گروه های کارورزی

 گروه‌های کارورزی تحقیق

 

ردیف

 

گروه کارورزی

 

گروه علمی

 

استاد

 

تاریخ شروع

 

تاریخ پایان

 

 

 

فلسفه اخلاق

 

دين‌شناسي

 

محمود فتحعلی

 

1/1/1379

 

29/12/1379

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

فلسفه دين(1)

 

دين‌شناسي

 

دکتر محمد لگنهاوسن

 

1/2/1381

 

31/4/1384

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

فلسفه دين(2)

 

دین‌شناسی

 

دکتر رضا برنجکار

 

1/2/1381

 

31/4/1384

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

فلسفه دين31)

 

دین‌شناسی

 

دکتر محمد لگنهاوسن

 

1/2/1381

 

31/6/1384

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

دين‌شناسي(4)

 

دین‌شناسی

 

دکتر حمید کثیری

 

1/7/1384

 

31/1/1386

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

دين‌شناسي(5)

 

دین‌شناسی

 

آقای قاسم جوادی

 

1/9/1384

 

31/1/1386

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

وحی

 

كلام و فلسفه دين

 

آقای ابوالفضل روحی

 

1/7/1387

 

31/6/1389

8. 

 

معاد

 

كلام و فلسفه دين

 

دکتر علیرضا کرمانی

 

1/8/1389

 

29/12/1390

9. 

 

عقل و دین

 

كلام و فلسفه دين

 

دکتر محمد جعفری هرندی

 

1/8/1389

 

31/1/1391

10. 

 

معادشناسی

 

كلام و فلسفه دين

 

دکتر علیرضا کرمانی

 

1/7/1391

 

30/10/1392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

علم و دین

 

كلام و فلسفه دين

 

دکتر دانشور

 

1/7/1391

 

30/10/1392

12. 

 

ولايت فقيه

 

کلام و فلسفه دين

 

دکتر صفدر الهي راد

 

1/12/1392

 

1/3/1394

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

 

دین و اخلاق

 

کلام و فلسفه دين

 

دکتر امیر خواص

 

1/11/1393

 

1/3/1395

 

14

 

فلسفه ذهن

 

کلام و فلسفه دين

 

دکتر محمد جعفری

 

1/11/1395

 

30/10/1396

15.

 

نوداروینیسم

 

کلام و فلسفه دين

 

دکتر سید فخر الدین طباطبایی

 

1/11/1396

30/10/1397

 

16.

 

نومعتزله

 

کلام و فلسفه دين

 

دکتر جواد گلی

 

1/11/1397

30/10/1398

 

17

 

عدل الهی و مسأله شر

 

کلام و فلسفه دين

 

دکتر حسینی قلعه بهمن

 

1/11/1398

 

 

18.

 

پاسخگویی به شبهات تعارض علم و دین

 

کلام و فلسفه دين

 

دکتر جواد گلی

 

1/11/1398