نقد و بررسی چیستی وحی قرآنی در نگاه نومعتزله/ جواد گلی

چیستی وحی قرآنی یکی از مهم ترین موضوعاتی است که نومعتزلیان، به ویژه ابوزید، نظرات چالش برانگیزی را درباره آن مطرح کرده اند و در دوران معاصر، این جریان فکری، دیدگاه های بحث برانگیزی درباره قرآن مطرح کرده اند.
هدف این پژوهش،‌بررسی و نقد دیدگاه های نو معتزله،‌به ویژه ابوزید، درباره چیستی وحی قرآنی، بشری بودن قرآن، تاریخمندی آن و تأثیرپذیری وحی قرآنی از فرهنگ عصر نزول است.
بدین منظور،‌بامحور قرار دادن آثار نومعتزله، به تحلیل و نقد نظریات آنها پرداخته شده است و هدف اصلی نویسنده، عرضه خاستگاه، مبانی، ادله و نظریات نومعتزلیان، به ویژه ابوزید درباره ویژگی های وحی قرآنی، برای ارزیابی و نقد مستند و مستدل آنهاست.