• تجربه دينى؛ مفهوم و خاستگاه/ دكتر محمود نمازى‌
  • علّامه طباطبائى و آموزه گناه نخستين!/ مصطفى آزاديان‌
  • درآمدى بر معناشناسى عقل در تعبير دينى/ حسين مهدى‌زاده‌
  • معنا و مبناى خاتميت از منظر روشنفكران/ محمّد جعفرى‌
  • اخلاق و الهيّات در غرب و نزد متفكران معاصر ايران/ مسعود اميد
  • حقايقى درباره يهوديت/ الارقم الزعبى/ مترجم: عبدالحسين ابراهيمى‌
  • آشنايى با مكتب دئيسم/ مرتضى كريمى‌
  • دين و معرفت‌شناسى/ آلوين پلنتينگ/ مترجم: بهروز جندقى‌
  • هرمنوتيك هيدگر/ يارعلى كرد فيروزجائى‌
  • آلوين پلنتينگا و باورهاى واقعاً پايه/ ويليام جى وين رايت/ مترجم: عليرضا كرمانى‌
  • برهان طرف و وسط/ ابوالحسن غفارى‌
موضوع: