مباحثی در کلام جدید، دکتر علی شیروانی وهمکاران

در باب«کلام جدید» که برخی ترجیح می دهند آن را «مسایل جدید کلامی» بنامند، کما بیش آثاری به زبان فارسی انتشار یافته است، اما همچنان می باید بر مجموعه آثار مکتوب این رشته افزوده شود تا هر چه بیشتر گستره، اهمیت، محتوا، مبانی، روش ها، و سر انجام جایگاه آن در منظومه معارف بشری روشن گردد.
اثر حاضر نیز مشتمل است بر پاره ای از مهم ترین مباحث کلام جدید که به قلم گروهی از محققان به نگارش در آمده است. چیستی و گستره کلام جدید، تعریف دین، خاستگاه دین، زبان دین، عقل و دین، علم و دین، ایمان:گوهر دین، اخلاق و دین، معنویت مدرن و دین، کثرت گرایی و دین، تاریخمندی فهم متون دین، معجزه و مسأله شر عناوین فصل های سیزده گانه کتاب اند.
اهتمام پدیدآوران بر این بوده است که مطالب مطرح شده از اختصاص داشتن به فضای مسیحی غربی ان خارج گردد و ناظر به مسایل اسلامی بومی نیز باشد.