فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
barahin esbat vojod khoda.docx 29.3 کیلوبیت [74 بار دانلود]28.66 کیلوبایت
barzakh va geiamat.docx 27.5 کیلوبیت [27 بار دانلود]26.82 کیلوبایت
javdanegi.docx 28.9 کیلوبیت [22 بار دانلود]28.25 کیلوبایت
tarikh kalam emamie.docx 28.4 کیلوبیت [25 بار دانلود]27.7 کیلوبایت
jame shenasi din.docx 29.4 کیلوبیت [18 بار دانلود]28.75 کیلوبایت
jabr va ekhteiar.docx 27.5 کیلوبیت [19 بار دانلود]26.83 کیلوبایت
khoda shenasi.docx 28.1 کیلوبیت [15 بار دانلود]27.42 کیلوبایت
ravan shenasi din.docx 27.9 کیلوبیت [19 بار دانلود]27.27 کیلوبایت
zaban din.docx 27.3 کیلوبیت [21 بار دانلود]26.63 کیلوبایت
adl elahi.docx 27.4 کیلوبیت [15 بار دانلود]26.77 کیلوبایت
aghl, elm va din.docx 29.8 کیلوبیت [18 بار دانلود]29.05 کیلوبایت
elm va esmat.docx 27.5 کیلوبیت [14 بار دانلود]26.87 کیلوبایت
falsafe akhlagh.docx 28.6 کیلوبیت [20 بار دانلود]27.94 کیلوبایت
ghalamro din.docx 27.3 کیلوبیت [13 بار دانلود]26.63 کیلوبایت
kalam masihiyat.docx 30.4 کیلوبیت [16 بار دانلود]29.64 کیلوبایت
kalam moaser ahlsonst.docx 27.8 کیلوبیت [18 بار دانلود]27.1 کیلوبایت
kalam yahoodiat.docx 30.7 کیلوبیت [17 بار دانلود]29.97 کیلوبایت
marefat shenasi dini.docx 27.5 کیلوبیت [24 بار دانلود]26.88 کیلوبایت
vahi va goran.docx 28.2 کیلوبیت [16 بار دانلود]27.58 کیلوبایت
velayat va rahbari.docx 27.6 کیلوبیت [20 بار دانلود]26.93 کیلوبایت