یادگاران ماندگار، درسنامه امامت در عقاید شیعه/ محمد حسن فاریاب

«یادگاران ماندگار» گفت و گویی است صمیمی با جوانانی که تشنه دانستن درباره امامت اند. می خواهند بدانند: امام کیست و چرا باید امام باشد؟ می پرسند: وظایف امام چیست؟ و تفاوتش را با پیامبر کاوش می کنند. از مقامات امام در عالم انوار، دنیای کنونی و سرای آخرت، چیزهایی شنیده اند و سیراب نشده اند. در پی دانستن این پرسش اند که چرا امام باید معصوم باشد؟ چرا باید برتر از دیگران باشد؟ و چرا علمش خدادای است؟ و مهم تر آنکه آیا علمش محدود است یا نامحدود؟ یادگاران ماندگار برای آنان روشن می سازد که چرا امام را فقط خدا باید تعیین کند و بس؛ راه شناخت امام را به آنها می آموزد و سر انجام به اثبات امامت دوازده گانه می پردازد؛ و در ایستگاه آخر، آخرین سخنانش را درباره آخرین یادگار ماندگار پیامبر،‌با جوانان به گفت و گو می نشیند.