دین
 • علم و دین
 • ديدگاه‌هاي گوناگون دربارة ميزان توجه به عقل در فهم و استنباط آموزه‌هاي ديني
 • عقل‌گرایی افراطی (حداکثری)
 • ایمان‌گرایی
 • عقل‌گرایی اعتدالي
 • دیدگاه‌ها در باب انواع رابطة علم و دين
 • تعامل
 •  تباین
 •  تعارض
 •  استقلال
 • انواع تعارض عقل و علم با دین
 • راه‌کارهاي مختلف تعارض‌زدايي
 • تأويل متون ديني
 •  ابزارانگاري در علم
 •  دوگانه‌انگاري حقيقت
 •  و ...

 

روش ارزيابي :

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

   

آزمون های نوشتاری 

 

عملکردی

 

 

 

منابع:

 1. تعبد و تعقل در فقه اسلامي، محمدتقي جعفري.
 2. درياي ايمان، دان کيوپيت، ترجمة حسن کامشاد.
 3. عقل و اعتقاد ديني، مايکل پترسون و ديگران، ترجمة نراقي و سلطاني.
 4. عقل و دين از منظر روشنفکران ديني معاصر، محمد جعفري.
 5. عقل و وحي از نظر متفکران اسلامي، آربري، ترجمة حسن جوادي.
 6. عقل و وحي در قرون وسطي، اتين ژيلسون، ترجمة شهرام پازوکي.
 7. عقل و وحي، احمدحسين شريفي و حسن يوسفيان.
 8. علم و دين، ايان باربور، ترجمة بهاءالدين خرمشاهي.
 9. فلسفه و ايمان مسيحي، کالين براون، ترجمة طاطه‌ووس ميکائيليان.
 10. قرآن و عرفان و برهان از هم جدايي ندارند، حسن حسن‌زاده آملي.
 11. مکتب تفکيک، محمدرضا حکيمي.
 12. نقد و نظر (فصل‌نامه)، شمارة دوم، سوم و چهارم.
 13. Faith and Rationality, Alvin Plantinga & Nicholas Wolterstorff (eds.)
 14. Rationality, Religious Belief, and Moral Commitment, Robert Audi & William J. Wainmrigth (eds.)
 15. Religion and Philosophy, Martin Warner (ed.)
 16. Return to Reason, Kelly James Clark.

 

 

 

 

 

عنوان درس به فارسي :

فلسفه اخلاق

 

تعداد واحد :

2

نوع واحد:

جبراني

نظري

 

دروس پيشنياز:

ندارد

عملي

پايه

نظري

عملي

 

عنوان درس به انگليسي:

 

Ethics

 

تعداد ساعت :

32

الزامي

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي :      دارد   ندارد  آزمايشگاه  کارگاه  سفر علمي  سمينار

 

 

هدف : تبیین و بررسی اجمالی مهمترین مباحث مطرح در فلسفه اخلاق

 

سرفصل يا روئوس مطالب :

 • معیار و ارزش اخلاقی
 • تقسیم نظریه‌ها (نتیجه‌گرا، وظیفه‌گرا و فضیلت‌گرا)
 • نظریه ‌های نتیجه‌گرا
 • نظریه‌های وظیفه‌گرا
 • نظریه‌های فضیلت‌گرا
 • اطلاق و نسبیت در اخلاق
 • معنای اخلاق و نسبیت
 • انواع نسبیت
 • نظریه‌های نسبیت‌گرا
 • نقد نظریه‌های نسبیت‌گرا
 • نظریه مختار

 

 

 

 

 

روش ارزيابي :

 

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

   

آزمون های نوشتاری 

 

عملکردی

 

 

 

منابع:

 

 1. فلسفه اخلاق، محمدتقی مصباح يزدی.
 2. نقد و بررسی مکاتب اخلاقی، محمد تقی  مصباح يزدی.
 3. تاريخ فلسفه اخلاق، مک اينتاير، ترجمه گروه مترجمان.
 4. از مسئله محوری تا فضيلت محوری، ادموند پينکافس، ترجمه مهدی علی‌پور و سيدحميد حسنی.
 5. بصيرت اخلاقی، ديويد مک ناوتن، ترجمه محمود فتحعلی.
 6. درآمدی برفلسفه اخلاق، آر.ف اتکينسون، ترجمه سهراب علوي‌نيا.
 7. فلسفه اخلاق، پل ادواردز، ترجمه انشاءالله رحمتی.
 8. فلسفه اخلاق، فرانکنا، انشاءالله رحمتی.
 9. فلسفه اخلاق در قرن بيستم، مری وارنوک، ترجمه ابوالقاسم فنايی.
 10. مبادی اخلاق در قرآن، عبدالله جوادی آملی.
 11. فلسفه اخلاق، گروه مؤلفان، نشر معارف.
 12. The Encyclopedia of Ethics, Beekerlawrenc.
 13. After virtue, Alasdair MacIntyre.
 14. Morality: It's nature and justification, Bernard Gert.
 15. The Elements of Moral Philosophy, James Rachels.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان درس به فارسي :

جامعه شناسی دین ، روانشناسي دين

 

تعداد واحد :

2

نوع واحد:

جبراني

نظري

 

دروس پيشنياز:

ندارد

عملي

پايه

نظري

عملي

 

عنوان درس به انگليسي:

 

Sociology of Religion Psychology of Religion

 

 

تعداد ساعت :

 

32

الزامي

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي :   دارد   ندارد  آزمايشگاه  کارگاه   سفر علمي  سمينار

 

 

هدف :

 • آشنایی با رویکردهای جامعه شناختی در مطالعه جلوه‌های متنوع حضور دین در عرصه های مختلف فرهنگی ـ اجتماعی و نحوه تعامل نهادهای دینی با سایر نهادهای جامعه
 • ارائه تحلیلی، عام از روانشناسی دین، مکاتب و شخصیت‌های مربوطه و نقد وارزیابی آنها

 

سرفصل يا روئوس مطالب :

 

الف ) جامعه شناسي دين

 

 • کليات
 • تاریخچه
 • موضوع
 • روش
 • هدف
 • ضرورت جامعه شناسی دین
 • جامعه شناسی دین و جامعه شناسی دینی
 • ارتباط جامعه شناسی دین با سایر حوزه های مطالعات دین
 • دین در تلقی جامعه شناسان کلاسیک و مدرن
 • نظریه های جامعه شناسی دین
 • کارکردهای اجتماعی دین
 • موقعیت دین در جهان مدرن (با توجه به روند سکولاریزاسیون در دوره مدرنیته )
 • دین و ارتباط آن با ایدئولوژی‌ها و جنبش‌های دینی نوپدید
 • انقلاب اسلامی و حضور مجدد دین در عرصه تعاملات اجتماعی و بین المللی
 • جامعه شناسی دین در ایران (بررسی زمینه‌ها و موانع رشد آن)
 • حوزه‌های علمیه و جامعه شناسی دین

 

ب) روانشناسي دين

 • کليات
 • مفاهیم
 • روان‌شناسي
 • دين
 • روان‌شناسي دين و روان‌شناسی دینی
 • تاريخچه: سر آغاز رسمي 
 • سير روان‌شناسي دين: فراز و فرود و موقعيت کنوني
 • ارتباط روانشناسی دین با سایر حوزه‌های مطالعات دین
 • شخصیت‌ها و مکاتب روان‌شناسي دين
 • مکتب انگليسي آمريکايي
 • مکتب آلماني
 • مکتب فرانسوي
 • مکتب مبتني بر منابع ديني به ويژه دين اسلام
 • دین از دیدگاه روانشناسان و نقد اجمالی آنان
 • ویلیام جیمز
 • واتسون
 • اسکینر
 • ابعاد  و سنجش دینداری
 • مهمترین کارکردهای روان شناختی آموزه‌های اسلام

 

 

روش ارزيابي :

 

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

   

آزمون های نوشتاری 

 

عملکردی

 

 

منابع:

جامعه شناسي دين

 1. جامعه شناسی دين، ملکم هميلتون، ترجمه محسن ثلاثی.
 2. در آمدی بر جامعه شناسی ديٍن، فيل زاکرمن، ترجمه خشايار ديهيمی.
 3. هفت نظريه در باب دين، دانيل پالس، ترجمه محمد عزيز بختياری.
 4. جامعه شناسی دين، غلام‌عباس توسلی.
 5. مطالعات مردم شناختی دين، برايان موريس ، ترجمه حسين شرف الدين، محمد فولادی.

روانشناسي دين

 1. روان‌شناسی دين، ديويد ولف، ترجمه محمد دهقان.
 2. درآمدی بر روان‌شناسی دين، مسعود آذربايجانی و  موسوی اصل.
 3. The Psychology  of  Religion: Theoretical Approaches. p, xii Bernard Spilka and Daniel N. McIntosh.
 4. United states of America University of Denver,  Westview Press. 2997
 5. David M. Wulff. Psychology Of  Religion: Classic and Contemporary. New York: John Wiley & Sons, INC 1997 p. 3
 6. The Psychology , Religion, and Spirituality. James M. Nelson. Springer 2oo9
 7. Hood, R.W., Hill, P.C., Spilka, B. (2009). The Psychology of Religion: an Empirical Approach, 4nd edn. New York: Guilford.

 

 

 

عنوان درس به فارسي :

قلمرو دین

 

تعداد واحد : 

2

 

نوع واحد:

جبراني

نظري

 

دروس پيشنياز:

ندارد

عملي

پايه

نظري

عملي

 

عنوان درس به انگليسي:

 

Realm of Religion

 

تعداد ساعت :

32

الزامي

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي :      دارد   ندارد  آزمايشگاه  کارگاه  سفر علمي  سمينار

 

 

هدف :  بررسی تحلیلی سه محور مهم در بحث قلمرو دین

 

سرفصل يا روئوس مطالب :

 • كليات، مفاهيم و تاريخچه
 • انتظار بشر از دين
 • كليات
 • نظريات در باب انتظار بشر از دين
 • نظريه اول: ابتناء مطلق فهم دين بر تعيين انتظارات بشر از دين
 • تبيين نظريه
 • مباني و ادله
 • لوازم و ثمرات
 • نقد
 • نظريه دوم: عدم ابتناء مطلق فهم دين بر تعيين انتظارات بشر از دين
 • تبيين نظريه
 • مباني و ادله
 • لوازم و ثمرات
 • نقد
 • نظريه صحيح: تصحيح انتظارات از دين بر مبناي مفروضات درون و برون ديني
 • تبيين نظريه
 • مباني و ادله
 • لوازم و ثمرات
 • كاركردهاي دين
 • كليات
 • كاركردهاي مثبت دين
 • فردي (كاركردهاي معرفتي، رواني و رفتاري)
 • اجتماعي (فرهنگي، سياسي، اقتصادي)
 • آسيبهاي احتمالي جامعه ديني
 • خرافه گرايي
 • دين ارتزاقي
 • مسئوليت گريزي
 • دين و دنيا (سكولاريزم)
 • كليات
 • زمينه هاي پيدايش سكولاريزم
 • انواع رويكردها (حداقلي، حداكثري و اعتدالي)؛ دلايل و ارزيابي

 

 

 

روش ارزيابي :

 

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

   

آزمون های نوشتاری 

 

عملکردی

 

 

منابع:

 

 1. درآمدي بر قلمرو دين، حسنعلي علي‌اکبريان.
 2. گستره شريعت، عبدالحسين خسروپناه.
 3. قلمرو دين، عبدالحسين خسروپناه.
 4. آخرت و خدا، هدف بعثت انبياء، مهدى بازرگان.
 5. دين شناسی، عبدالله جوادی آملی.
 6. يقين گمشده؛ گفت و گوهايی درباره فلسفه دين، عبدالله نصری.
 7. قلمرو پيام پيامبران، فرامرز قراملکي.

 

 

 

 

عنوان درس به فارسي :

کلام مسیحیت

 

تعداد واحد :

2

نوع واحد:

جبراني

نظري

 

دروس پيشنياز:

ندارد

عملي

پايه

نظري

عملي

 

عنوان درس به انگليسي:

 

Christian theology

 

 

تعداد ساعت :

32

الزامي

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي :      دارد ندارد آزمايشگاه کارگاه  سفر علمي  سمينار

 

 

هدف : بررسي تحليلي مهم‌ترين موضوعات و مباحث الهيات مسيحي

سرفصل يا روئوس مطالب :

 • چیستی الهيات مسيحي و تفاوت آن با علم کلام
 • تقسيم الهيات مسيحي به قديم و جديد و مشخصه‌هاي آن
 • معرفي اجمالي مکاتب الهياتي
 • الهيات حواريون
 • پولس
 • آباء و مشايخ
 • ليبرال
 • ارتدوکس
 • نوارتدوکس
 • و...
 • کتاب مقدس يا عهدين
 • يکپارچگي و انسجام نويسندگان
 • سنديت تاريخي کتاب مقدس
 • انواع نقد کتاب مقدس
 • توحيد و تثليث
 • انسان شناسي و نجات
 • وحي و نبوت
 • فرجام شناسي

 

 

روش ارزيابي :

 

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

   

آزمون های نوشتاری 

 

عملکردی

 

 

 

 

منابع:

 

 1. کتاب مقدس
 2. مقدمه‌اي بر الهيات معاصر (مجموعه مقالات)، همايون همتي.
 3. الهيات جديد (مجموعه مقالات)، شهرام پازوکي.
 4. مسيحيت، هاروي کاکس، ترجمه عبدالرحيم سليماني اردستاني.
 5. در آمدي به مسيحيت، مري جو ويور، ترجمه حسن قنبري.
 6. تاريخ تفکر مسيحي، توني لي، ترجمه روبرت آسريان.
 7. کلام مسيحي، توماس ميشل، ترجمه حسين توفيقي.
 8. مسيحيت از لابه‌لاي متون، رابرت اي. وان وورست، ترجمه جواد باغباني و رسول‌زاده.
 9. رودلف بولتمان، ايان هندرسن، ترجمه محمد سعيد حنايي کاشاني.
 10. پانن برگ: الهيات تاريخي، آلن گالووي، ترجمه مراد فرهادپور.
 11. درسنامه الهيات مسيحي، مک گراث، ترجمه بهروز حدادي.
 12. رويکردهاي مختلف به پلوراليزم ديني (به سوي الاهيات ناظر به همه اديان)، گلين ريچاردز، ترجمه گندمي نصرآبادي و احمدرضا مفتاح.
 13. الهيات اگزيستانسياليستي: مقايسه هيدگر و بولتمان، جان مکواري، ترجمه مهدي دشت بزرگي.
 14. تاريخچه مکاتب تفسيري و هرمنوتيکي کتاب مقدس، رابرت گرانت، ترجمه ابوالفضل ساجدي.
 15. Modern Theology, Gareth Jones.
 16. The New Testament,Bart D. Ehrman, New York, Oxford University Press, 2008.
 17. The Modern Theologians, David F. Ford.
 18. Paradigm Change in Theology a Symosium for The Future, Küng, Hans, New York: Crossroad, 1991.
 19. Theology for the Third Millennium: An Ecumenical View, Küng, Hans, New York: Doubleday, 1988.
 20. Great Christian Thinkers, Küng, Hans, New York: Continuum, 1995.
 21. The Documents of Vatican II.
 22. New Theology, Martin E. Marty.
 23. Christian Theology; An Introduction, Alister E. McGrath.
 24. Towards a Theology of Religions, Glyn Richards.
 25. An Existentialist Theology, McCowari
 26. A Short History of the Interpretation of the Bible, Robert M. Grant & David Tracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان درس به فارسي :

کلام یهودیت

 

تعداد واحد :

2

نوع واحد

جبراني

نظري

 

دروس پيشنياز:

ندارد

عملي

پايه

نظري

عملي

 

عنوان درس به انگليسي:

 

Jewish theology

 

 

تعداد ساعت :

32

الزامي

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي :      دارد   ندارد آزمايشگاه  کارگاه  سفر علمي  سمينار

 

 

هدف : بررسي تحليلي مهم‌ترين موضوعات و مباحث الهيات يهودي

 

سرفصل یا رئوس مطالب:

 • چيستي الهيات يهودي و تفاوت آن با علم کلام
 • تقسيم الهيات یهودی به قديم و جديد و مشخصه‌هاي آن
 • معرفي اجمالي مکاتب الهياتي يهودي
 • الهيات کتاب مقدس
 • حاخامي
 • هلنيزمي
 • هسکالا روشنگري
 • ارتدوکس
 • حسيديم جديد
 • نطوراي کارتا
 • صهيونيسم
 • عهد عتيق
 • يکپارچگي و انسجام نويسندگان
 •  سنديت تاريخي
 • انواع نقد عهد عتيق
 • خداشناسي
 • انسان شناسي
 • وحي، نبوت و اقسام آن
 • معاد شناسي
 • شريعت

 

روش ارزيابي :

 

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

   

آزمون های نوشتاری 

 

عملکردی

 

 

منابع:

 

 1. كتاب مقدس.
 2. المدخل الي العهد القديم، قس صموئيل يوسف خليل.
 3. قرا‌ئة سياسية للتوراة، شفيق مقار.
 4. دايره المعارف يهود، يهوديت و صهيونيسم، عبدالوهاب مسيری، ترجمه موسسه مطالعات و پژوهشهای تاريخ خاورميانه.
 5. باورها و آيين‌های يهودي، آلن آنترمن، ترجمه رضا فرزين.
 6. يهوديت، مسيحيت و اسلام، فرانسيس پيترز، ترجمه حسين توفيقي.
 7. خداشناسی از ابراهيم تاکنون، کرن آرمسترانگ، ترجمه محسن سپهر.
 8. سيري در تلمود، آدين اشتاين سالتز، ترجمه باقر طالبي دارابی.
 9. پروتکل‌هاي دانشوران صهيون، عجاج نويهض، ترجمه حميد رضا شيخي.
 10. فراماسونري و يهود (مباني فراماسونري)، گروه تحقيقات علمي، ترجمه جعفر سعيدي.
 11. جريانات بزرگ در عرفان يهودي، گرشوم شولم، ترجمه فريدالدين رادمهر.
 12. بنيادگرايي صهيونيستي يهود، گيديون آران، ترجمه احمد تدين.
 13. پروتکل‌هاي رهبران يهود براي تسخير جهان، ترجمه  بهرام محسن پور.
 14. ER. Encyclopedia Judaica،(1987- 1982)،  Jerusalem.
 15. Ed: Arthur A. Cohen and Poul Mendos Flohr، (1987)، Contemporary Jewish Religious Thought. The free press، New York.
 16. Hans Kong، (1992)، Judaism Between Yesterday And Tomorrow، Continvum، New York.
 17. Norbert M. Samuelson، (1989)، An Introduction To Modern Jewish Philosophy، State university of New York press.
 18. Ed: Sondra B. Lubarsky and David Ray Griffin، (1996)، Jewish Theology and process Thought، State university of New York press.
 19. Alan Unterman، (1990)، Jews، Their Religious Beliefs and Practices، Routledge، London and New York،
 20. L. Jacobs، A Jewish Theology.

Horst Dietrich Peruse (1996)، Old Testament Theology، Old Testament Library.

Dan Cohn-Sherbook، (2003)، Judaism، Rout ledge.

Oliver Leman، (2006)، Jewish Thought، Rout ledge.

The Cambridge Companion Biblical Interpretation، Edited by John Barton، Cambridge University Press، 1998.

Biblical Interpretation Then and now Contemparary hermenutics in the light of the

The Interpreter's Bible: The holy scriptures، George Arthur Buttrick & Nolan B. Harmon، New York، Abingdon Press، 1952.

A Short History of the Interpretation of the Bible، Robert M. Grant & David Tracy.

L. Jacobs، A Jewish Theology.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. دروس اختصاصي رشته

 

 

عنوان درس به فارسي :

برزخ و قیامت

 

تعداد واحد :

2

 

نوع واحد:

نظری

جبراني

نظري

 

دروس پيشنياز:

بقاء و جاودانگی

عملي

پايه

نظري

عملي

 

عنوان درس به انگليسي:

 

Purgatory and Resurrection

 

تعداد ساعت :

32

 

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي :  دارد ندارد¢

آزمايشگاهارگاه  سفر علميسمينار

 

 

هدف : شناخت برزخ و قیامت از دیدگاه کتاب و سنت

 

سرفصل يا روئوس مطالب :

 

 • برزخ
 • معانی برزخ و قبر
 • چیستی برزخ
 • دیدگاهها
 • عالم مثال و رابطه آن با عالم برزخ
 • تجسم اعمال بهشت و جهنم برزخی
 • قیامت و معاد
 • معنای قیامت
 • اقسام قیامت
 • معاد و اقسام آن(جسمانی و روحانی)
 • مراحل و سکرات قیامت
 • احوال و اهوال قیامت
 • خلود و فلسفه آن
 • درجات بهشت و جهنم

 

 

 

 

روش ارزيابي :

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

   

آزمون های نوشتاری 

 

عملکردی

 

 

 

منابع:

 

 1. معاد شناسی، محمدحسين حسينی تهرانی.
 2. آموزش عقايد، محمد تقی مصباح يزدی.
 3. شرح المواقف ج8، عضدالدين ايجي.
 4. کلام اسلامی، محمد سعيدی مهر.
 5. مبدا و معاد، ملاصدرا.
 6. الهيات، جعفر سبحانی.
 7. شرح المقاصد، مسعود بن عمر تفتازانی.
 8. گوهر مراد، عبدالرزاق لاهيجی.
 1. شور جاودانگی، ديويد چايد ستر، ترجمه غلام‌حسين توکلی.
 2. انسان از آغاز تا انجام، سيد محمدحسين طباطبايی، ترجمه و تعليقات از صادق لاريجانی.
 3. حيات جاودانه (پژوهشی در معادشناسی)، امير ديوانی.
 4. مرگ و جاودانگی (مجموعه مقالاتی از هيوم، راسل و ديگران)، ترجمه سيدمحسن رضازاده.
 5. اديان آسيا، فريدهلم هاردي، ترجمه عبدالرحيم گواهی.
 6. تاريخ جامع اديان، جان بی ناس، ترجمه علی اصغر حکمت.
 7. Edwards, P. (ed) (1992) immortality, New York: Macmilan Publishing Company. (Anthology of thirty-four redings on immortality, including selections from Plato, lucretius, Aquinas, Descartes, Hume, Reid, Mill, Broad and other. Extensive, detailed annotated biblography.)
 8. Plato Phaedo, trans. B. Jowett in The Dialogues of  Plato, New York: Random House,1937.
 9. Epicurus , "Letter to Menoecceus, trans". C. Bailey in W. J. Oates (ed.) The stoic and Epicurean Philosophers. New York: The Modern Library, 1940.
 10. Edwards, P. (1967) , "Life, meaning and Value of ", in P. Edwards (ed.) The Encyclopedia of Philosophy, New York and London: Macmillan Publishing Company & The Free Press.

 

عنوان درس به فارسي :

تاریخ کلام امامیه

 

تعداد واحد :

2

 

نوع واحد:

نظری

جبراني

نظري

 

دروس پيشنياز:

تدارد

عملي

پايه

نظري

عملي

 

عنوان درس به انگليسي:

 

theology on Imamiye

 

تعداد ساعت :

32

 

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي :      دارد    ندارد¢

آزمايشگاه کارگاه سفر علمي سمينار

 

 

هدف : آشنايي با سير تاريخي کلام اماميه و داد و ستد فکري آن با مکاتب ديگر

 

سرفصل يا روئوس مطالب :

 

 • ديدگاه پيشوايان معصوم دربارة علم کلام
 • کلام اماميه در عصر حضور
 • مکتب کلامي قم و بغداد
 • داد و ستد فکري ميان کلام اماميه و مکاتب ديگر کلامي جهان اسلام ( معتزله، اهل حديث، اشاعره و ...)
 • کلام اماميه و کلام‌هاي شيعي غيرامامي (زيديه، اسماعيليه و ...)
 • تأثيرپذيري کلام اماميه از فلسفه و عرفان اسلامي
 • نقاط عطف کلام اماميه از آغاز تاکنون

 

 

روش ارزيابي :

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

   

آزمون های نوشتاری 

 

عملکردی

 

 

 

 

 

منابع:

 

 1. الامامة في الاسلام، عارف تامر.
 2. انديشه‌هاي کلامي شيخ مفيد، مارتين مکدرموت، ترجمة احمد آرام.
 3. تاريخ علم الکلام في الاسلام، فضل الله الزنجاني.
 4. تاريخ علم کلام در ايران و جهان اسلام، علي اصغر حلبي.
 5. تاريخ علم کلام، شبلي نعماني، ترجمة محمدتقي فخر داعي گيلاني.
 6. فرق الشيعه، حسن بن موسي نوبختي.
 7. فرق و مذاهب کلامي، علي رباني گلپايگاني.
 8. فلسفة علم کلام، هري اوسترين ولفسن، ترجمة احمد آرام.
 9. کلام شيعه، محمدرضا کاشفي.
 10. المدخل الي دراسة علم الکلام، حسن محمود الشافعي.
 11. مکتب‌ها و فرقه‌هاي اسلامي در سده‌هاي ميانه، ويلفرد مادلونگ.
 12. ميراث مکتوب شيعه، سيد حسين مدرسي طباطبايي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلام

 

 

عنوان درس به فارسي :

خدا شناسی

 

تعداد واحد :

2

 

نوع واحد:

نظری

جبراني

نظري

 

دروس پيشنياز:

ندارد

عملي

پايه

نظري

عملي

 

عنوان درس به انگليسي:

 

Theology

 

 

تعداد ساعت :

32

 

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي :      دارد                            ندارد¢

آزمايشگاه          کارگاه                     سفر علمي              سمينار

 

 

هدف : بررسی معرفت خدا، اسماء و صفات و توحید او ازمنظر عقل، قرآن، حدیث و تطبیق آن با دیگر دیدگاه‌ها

 

سرفصل يا روئوس مطالب :

 • کلیات
 • تفاوت اسم و صفت
 • تفاوت وصف و صفت
 • توقیفی یا غیرتوقیفی بودن اسماء و صفات
 • ابعاد گوناگون بحث از صفات خدا
 • هستی شناسانه
 • برخورداری خدا از صفات
 • رابطه صفات با یکدیگر و با ذات
 • سازگاری صفات با یکدیگر
 • معرفت شناسانه
 • امکان شناخت صفات خدا
 • راه شناخت صفات خدا
 • معناشناسانه
 • مقایسه معناشناسانه صفات الهی و بشری (زبان دین ـ درس اختصاصی فلسفه دین)
 • انواع اسماء و صفات خدا
 • ادله اثبات یگانگی خدا
 • مراتب توحید

 

 

 

 

روش ارزيابي :

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

   

آزمون های نوشتاری 

 

عملکردی

 

 

 

منابع:

 

 1. گوهر مراد، عبدالرزاق لاهيجی.
 2. کشف المراد، علامه حلی.
 3. شرح تجريد العقائد، علی بن محمد قوشچي.
 4. قواعد المرام، بحراني.
 5. الالهيات علي هدي الکتاب و السنه و العقل، جعفر سبحاني.
 6. رساله خداشناسی در چهارده مقاله، فخرالدين رازی به کوشش سيد محمد باقر سبزواری.
 7. معارف قرآن، محمد تقي مصباح يزدي.
 8. نقد المحصل، محقق طوسي.
 9. مجموعه آثار( 1و 6)، مرتضی مطهری.
 10. شوارق الالهام، عبدالرزاق لاهيجی.
 11. آموزش کلام اسلامي، محمد سعيدي مهر.
 12. بررسی تطبيقی اسماء و صفات الهی، مرضيه شنکايی.
 13. اسماء و صفات الهی در قرآن و عرفان، رضا رمضانی.

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     کلام

 

 

عنوان درس به فارسي :

علم و عصمت

 

تعداد واحد :

2

 

نوع واحد:

نظری

جبراني

نظري

 

دروس پيشنياز:

ندارد

عملي

پايه

نظري

عملي

 

عنوان درس به انگليسي:

 

Science and Ismat

 

تعداد ساعت :

32

 

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي :      دارد                            ندارد¢

آزمايشگاه          کارگاه                     سفر علمي              سمينار

 

 

هدف : آشنايي با ابعاد علم و عصمت پيامبران و امامان(ع)

 

سرفصل يا روئوس مطالب :

 

 1. علم پيامبر و امام
 • کلیات
 • چیستی
 • امکان و ضرورت علم غیب
 • نسبت میان علم پیامبر و علم امام و ...
 • قلمرو علم پيامبر و امام
 • منابع علم پيامبر و امام
 • بالفعل يا ارادي بودن علم پيامبر و امام
 • علوم غيرعادي در مقام عمل
 • علم غیب در غیر پیامبر و امام
 1. عصمت پيامبر و امام
 • مباحث مقدماتي (مفهوم‌شناسي، امکان عصمت، عصمت و اختيار و ...)
 • ابعاد عصمت و ادلة آن
 • در تلقي و ابلاغ وحي
 •  در تفسير و تبيين وحي
 •  در اعتقادات
 •  در اعمال عبادي
 • در رفتار فردي و اجتماعي
 1. عصمت در غیر پیامبر و امام
 2. شبهات عصمت (لغزش‌هاي گزارش‌شده در قرآن دربارة انبياء، توبه و استغفار و ...)

 

 

 

روش ارزيابي :

 

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

   

آزمون های نوشتاری 

 

عملکردی

 

 

 

منابع:

 1. آگاهي سوم (علم غيب)، جعفر سبحاني تبريزي.
 2. الالفين، علامه حلي.
 3. امام‌شناسي، محمدحسين حسيني طهراني.
 4. پژوهشي در عصمت معصومان، احمدحسين شريفي و حسن يوسفيان.
 5. تنزيه الانبياء، سيد مرتضي.
 6. تنزيه انبياء از آدم تا خاتم، محمدهادي معرفت.
 7. راه و راهنماشناسي، محمدتقي مصباح يزدي.
 8. علم الامام، محمدحسين مظفر.
 9. المعارف السلمانية في کيفية علم الامام و کميته، عبدالحسين نجفي لاري.

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   کلام

 

 

عنوان درس به فارسي :

کلام معاصر اهل سنت

 

تعداد واحد :

2

 

نوع واحد:

نظری

جبراني

نظري

 

دروس پيشنياز:

ندراد

عملي

پايه

نظري

عملي

 

عنوان درس به انگليسي:

 

Contemporary theology, a Sunni

 

تعداد ساعت :

32

 

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي :      دارد                            ندارد¢

آزمايشگاه          کارگاه                     سفر علمي              سمينار

 

 

هدف : آشنايي با جريان‌هاي کلامي اهل سنت موجود در عصر حاضر، همراه با نقد اجمالی

 

سرفصل يا روئوس مطالب :

 

 • جريان‌ کلامي ماتريدي
 • جريان‌ کلامي اشعري و نواشعري
 • جريان‌ کلامي نو معتزلي
 • جريان‌هاي کلامي سلفي و نوسلفي
 • جريان‌هاي کلامي صوفي‌مسلک (ديوبنديه، بريلويه و ...)
 • جريان‌هاي کلامي تفسيري (تفسير بياني، قرآنيون و ...)
 • جريان‌هاي کلامي سياسي

 

 

 

روش ارزيابي :

 

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

   

آزمون های نوشتاری 

 

عملکردی

 

منابع:

 1. الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي، عبد المحسن بن حمد العباد البدر.
 2. البريلويه، احسان الهي ظهير.
 3. التفسير البياني للقرآن الکريم، عايشه بنت الشاطي.
 4. تفسير المنار، رشيد رضا.
 5. الدرر السنية في الرد علي الوهابية، احمد بن زيني دحلان.
 6. الديوبنديه؛ تاريخها، عقائدها، طالب الرحمان ابي‌اسامه.
 7. نحو انقاذ التاريخ الاسلامي، حسن المالکي.
 8. نومعتزليان؛ (گفت‌وگو با نصر حامد ابوزيد، محمد عابد الجابري، محمد ارکون، و حسن حنفي)، محمدرضا وصفي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلام

 

 

عنوان درس به فارسي :

ولایت و رهبری

 

تعداد واحد :

2

 

نوع واحد:

نظری

جبراني

نظري

 

دروس پيشنياز:

ندارد

عملي

پايه

نظري

عملي

 

عنوان درس به انگليسي:

 

Provincial leadership

 

 

تعداد ساعت :

32

 

نظري

عملي

اختياري

نظري

عملي

آموزش تکميلي :      دارد                            ندارد¢

آزمايشگاه          کارگاه                     سفر علمي              سمينار

 

 

هدف :

 

سرفصل يا روئوس مطالب :

 • ولایت ورهبری سیاسی امام معصوم
 • مفهوم ولايت
 • ادله ولایت سیاسی امام
 • منشاء مشروعیت ولایت سیاسی امام
 • قلمرو ولایت سیاسی امام
 • ولایت و رهبری سیاسی در عصر غیبت
 • استمرار ولایت و رهبری در عصر غیبت
 • مفهوم ولایت فقیه
 • پیشینه ولایت فقیه
 • ادله اثبات ولایت فقیه
 • ادله عقلی
 • ادله نقلی
 • منشاء مشروعیت ولایت فقیه (انتخاب یا انتصاب)
 • نقش مردم در حکومت اسلامی
 • راه‌های تشخیص ولایت امر
 • شبهات
 • ادله نفي يا عدم امکان تشکيل حکومت اسلامي در عصر غيبت
 • روايات وارده (اخبار منع از قيام قبل از قيام امام عصر(عج))
 • ادله سکولاريست‌ها (نسبت دين و سياست و بحث قلمرو دين)
 • صفات و ويژگي‌هاي ولي امر در زمان غيبت
 • مبناي تعيين (مشروعيت) ولي امر
 • انتخاب يا انتصاب، مشروعيت دوگانه
 • راه‌هاي تشخيص ولي امر (مجلس خبرگان و ...)

 

 

 

روش ارزيابي :

 

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون های نهایی

پروژه

   

آزمون های نوشتاری 

 

عملکردی

 

 

منابع:

 

 1. کتاب البيع جلد 2، بحث ولايت فقيه ، امام خميني(ره).
 2. ولايت فقيه: ولايت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادی آملي.
 3. ولاية‌‌‌ الامر في عصر الغيبه، سيدکاظم حائري.
 4. الولاية الالهية الاسلامية او الحکومة الاسلامية، محمد مؤمن قمی.
 5. نظام سياسي اسلام، محمد جواد نوروزي.
 6. حکومت اسلامي، احمد واعظي.
 7. چالش‌هاي ولايت فقيه، دفتر تبليغات اسلامي.