عقل و دین از منظر روشن فکران دینی معاصر/نویسنده: دکتر محمد جعفری

نظری اجمالی به گفتمان اندیشه دینی در چند دهه اخیر، از تأثیر گذاری روشن فکران دینی در این عرصه خبر می دهد. بی تردید نو اندیشان دینی در دهه های اخیر به ویژه دوران پس از انقلاب در بر انگیختن برخی مباحث فلسفی - دینی، سهم وافری داشته اند؛ مباحثی که غالبا بحث های موافق ومخالف دیگری را در پی داشت و گاه به چالش های جدی در صحنه اجتماعی و سیاسی نیز منجر شده است. با این توصیف، این نوشتار بر آن است که نسبت عقل و دین را که از بنیادی ترین مباحث فلسفه دین است،‌از منظر دو تن از شاخص ترین چهره های روشن فکران دینی - محمد مجتهد شبستری وعبدالکریم سروش - به بررسی ونقد بگذارد.