لیست برخی مقالات اعضای گروه کلام و فلسفه دین

اعضاي گروه کلام داراي مقالات زيادي در مجلات مختلف کشور هستند که در ذيل به بخشي از آنها اشاره مي‌شود.

رديف

عنوان مقاله

مؤلف

نام نشريه و شماره مسلسل

1

ماهيت ايمان از منظر روشنفکران

محمد جعفري

معرفت، ش63

2

مسئلة شر

صفدر تبارصفر

معرفت، ش 88

3

معنا و مبناي خاتميت از منظر روشنفکران

محمد جعفري

معرفت، ش 74

4

چالش نسبيت فرهنگي

سيد اکبر حسيني و امير خواص

معرفت، ش 32

5

بررسي ديدگاه علامه طباطبايي دربارة داده‌هاي فلسفي با تعاليم وحياني

ابوالفضل ساجدي

معرفت، ش 26

6

روش‌هاي حل تعارض علم و دين

ابوالفضل ساجدي

معرفت، ش 51

7

فلسفه زبان ديني

ابوالفضل ساجدي

معرفت، ش 99

8

وحي و تجربة ديني

ابوالفضل ساجدي

معرفت، ش 3

9

خردگرايي ديني

احمدحسين شريفي و حسن يوسفيان

معرفت، ش 51

10

سعادت در فلسفه اخلاق

محمود فتحعلي

معرفت، ش 15

11

قدرت مطلق و گناه

محمود فتحعلي و رضا برنجکار

معرفت، ش 15

12

اسلام و غرب

محمود فتحعلي

معرفت، ش 9

13

خداگونگي انسان در آفرينش

صفدر تبارصفر

معرفت، ش 122

14

بررسي مسئلة صدق در الهيات پُست‌ليبرال

صفدر تبارصفر

معرفت فلسفي، ش 22

15

پاسخ به شبهات کلامي در انديشه فاضلين نراقي

محمد جعفري

مجموعه مقالات کنگرة فاضلين نراقي

16

پديدار شناسي دين

محمد جعفري

پگاه حوزه، ش 34

17

سکولاريسم از ديدگاه شهيد مطهري

محمد جعفري

رواق انديشه، ش 14