پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد

موضوع پايان‌نامه:

نقد و بررسي الهيات پست ليبرال جورج ليندبک

نام:

صفدر

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

تبارصفر

تاريخ دفاع:

1387/04/11

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر عليرضا قائمي نيا

راهنما

حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمد مطهري

مشاور

حجت الاسلام والمسلمين دکتر ابوالفضل ساجدي

داور

 

پایان نامه 2

موضوع پايان‌نامه:

اخلاق ژنتيک از ديدگاه قرآن و اهل بيت عليهم السلام

نام:

محمدرسول

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

ايماني خوشخو

تاريخ دفاع:

1388/07/15

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمدعلي شمالي

راهنما

جناب آقاي دکتر جواد توكلي

مشاور

حجت الاسلام والمسلمين دکتر احمدحسين شريفي

داور

 

پایان نامه 3

موضوع پايان‌نامه:

بررسي تحليلي ولايت تکويني پيامبر اکرم و امامان معصوم عليهم الصلوه و السلام از منظر عقل و وحي

نام:

مرتضي

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

محمدي نجات

تاريخ دفاع:

1388/06/31

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمد جعفري هرندي

راهنما

جناب آقاي دکتر ابوالفضل روحي

مشاور

حجت الاسلام والمسلمين دکتر عليرضا كرماني

داور

 

پایان نامه 4

موضوع پايان‌نامه:

بررسي مجموعه شبهات وهابيان درباره مهدويت

نام:

عليرضا

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

فخاري

تاريخ دفاع:

1388/05/02

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

حجت الاسلام و المسلمين احمد عابدي

راهنما

جناب آقای محمدباقر قيومي

مشاور

جناب آقای فتح الله نجارزادگان

داور

 

 پایان نامه 5

موضوع پايان‌نامه:

مقايسه شيوه و ساختار حکومتي امام زمان با حکومت پيامبر اعظم(ص)

نام:

جعفر

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

احمدي

تاريخ دفاع:

1387/11/26

مقطع:

كارشناسي ارشد

نمره:

19.00

   

استاد

نقش

حضرت آيت الله ناصر رفيعي محمدي

راهنما

جناب آقاي قاسم جوادي

مشاور

حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمدرضا جباري

داور

 

پایان نامه 6

موضوع پايان‌نامه:

دين پيامبر اعظم صلي الله عليه وآله پيش از بعثت

نام:

محسن

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

تنها

تاريخ دفاع:

1387/02/22

مقطع:

كارشناسي ارشد

نمره:

19.25

   

استاد

نقش

حجت الاسلام و المسلمين احمد عابدي

راهنما

جناب آقاي قاسم جوادي

مشاور

جناب آقای محمدهادي يوسفي غروي

داور

 

پایان نامه 7

موضوع پايان‌نامه:

بررسي مساله عصمت امام از ديدگاه متکلمان اماميه تا پايان قرن پنجم

نام:

محمد حسين

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

فارياب

تاريخ دفاع:

1386/12/05

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر رضا برنجكار

راهنما

جناب آقاي قاسم جوادي

مشاور

جناب آقاي دکتر حسن يوسفيان

داور

 

پایان نامه 8

موضوع پايان‌نامه:

بررسي مساله وصايت و جانشيني در اديان ابراهيمي با تاکيد بر قرآن کريم و عهدين

نام:

محمد مهدي

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

اكبري دهقان

تاريخ دفاع:

1387/07/30

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقای محمدباقر قيومي

راهنما

جناب آقای علي علي الشيخ

مشاور

حجت الاسلام والمسلمين دکتر سيداكبر حسيني‎قلعه‎بهمن

داور

 

پایان نامه 9

موضوع پايان‌نامه:

جايگاه امامت از ديدکاه اصحاب ائمه عليهم السلام

نام:

سيدعلي

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

هاشمي

تاريخ دفاع:

1386/07/29

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمدرضا جباري

راهنما

جناب آقاي قاسم جوادي

مشاور

جناب آقاي دکتر حسن يوسفيان

داور

 

پایان نامه 10

موضوع پايان‌نامه:

بررسي مساله رجعت از منظر متکلمان اماميه تا قرن هشتم

نام:

بهمن

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

رودبندي زاده

تاريخ دفاع:

1387/03/29

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي عبدالحسين خسروپناه

راهنما

حجت الاسلام و المسلمين نجم الدين طبسي

مشاور

جناب آقاي دکتر حسن يوسفيان

داور

 

پایان نامه 11

موضوع پايان‌نامه:

نقد و بررسي مسيحيت صهيونيست از ديدگاه مسيحيت

نام:

عبدالحسين

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

ابراهيمي سروعليا

تاريخ دفاع:

1387/07/02

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

حجت الاسلام و المسلمين حميد كثيري

راهنما

جناب آقاي دکتر محمد لگنهاوسن

مشاور

جناب آقاي دکتر امير خواص

داور

 

پایان نامه 12

موضوع پايان‌نامه:

رابطه عمل انسان در دنيا و جزاي اخروي آن از ديدگاه علامه طباطبايي

نام:

محمد حسين

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

جعفري

تاريخ دفاع:

1387/06/26

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي حسن معلمي

راهنما

جناب آقاي قاسم جوادي

مشاور

جناب آقاي دکتر حسن يوسفيان

داور

 

پایان نامه 13

موضوع پايان‌نامه:

تأثير گناه بر شناخت با تأکيد بر ديدگاه مرحوم علامه طباطبايي

نام:

مهدي

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

شكري

تاريخ دفاع:

1386/12/08

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمد حسين‎زاده‎يزدي

راهنما

جناب آقاي دکتر محمد لگنهاوسن

مشاور

جناب آقاي حسن معلمي

داور

 

پایان نامه 14

موضوع پايان‌نامه:

پيشينه تاريخي گفتگو بين تشيع و مسيحيت

نام:

محمدحسين

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

طاهري آكردي

تاريخ دفاع:

1385/04/06

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمدعلي شمالي

راهنما

جناب آقاي دکتر محمد لگنهاوسن

مشاور

حجت الاسلام و المسلمين محمود فتحعلي

داور

 

پایان نامه 15

موضوع پايان‌نامه:

نقد و بررسي ديدگاه رسمي کليساي کاتوليک درباره عقل و ايمان با تأکيد بر بخشنامه ايمان و عقل «Fideset Ratio»

نام:

علي

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

مهدوي فريد

تاريخ دفاع:

1386/12/23

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

حجت الاسلام و المسلمين حميد كثيري

راهنما

جناب آقاي هادي صادقي

مشاور

حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمدعلي شمالي

داور

 

پایان نامه 16

موضوع پايان‌نامه:

مقايسه آراء علامه طباطبائي و آلستون درباره حقيقي يا مجازي بودن گزاره هاي ديني

نام:

حسين

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

نقوي

تاريخ دفاع:

1385/11/08

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر سيد قاسم زماني

راهنما

جناب آقاي دکتر محمد لگنهاوسن

مشاور

جناب آقاي محسن جوادي

داور

 

پایان نامه 17

موضوع پايان‌نامه:

بررسي آموزه لوگوس در اديان ابراهيمي

نام:

جواد

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

اكبري مطلق

تاريخ دفاع:

1385/05/09

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

حجت الاسلام و المسلمين حميد كثيري

راهنما

جناب آقاي دکتر محمد لگنهاوسن

مشاور

حجت الاسلام و المسلمين محمود فتحعلي

داور

 

پایان نامه 18

موضوع پايان‌نامه:

نقد و بررسي انديشه وحدت متعالي اديان از ديدگاه دكتر سيد حسين نصر

نام:

محمدحسن

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

عبداللهي

تاريخ دفاع:

1386/04/23

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

حجت الاسلام والمسلمين دکتر سيد يدالله يزدان پناه

راهنما

جناب آقاي دکتر محمد لگنهاوسن

مشاور

جناب آقاي هادي صادقي

داور

 

پایان نامه 19

موضوع پايان‌نامه:

ترجمه و نقد کتاب مرگ خدا و معناي زندگي (اثر ژولين يانگ)

نام:

اسماعيل

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

عليخاني

تاريخ دفاع:

1385/09/30

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي هادي صادقي

راهنما

جناب آقای عليرضا آل بويه

مشاور

حجت الاسلام والمسلمين دکتر ابوالفضل ساجدي

داور

 

پایان نامه 20

موضوع پايان‌نامه:

ولايت از ديدگاه حکيم ترمذي

نام:

محمد

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

سوري

تاريخ دفاع:

1385/03/06

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر نصراله پورجوادي

راهنما

جناب آقاي دکتر محمد فنائي‎نعمت‎سرا

مشاور

حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمدعلي شمالي

داور

 

پایان نامه 21

موضوع پايان‌نامه:

هانس کونگ» و آموزه خطا ناپذيري «پاپ»

نام:

مرتضي

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

صانعي

تاريخ دفاع:

1385/04/13

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

حجت الاسلام و المسلمين حميد كثيري

راهنما

جناب آقاي دکتر محمد لگنهاوسن

مشاور

حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمدعلي شمالي

داور

جناب آقاي دکتر محمد فنائي‎نعمت‎سرا

داور

 

پایان نامه 22

موضوع پايان‌نامه:

بررسي انديشه هاي تقريبي علامه عبدالحسين شرف الدين

نام:

محمداسحاق

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

ذاكري

تاريخ دفاع:

1385/08/22

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

حجت الاسلام والمسلمين دکتر اكبر ميرسپاه

راهنما

جناب آقای محمدجواد صاحبي

مشاور

جناب آقاي قاسم جوادي

داور

 

پایان نامه 23

موضوع پايان‌نامه:

ترجمه و نقد کتاب ارتباط مسلمان – مسيحي ، در گذشته ، حال و آينده

نام:

اميرعباس

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

اكبري

تاريخ دفاع:

1386/09/04

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

حجت الاسلام والمسلمين دکتر حسين توفيقي

راهنما

جناب آقاي احمدرضا جليلي

مشاور

جناب آقای منصور نصيري

داور

 

پایان نامه 24

موضوع پايان‌نامه:

علم امام از ديدگاه کلام اماميه(قرن اول تا پايان قرن هفتم هجري)

نام:

ناصرالدين

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

اوجاقي

تاريخ دفاع:

1386/03/07

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقای محمدباقر قيومي

راهنما

حجت الاسلام و المسلمين احمد عابدي

مشاور

حجت الاسلام و المسلمين جعفر الهادي

داور

 

پایان نامه 25

موضوع پايان‌نامه:

مباني، اهداف وسياست هاي گفتگوي بين اديان از ديدگاه شيعه

نام:

احمد

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

بهشتي مهر

تاريخ دفاع:

1385/07/01

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمدعلي شمالي

راهنما

حجت الاسلام و المسلمين حميد كثيري

مشاور

جناب آقاي دکتر محمد فنائي‎نعمت‎سرا

داور

 

پایان نامه 26

موضوع پايان‌نامه:

انديشه هاي کلامي سيد بن طاووس

نام:

سيدلطف الله

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

جلالي

تاريخ دفاع:

1385/08/01

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 

   

استاد

نقش

جناب آقاي قاسم جوادي

راهنما

حجت الاسلام والمسلمين دکتر احمد عابدي

مشاور

حجت الاسلام و المسلمين محمود فتحعلي

داور

 

پایان نامه 27

موضوع پايان‌نامه:

تاريخ کلام شيعه بعد از شيخ الطائفه تا خواجه نصير الدين طوسي

نام:

سيدعلي

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

حسني

تاريخ دفاع:

1385/03/21

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 

   

استاد

نقش

جناب آقاي محسن جوادي

راهنما

جناب آقای محمدباقر قيومي

مشاور

جناب آقاي عبدالحسين خسروپناه

داور

 

پایان نامه 28

موضوع پايان‌نامه:

روح القدس در قرآن كريم و سنت با تأکيد بر ماهيت و کارکردها

نام:

حسين

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

افتخاريان

تاريخ دفاع:

1386/07/30

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 

   

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر امير ديواني

راهنما

حجت الاسلام و المسلمين كاظم قاضي زاده

مشاور

جناب آقای محمدباقر قيومي

داور

 

پایان نامه 29

موضوع پايان‌نامه:

نقد و بررسی روش شناسی کلامی خواجه نصیرالدین طوسی و مقایسه آن با روش کلامی شیخ مفید و شیخ صدوق

نام:

بهنام

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

ملك زاده

تاريخ دفاع:

 

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 

   

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر حسن يوسفيان

راهنما

جناب آقاي قاسم جوادي

مشاور

 

پایان نامه 30

موضوع پايان‌نامه:

بررسی شاخصه های معنویت در سیره و سخنان امام علی علیه السلام

نام:

حسين

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

تكميلي

تاريخ دفاع:

 

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

حجت الاسلام والمسلمين دکتر احمدحسين شريفي

راهنما

 

پایان نامه 31

موضوع پايان‌نامه:

نقد و بررسی دیدگاه ملل و نحل نویسان درباره شیعه دوازده امامی

نام:

سيدفخرالدين

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

طباطبائي

تاريخ دفاع:

 

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر مهدی فرمانیان

راهنما

جناب آقاي قاسم جوادي

مشاور

 

پایان نامه 32

موضوع پايان‌نامه:

بررسی استضعاف فکری از دیدگاه کتاب و سنت (امامیه)

نام:

محمدعلي

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

يوسفي زاده

تاريخ دفاع:

 

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي قاسم جوادي

راهنما

 

پایان نامه 33

موضوع پايان‌نامه:

رویکردهای مختلف به ساحت های وجودی انسان و تأثیر آن در تبیین حیات پس از مرگ از دیدگاه متکلمان امامیه بغداد

نام:

مرتضي

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

خوش صحبت

تاريخ دفاع:

 

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر حسن يوسفيان

راهنما

حجت الاسلام و المسلمين محمدتقي يوسفي

مشاور

 

پایان نامه 34

موضوع پايان‌نامه:

بررسی کارایی نظریه طراحی هوشمند در اثبات وجود خالق

نام:

محسن

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

انبيائي

تاريخ دفاع:

 

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر سيد حميد رضا حسني

راهنما

جناب آقاي دکتر یوسف دانشور نيلو

مشاور

 

پایان نامه 35

موضوع پايان‌نامه:

نقد و بررسی دیدگاه اقبال لاهوری درباره تجربه دینی

نام:

علي

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

احمدي

تاريخ دفاع:

 

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر ابوالفضل روحي

راهنما

حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمدحسين مختاري

مشاور

 

پایان نامه 36

موضوع پايان‌نامه:

بررسي و نقد اصول نظری انديشه معنوي پائولوکوئلیو

نام:

حامد

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

حسينيان

تاريخ دفاع:

1390/10/25

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

حجت الاسلام والمسلمين دکتر احمدحسين شريفي

راهنما

حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمد جعفري هرندي

مشاور

جناب آقاي دکتر حسن يوسفيان

داور

 

پایان نامه 37

موضوع پايان‌نامه:

گستره علم امام در روايات با تأکيد بر کتاب کافي

نام:

محمدحسين

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

شمس الهي

تاريخ دفاع:

 

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي قاسم جوادي

راهنما

جناب آقاي دکتر حسن يوسفيان

مشاور

 

پایان نامه 38

موضوع پايان‌نامه:

بررسي جايگاه و مهمترين انديشه هاي کلامي ابوالفتح کراجکي

نام:

يارالدين

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

بلواسي

تاريخ دفاع:

 

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي قاسم جوادي

راهنما

 

 

پایان نامه 39

موضوع پايان‌نامه:

مسئله رنج از ديدگاه آيين بودا و اسلام با تأکيد بر کتاب و سنت

نام:

جعفر

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

عباسي

تاريخ دفاع:

1390/12/13

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

حجت الاسلام والمسلمين دکتر سيداكبر حسيني‎قلعه‎بهمن

راهنما

جناب آقاي دکتر امير خواص

مشاور

حجت الاسلام والمسلمين دکتر علي موحديان عطار

داور

 

پایان نامه 40

موضوع پايان‌نامه:

نقد و بررسي انديشه هاي کلامي ديوبنديه

نام:

محمدطاهر

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

رفيعي

تاريخ دفاع:

1390/07/11

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر مهدی فرمانیان

راهنما

جناب آقاي دکتر حسن يوسفيان

مشاور

حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمد جعفري هرندي

داور

 

پایان نامه 41

موضوع پايان‌نامه:

شفاعت, توسل و زيارت از ديدگاه ائمه اربعه اهل سنت

نام:

محمدرضا

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

مرادي شهدادي

تاريخ دفاع:

 

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

حجت الاسلام والمسلمين دکتر سيدعلي حسني

راهنما

 

پایان نامه 42

موضوع پايان‌نامه:

بررسي تطبيقي انديشه ملکوت الهي در اديان ابراهيمي

نام:

محمدجواد

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

نيك دل

تاريخ دفاع:

1388/08/19

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

حجت الاسلام و المسلمين حميد كثيري

راهنما

حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمدعلي شمالي

مشاور

حجت الاسلام والمسلمين دکتر مهراب صادق نيا

داور

 

پایان نامه 43

موضوع پايان‌نامه:

معناي زندگي درکلام امام علي عليه السلام

نام:

جواد

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

مبلغ

تاريخ دفاع:

1388/12/16

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر حسن يوسفيان

مشاور

حجت الاسلام و المسلمين محمود فتحعلي

داور

 

پایان نامه 44

موضوع پايان‌نامه:

بررسي و نقد مباني و ديدگاههاي اكنكار

نام:

محمدعلي

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

قائمي نسب

تاريخ دفاع:

1389/09/14

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

حجت الاسلام والمسلمين دکتر احمدحسين شريفي

راهنما

جناب آقاي دکتر حسن يوسفيان

مشاور

حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمد جعفري هرندي

داور

 

پایان نامه 45

موضوع پايان‌نامه:

بررسي نظريه تفويض ولايت تکويني به ائمه عليهم السلام از آغاز تا پايان غيبت صغري

نام:

حميدرضا

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

مقيمي اردكاني

تاريخ دفاع:

1389/02/25

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر حسن يوسفيان

راهنما

حجت الاسلام والمسلمين دکتر عليرضا كرماني

مشاور

حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمد جعفري هرندي

داور

 

پایان نامه 46

موضوع پايان‌نامه:

نقد و بررسي اصول و مبانی هرمنوتيک فلسفی هانس گئورگ گادامر

نام:

مهدي

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

سرلك

تاريخ دفاع:

1390/03/08

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمدحسين مختاري

راهنما

حجت الاسلام والمسلمين دکتر ابوالفضل ساجدي

مشاور

جناب آقای علي شيرواني

داور

 

پایان نامه 47

موضوع پايان‌نامه:

بررسي تحليلي مواجهه شهيد مطهري با مسيحيت

نام:

علي اكبر

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

جودي

تاريخ دفاع:

1389/09/08

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمد مطهري

راهنما

جناب آقاي دکتر امير خواص

مشاور

حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمدحسين طاهري آكردي

داور

 

پایان نامه 48

موضوع پايان‌نامه:

نقد و بررسي اصول و قواعد هرمنوتيک شلاير ماخر با نگاه به قرآن و سنت

نام:

سيدمحمود

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

مرتضوي شاهرودي

تاريخ دفاع:

1389/07/26

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمدحسين مختاري

راهنما

حجت الاسلام والمسلمين دکتر ابوالفضل ساجدي

مشاور

جناب آقاي دکتر امير خواص

داور

 

پایان نامه 49

موضوع پايان‌نامه:

نظريه نصب الهي امام معصوم عليه السلام از منظر اهل بيت(ع)

نام:

سيداحمد

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

حسيني

تاريخ دفاع:

1389/01/17

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر حسن يوسفيان

راهنما

حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمد جعفري هرندي

مشاور

جناب آقاي قاسم جوادي

داور

 

پایان نامه 50

موضوع پايان‌نامه:

شفاعت از نگاه متكلمان در پنج قرن نخست هجري

نام:

محمدربيع

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

درويشي

تاريخ دفاع:

1389/07/19

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقای محمدتقي سبحاني

راهنما

حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمد جعفري هرندي

مشاور

حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمدحسين مختاري

داور

 

پایان نامه 51

موضوع پايان‌نامه:

بررسي رابطه توحيد افعالي و اختيارات انسان از نگاه فخرالدين رازي

نام:

سيدمحمد

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

موسوي

تاريخ دفاع:

1389/07/01

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي قاسم جوادي

راهنما

جناب آقاي دکتر حسن يوسفيان

مشاور

حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمد جعفري هرندي

داور

 

پایان نامه 52

موضوع پايان‌نامه:

انديشه تقريب در کافي با تأکيد بر ابعاد کلامي

نام:

محمد علي

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

جوادي

تاريخ دفاع:

1388/11/05

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي قاسم جوادي

راهنما

جناب آقاي دکتر علي نقي خداياري

مشاور

جناب آقاي دکتر حسن يوسفيان

داور

 

پایان نامه 53

موضوع پايان‌نامه:

علم ديني، امکان، عدم امکان

نام:

سيدمحمدباقر

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

داودالموسوي

تاريخ دفاع:

 

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي عبدالحسين خسروپناه

راهنما

جناب آقاي دکتر حسن يوسفيان

مشاور

 

پایان نامه 54

موضوع پايان‌نامه:

حکومت مهدوي عليه السلام يا دولت مسيحايي

نام:

سعيد

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

ارجمندفر

تاريخ دفاع:

1388/04/25

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

حجت الاسلام و المسلمين حميد كثيري

راهنما

جناب آقاي قاسم جوادي

مشاور

جناب آقای محمدباقر قيومي

داور

 

پایان نامه 55

موضوع پايان‌نامه:

اخلاق زيست محيطي از ديدگاه اسلام (الاسلام والبيئه)

نام:

باقر

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

الطائي

تاريخ دفاع:

 

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمدعلي شمالي

راهنما

حجت الاسلام والمسلمين دکتر سيداكبر حسيني‎قلعه‎بهمن

مشاور

 

پایان نامه 56

موضوع پايان‌نامه:

مسأله خاتميت و رابطه آن با امامت

نام:

محمد رضا

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

پهلواني

تاريخ دفاع:

1388/04/06

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

حجت الاسلام و المسلمين محمود فتحعلي

راهنما

جناب آقاي دکتر حسن يوسفيان

مشاور

حجت الاسلام والمسلمين دکتر احمدحسين شريفي

داور

 

پایان نامه 57

موضوع پايان‌نامه:

بررسي تطبيقي فضايل اخلاقي از ديدگاه قرآن کريم و عهد جديد

نام:

عسگر

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

قرباني

تاريخ دفاع:

1388/09/23

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمدعلي شمالي

راهنما

حجت الاسلام والمسلمين دکتر سيداكبر حسيني‎قلعه‎بهمن

مشاور

جناب آقاي محسن جوادي

داور

 

پایان نامه 58

موضوع پايان‌نامه:

امامت و شبهات آن از ديدگاه علامه اميني

نام:

محمد

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

فلاحي

تاريخ دفاع:

 

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

حجت الاسلام و المسلمين قزويني

راهنما

 

پایان نامه 59

موضوع پايان‌نامه:

بررسي شيوه هاي تعامل ائمه عليهم السلام با عامه و غلات

نام:

محمدرضا

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

باقري

تاريخ دفاع:

1387/08/08

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقای محمدهادي يوسفي غروي

راهنما

جناب آقاي قاسم جوادي

مشاور

جناب آقاي دکتر حسن يوسفيان

داور

 

پایان نامه 60

موضوع پايان‌نامه:

شريعت گريزي در آيين تصوف

نام:

حسن

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

يوسفيان

تاريخ دفاع:

1381/09/19

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر محمد فنائي‎نعمت‎سرا

راهنما

جناب آقای محمدتقي سبحاني

مشاور

حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمدعلي شمالي

داور

 

پایان نامه 61

موضوع پايان‌نامه:

علم و دين از ديدگاه ننسي مورفي

نام:

منصور

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

نصيري

تاريخ دفاع:

1381/10/15

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر محمد لگنهاوسن

راهنما

جناب آقاي هادي صادقي

مشاور

جناب آقاي دکتر اميرعباس علي زماني

داور

 

پایان نامه 62

موضوع پايان‌نامه:

نسبت ايمان و عقل از منظر علامه طباطبائي و شاگردان (شهيد مطهري، آيه الله جوادي و آيه الله مصباح يزدي)

نام:

محمد

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

كريمي

تاريخ دفاع:

1382/06/27

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقای محمد سعيدي مهر

راهنما

جناب آقای محمدتقي سبحاني

مشاور

حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمدعلي شمالي

داور

 

پایان نامه 63

موضوع پايان‌نامه:

مقايسه برهان فطرت و برهان تجربه ديني بر وجود خداوند

نام:

سيدمحمدرضا

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

موسوي فراز

تاريخ دفاع:

1382/07/22

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

حجت الاسلام والمسلمين دکتر اكبر ميرسپاه

راهنما

جناب آقای علي شيرواني

مشاور

جناب آقاي دکتر رضا برنجكار

داور

 

پایان نامه 64

موضوع پايان‌نامه:

نقد و بررسي ديدگاه آلوين پلنتينجا درباره ي اعتبار باورهاي ديني

نام:

محمدعلي

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

مبيني شوركي

تاريخ دفاع:

1381/08/25

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر محمد فنائي‎نعمت‎سرا

راهنما

جناب آقاي هادي صادقي

مشاور

جناب آقاي محسن جوادي

داور

 

پایان نامه 65

موضوع پايان‌نامه:

نقش تجربه ديني در توجيه باورهاي ديني از ديدگاه آلستون

نام:

حسين

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

فقيه

تاريخ دفاع:

1382/06/12

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقای علي شيرواني

راهنما

جناب آقاي هادي صادقي

مشاور

حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمود نمازي‎اصفهاني

داور

 

پایان نامه 66

موضوع پايان‌نامه:

نقد و ترجمه کتاب Belief in god(باور به خدا)

نام:

رضا

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

صادقي حاجي آبادي

تاريخ دفاع:

1381/06/16

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقای محمد سعيدي مهر

راهنما

جناب آقای محمدتقي سبحاني

مشاور

حجت الاسلام و المسلمين محمود فتحعلي

داور

 

پایان نامه 67

موضوع پايان‌نامه:

اخلاق محبت

نام:

احمد

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

دبيري

تاريخ دفاع:

1382/03/31

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمدعلي شمالي

راهنما

جناب آقاي دکتر محمد لگنهاوسن

مشاور

جناب آقاي محسن جوادي

داور

 

پایان نامه 68

موضوع پايان‌نامه:

ايمان و تجربه ديني از ديدگاه علامه طباطبائي

نام:

ابوالفضل

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

روحي

تاريخ دفاع:

1382/08/03

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر محمد فنائي‎نعمت‎سرا

راهنما

جناب آقای علي شيرواني

مشاور

جناب آقاي عبدالحسين خسروپناه

داور

 

پایان نامه 69

موضوع پايان‌نامه:

نقد و بررسي ديدگاه هاي معاصر در باب توجيه گزاره هاي اخلاقي

نام:

احمدحسين

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

شريفي

تاريخ دفاع:

1381/07/09

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر محمد لگنهاوسن

راهنما

حجت الاسلام و المسلمين محمود فتحعلي

مشاور

حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمدعلي شمالي

داور

 

پایان نامه 70

موضوع پايان‌نامه:

بررسي تطبيقي سعادت از ديدگاه افلاطون ، ارسطو و امام محمد غزالي

نام:

امير

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

خواص

تاريخ دفاع:

1381/10/28

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي محسن جوادي

راهنما

جناب آقاي دکتر محمد لگنهاوسن

مشاور

حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمدعلي شمالي

داور

 

پایان نامه 71

موضوع پايان‌نامه:

بررسي انتقادي نسبت عقل و دين از ديدگاه آقايان دکتر عبدالکريم سروش و محمد مجتهد شبستري

نام:

محمد

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

جعفري هرندي

تاريخ دفاع:

1382/06/31

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمدعلي شمالي

راهنما

جناب آقای محمدتقي سبحاني

مشاور

جناب آقای علي شيرواني

داور

 

پایان نامه 72

موضوع پايان‌نامه:

واقع گرائي اخلاقي در نيمه دوم قرن بيستم

نام:

سيداكبر

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

حسيني قلعه بهمن

تاريخ دفاع:

1381/10/04

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر محمد لگنهاوسن

راهنما

حجت الاسلام و المسلمين محمود فتحعلي

مشاور

حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمدعلي شمالي

داور

 

پایان نامه 73

موضوع پايان‌نامه:

وظيفه گرائي از ديدگاه Kors Gaard(کريستين ام کرسگارد)

نام:

علي

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

پاكپورتوچاهي

تاريخ دفاع:

1382/06/31

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر محمد لگنهاوسن

راهنما

حجت الاسلام و المسلمين محمود فتحعلي

مشاور

حجت الاسلام والمسلمين دکتر حميد شهرياري

داور

 

پایان نامه 74

موضوع پايان‌نامه:

آموزه نجات از ديدگاه علامه طباطبائي با نگاهي به ديدگاه رايج مسيحيت

نام:

مصطفي

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

آزاديان

تاريخ دفاع:

1382/06/22

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر محمد فنائي‎نعمت‎سرا

راهنما

جناب آقای عليرضا آل بويه

مشاور

حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمدعلي شمالي

داور

 

پایان نامه 75

موضوع پايان‌نامه:

بررسي تحليلي و تاريخي انديشه عصمت در کلام اسلامي

نام:

احمد بهروز

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

مينايي بيگدلي

تاريخ دفاع:

1377/06/15

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر محمد لگنهاوسن

راهنما

حجت الاسلام والمسلمين دکتر اكبر ميرسپاه

داور

 

پایان نامه 76

موضوع پايان‌نامه:

فرشته شناسي از ديدگاه خواجه نصيرالدين طوسي و توماس اکويناس

نام:

محمد

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

نوذري فردوسيه

تاريخ دفاع:

1380/03/26

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر محمد لگنهاوسن

راهنما

حجت الاسلام والمسلمين دکتر حسين توفيقي

مشاور

جناب آقای محمد سعيدي مهر

داور

 

پایان نامه 77

موضوع پايان‌نامه:

ترجمه و نقد کتاب تجربه ديني تأليف پرادفوت

نام:

عباس

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

يزداني

تاريخ دفاع:

1376/11/08

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر محمد لگنهاوسن

راهنما

حجت الاسلام و المسلمين غلامرضا فياضي

داور

 

پایان نامه 78

موضوع پايان‌نامه:

ترجمه و نقد بخشي از کتاب باور ديني و شکاکيت ديني نوشته گري کاتينگ

نام:

خليل

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

قنبري دوستكوهي

تاريخ دفاع:

1378/07/22

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر محمد لگنهاوسن

راهنما

حجت الاسلام و المسلمين سيدمحمدصادق موسوي ‎نسب

مشاور

جناب آقاي دکتر مصطفي ملكيان

داور

 

پایان نامه 79

موضوع پايان‌نامه:

نقد نظريه هيک درباره تجزيه پذيري گزاره هاي ديني

نام:

هادي

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

صادقي

تاريخ دفاع:

1376/12/26

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر محمد لگنهاوسن

راهنما

جناب آقاي دکتر مصطفي ملكيان

مشاور

حجت الاسلام والمسلمين دکتر حسين توفيقي

داور

 

پایان نامه 80

موضوع پايان‌نامه:

ترجمه و نقد شش فصل پاياني نسبيت اخلاقي

نام:

محمود

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

فتحعلي

تاريخ دفاع:

1377/03/19

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر مصطفي ملكيان

راهنما

جناب آقاي دکتر محمد لگنهاوسن

مشاور

حجت الاسلام والمسلمين دکتر حسين توفيقي

داور

 

پایان نامه 81

موضوع پايان‌نامه:

نقد کتاب درباره دين نوشته شلايرماخر

نام:

يوسف

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

دانشور نيلو

تاريخ دفاع:

1377/05/31

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر محمد لگنهاوسن

راهنما

حجت الاسلام والمسلمين دکتر حسين توفيقي

مشاور

حجت الاسلام والمسلمين دکتر اكبر ميرسپاه

داور

 

پایان نامه 82

موضوع پايان‌نامه:

مفهوم معجزه (ريچارد سوئينبرن)

نام:

محمود

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

زماني

تاريخ دفاع:

1377/09/21

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر مصطفي ملكيان

راهنما

جناب آقاي دکتر محمد لگنهاوسن

مشاور

حجت الاسلام و المسلمين محمود رجبي

داور

 

پایان نامه 83

موضوع پايان‌نامه:

ترجمه و نقد کتاب «نخستين بدعتهاي مسيحي»

نام:

عبدالرحيم

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

سليماني

تاريخ دفاع:

1377/03/04

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

حجت الاسلام والمسلمين دکتر حسين توفيقي

راهنما

جناب آقاي دکتر محمد لگنهاوسن

مشاور

جناب آقای شهرام پازوكي

داور

 

پایان نامه 84

موضوع پايان‌نامه:

ترجمه و نقد سه فصل اول کتاب توجيه باور ديني اثر بازل ميچل

نام:

محمد رضا

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

بيات

تاريخ دفاع:

1378/07/22

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر مصطفي ملكيان

راهنما

جناب آقاي دکتر محمد لگنهاوسن

مشاور

جناب آقاي دکتر آيت اللهي

داور

 

پایان نامه 85

موضوع پايان‌نامه:

روح القدس در کتب مقدس اديان ابراهيمي

نام:

محسن

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

پور محمد

تاريخ دفاع:

1377/03/04

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر محمد لگنهاوسن

راهنما

حجت الاسلام والمسلمين دکتر حسين توفيقي

مشاور

جناب آقای شهرام پازوكي

داور

 

پایان نامه 86

موضوع پايان‌نامه:

انديشه هاي کلامي ميرداماد

نام:

قاسم

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

جوادي صفري

تاريخ دفاع:

1378/03/31

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر مصطفي ملكيان

راهنما

حجت الاسلام و المسلمين غلامرضا فياضي

مشاور

حجت الاسلام و المسلمين سيدمحمد آقا مير محمد علي . غروي

داور

 

پایان نامه 87

موضوع پايان‌نامه:

ترجمه و نقد بخش چهارم the Attributes Of God( صفات الهي) اثر پويمن - The philosoihr Of Felision Und Arlology

نام:

رضا

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

اللهي منش

تاريخ دفاع:

1378/04/20

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر محمد لگنهاوسن

راهنما

حجت الاسلام و المسلمين غلامرضا فياضي

مشاور

حجت الاسلام و المسلمين سيدمحمدصادق موسوي ‎نسب

مشاور

جناب آقاي دکتر مصطفي ملكيان

داور

 

پایان نامه 88

موضوع پايان‌نامه:

ترجمه و نقدکتاب Acommon - Faith اثر جان ديوئي(John dewey )

نام:

محمد تقي

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

انصاري پور جرم افشاري

تاريخ دفاع:

1378/07/01

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر مصطفي ملكيان

راهنما

حجت الاسلام و المسلمين غلامرضا فياضي

مشاور

حجت الاسلام والمسلمين دکتر سيداحمد رهنمائي

داور

 

پایان نامه 89

موضوع پايان‌نامه:

نقد و بررسي نظريه جان مارتين فيشر درباره مسئوليت اخلاقي

نام:

محمدتقي

گروه:

دين شناسي

نام خانوادگى:

اسلامي

تاريخ دفاع:

1382/06/30

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر محمد لگنهاوسن

راهنما

حجت الاسلام و المسلمين محمود فتحعلي

مشاور

جناب آقای علي شيرواني

   
 

 

 

 

دانش‌پژوه

عنوان پايان‌نامه

تاريخ

جوادي محمدعلي

بررسي انديشه تقريب در کافي با تأکيد بر ابعاد کلامي

در حال تدوين

حسيني سيد احمد

نظريه نصب الهي امام معصوم عليه السلام از منظر اهل بيت(ع(

در حال تدوين

داوودالموسوي سيدمحمدباقر

علم ديني، امکان، عدم امکان

در حال تدوين

درويشي محمدربيع

شفاعت از ديدگاه متكلمان اماميه در پنج قرن نخست هجري

در حال تدوين

سرلک مهدي

نقد و بررسي هرمنوتيك فلسفي گادامر

در حال تدوين

الطائي محمد

اخلاق زيست محيطي از ديدگاه اسلام (الاسلام والبيئه)

 

فلاحي محمد

امامت و شبهات آن از ديدگاه علامه اميني

 

قائمي‌نسب محمدعلي

بررسي و نقد مباني و ديدگاه‌هاي اكنكار

در حال تدوين

مبلغ جواد

معناي زندگي درکلام امام علي عليه السلام

در حال تدوين

مرتضوي شاهرودي سيدمحمود

نقد و بررسي هرمنوتيك رومانتيك با نگاه به قرآن و سنت

در حال تدوين

مقيمي حميدرضا

تفويض امور به ائمه عليهم السلام از منظر متکلمان امامي در پنج قرن اول هجري

در حال تدوين

صادقي هادي

نقد نظريه هيک درباره تجزيه پذيري گزاره هاي ديني

1376

يزداني عباس

ترجمه و نقد کتاب تجربه ديني تأليف پرادفوت

1376

دانشورنيلو يوسف

نقد کتاب درباره دين نوشته شلايرماخر

1377

زماني محمود

مفهوم معجزه (ريچارد سوئين‌برن)

1377

فتحعلي محمود

ترجمه و نقد شش فصل پاياني نسبيت اخلاقي

1377

مينائي بهروز

بررسي تحليلي و تاريخي انديشه عصمت در کلام اسلامي

1377

انصاري‌پور محمدتقي

ترجمه و نقدکتاب Acommon - Faith اثر جان ديوئي(John dewey )

1378

بيات محمدرضا

ترجمه و نقد سه فصل اول کتاب توجيه باور ديني اثر بازل ميچل

1378

جوادي قاسم

انديشه هاي کلامي ميرداماد

1378

قنبري خليل

ترجمه و نقد بخشي از کتاب باور ديني و شکاکيت ديني نوشته گري کاتينگ

1378

الهي‌منش رضا

ترجمه و نقد بخش چهارم the Attributes Of God( صفات الهي) اثر پويمن - The philosoihr Of Felision Und Arlology

1378

نوذري محمود

فرشته شناسي از ديدگاه خواجه نصيرالدين طوسي و توماس اکويناس

1380

حسيني قلعه‌بهمن سيدعلي اکبر

واقع گرائي اخلاقي در نيمه دوم قرن بيستم

1381

خواص امير

بررسي تطبيقي سعادت از ديدگاه افلاطون ، ارسطو و امام محمد غزالي

1381

شريفي احمدحسين

نقد و بررسي ديدگاه هاي معاصر در باب توجيه گزاره هاي اخلاقي

1381

صادقي رضا

نقد و ترجمه کتاب (  Belief in godباور به خدا(

1381

مبيني محمدعلي

نقد و بررسي ديدگاه آلوين پلنتينجا درباره ي اعتبار باورهاي ديني

1381

نصيري منصور

علم و دين از ديدگاه ننسي مورفي

1381

يوسفيان حسن

شريعت گريزي در آيين تصوف

1381

آزاديان مصطفي

آموزه نجات از ديدگاه علامه طباطبائي با نگاهي به ديدگاه رايج مسيحيت

1382

اسلامي محمدتقي

نقد و بررسي نظريه جان مارتين فيشر درباره مسئوليت اخلاقي

1382

پاکپور علي

وظيفه گرائي از ديدگاه(  Kors Gaardکريستين ام کرسگارد(

1382

جعفري  محمد

بررسي انتقادي نسبت عقل و دين از ديدگاه آقايان دکتر عبدالکريم سروش و محمد مجتهد شبستري

1382

دبيري احمد

اخلاق محبت

1382

روحي ابوالفضل

ايمان و تجربه ديني از ديدگاه علامه طباطبائي

1382

فقيه حسين

نقش تجربه ديني در توجيه باورهاي ديني از ديدگاه آلستون

1382

کريمي محمد

نسبت ايمان و عقل از منظر علامه طباطبائي و شاگردان (شهيد مطهري ، آيه الله جوادي و آيه الله مصباح يزدي)

1382

موسوي‌فراز سيدمحمدرضا

مقايسه برهان فطرت و برهان تجربه ديني بر وجود خداوند

1382

بهشتي‌مهر احمد

مباني ، اهداف وسياست هاي گفتگوي بين اديان از ديدگاه شيعه

1385

جلالي سيد لطف‌الله

انديشه هاي کلامي سيد بن طاووس

1385

حسني سيدعلي

تاريخ کلام شيعه بعد از شيخ الطائفه تا خواجه نصير الدين طوسي

1385

ذاکري محمداسحاق

بررسي انديشه هاي تقريبي علامه عبدالحسين شرف الدين

1385

سوري محمد

ولايت از ديدگاه حکيم ترمذي

1385

عليخاني اسماعيل

ترجمه و نقد کتاب مرگ خدا و معناي زندگي (اثر ژولين يانگ(

1385

نقوي حسين

مقايسه آراء علامه طباطبائي و آلستون درباره حقيقي يا مجازي بودن گزاره هاي ديني

1385

افتخاريان حسين

روح القدس در قرآن كريم و سنت با تأکيد بر ماهيت و کارکردها

1386

اکبري اميرعباس

ترجمه و نقد کتاب ارتباط مسلمان – مسيحي ، در گذشته ، حال و آينده

1386

اوجاقي ناصرالدين

علم امام از ديدگاه کلام اماميه (قرن اول تا پايان قرن هفتم هجري(

1386

شكري مهدي

تأثير گناه بر شناخت با تأکيد بر ديدگاه مرحوم علامه طباطبايي

1386

فارياب محمدحسين

بررسي مساله عصمت امام از ديدگاه متکلمان اماميه تا پايان قرن پنجم

1386

مهدوي فريد علي

نقد و بررسي ديدگاه رسمي کليساي کاتوليک درباره عقل و ايمان با تأکيد بر بخشنامه ايمان و عقل «Fideset Ratio»

1386

هاشمي سيدعلي

جايگاه امامت از ديدکاه اصحاب ائمه عليهم السلام

1386

باقري محمد رضا

بررسي شيوه هاي تعامل ائمه عليهم السلام با عامه و غلات با تأکيد بر مسائل فکري

1387

تبارصفر صفدر

نقد و بررسي الهيات پست ليبرال جورج ليندبک

1387

تنها محسن

دين پيامبر اعظم صلي الله عليه وآله پيش از بعثت

1387

جعفري محمدحسين

رابطه عمل انسان در دنيا و جزاي اخروي آن از ديدگاه علامه طباطبايي

1387

رودبندي‌زاده بهمن

بررسي مساله رجعت از منظر متکلمان اماميه تا قرن هشتم

1387

احمدي جعفر

مقايسه شيوه وساختار حکومتي امام زمان با حکومت پيامبر اعظم( ص)

1388

ارجمندفر سعيد

حکومت مهدوي يا دولت مسيحايي

1388

ايماني محمدرسول

اصول اخلاق ژنتيک از ديدگاه قرآن و اهل بيت

1388

پهلواني محمدرضا

مسأله خاتميت و رابطه آن با امامت

1388

قرباني عسگر

بررسي تطبيقي فضايل اخلاقي از ديدگاه قرآن کريم و عهد جديد

1388

محمدي‌نجات مرتضي

بررسي تحليلي ولايت تکويني پيامبر اکرم و امامان معصوم عليهم الصلوة و السلام از منظر عقل و وحي

1388

 

 

موضوع: 
پژوهشیپایان‌نامه