گروه های کارورزی

 گروه‌های کارورزی

ردیف

گروه کارورزی

گروه علمی

استاد

تاریخ شروع

تاریخ پایان

 1.  

فلسفه اخلاق

دين‌شناسي

محمود فتحعلی

1/1/1379

29/12/1379

 1.  

فلسفه دين(1)

دين‌شناسي

دکتر محمد لگنهاوسن

1/2/1381

31/4/1384

 1.  

فلسفه دين(2)

دین‌شناسی

دکتر رضا برنجکار

1/2/1381

31/4/1384

 1.  

فلسفه دين31)

دین‌شناسی

دکتر محمد لگنهاوسن

1/2/1381

31/6/1384

 1.  

دين‌شناسي(4)

دین‌شناسی

دکتر حمید کثیری

1/7/1384

31/1/1386

 1.  

دين‌شناسي(5)

دین‌شناسی

آقای قاسم جوادی

1/9/1384

31/1/1386

 1.  

وحی

كلام و فلسفه دين

آقای ابوالفضل روحی

1/7/1387

31/6/1389

 1.  

معاد

كلام و فلسفه دين

دکتر علیرضا کرمانی

1/8/1389

29/12/1390

 1.  

عقل و دین

كلام و فلسفه دين

دکتر محمد جعفری هرندی

1/8/1389

31/1/1391

 1.  

معادشناسی

كلام و فلسفه دين

دکتر علیرضا کرمانی

1/7/1391

30/10/1392

 1.  

علم و دین

كلام و فلسفه دين

دکتر دانشور

1/7/1391

30/10/1392

 1.  

ولايت فقيه

کلام و فلسفه دين

دکتر صفدر الهي راد

1/12/1392

1/3/1394

 1.  

دین و اخلاق

کلام و فلسفه دين

دکتر امیر خواص

1/11/1393

ادامه دارد