معرفت شماره 063 - اسفند1381. ویژه دین شناسی

  • جايگاه دين در غرب/ در گفتوگو با كشيشان انگليسى ترجمه دكتر محمدعلى شمالى
  • درآمدى بر دين‌شناسى و شاخه‌هاى آن/ ولى‌الله عباسى
  • دين و اخلاق/ نويسنده: ريچارد جى. مو/ مترجم: محمدرضا امين
  • تاريخ فلسفه دين/ ويليام آلستون/ ترجمه على‌رضا كرمانى
  • ماهيت ايمان از منظر روشنفكران/ محمد جعفرى
  • براهين اثبات خدا نزد ارسطو/ يارعلى كرد فيروزجائى
  • خدا از نظر هيدگر/ مجيد ابوالقاسم‌زاده
  • راه حقيقت در تفكرات پارمنيدس/ جليل تارى
  • بررسى كتاب مبانى اسلامى كثرت‌گرايى دموكراتيك/ دكتر محمد لگنهاوزن/ ترجمه نرجس جواندل
  • نگاهى به هرمنوتيك و پيامدهاى آن/ مرتضى رستگار
موضوع: