همایش ها

کد همايش سال ماه روز عنوان سخنران sokhanran2 sokhanran3 گروه برگزار كننده محل برگزاري
HN 1388 11 29 تحول د ر علم کلام محمد تقي مصباح يزدي رضا  برنجکار محمود فتحعلي کلام و فلسفه دین موسسه
HN 1389 10 23 کارکردها و جاذبه‌هاي دين وحياني محمدتقي مصباح يزدي  احمد حسين شريفي   کلام و فلسفه دین موسسه
HM 1390 02 29 جريان شناسي انديشه‌هاي كلامي جهان اسلام در سده اخير  علي رباني گلپايگاني  هادي صادقي   کلام و فلسفه دین موسسه
HN 1391 03 25 فلسفه دين اسلامي علي اكبررشاد - ابوالفضل ساجدي ابوالفضل ساجدي حسن يوسفيان كلام و فلسفه دين موسسه
HN 1392 11 24 مباني كلامي علوم انساني محمدتقي مصباح يزدي محمد فتحعلي خاني - حميد پارسانيا محمود فتحعلي كلام و فلسفه دين موسسه