گزارشي كرسي نقد ترويجي با عنوان «بررسي ديدگاه علامه طباطبايي درباره مفهوم امامت در آيه ابتلا»

گزارشي از كرسي نقد ترويجي آقاي فارياب با عنوان «بررسي ديدگاه علامه طباطبايي درباره مفهوم امامت در آيه ابتلا»

اين كرسي در تاريخ 22/10/94 در موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) برگزار شد و دو ناقد داشت:‌ دكتر محمد فاكر ميبدي استاد تمام جامعة المصطفي(ص) و دكتر محمد اسعدي دانشيار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

علامه طباطبايي بر اين باور است كه شاخصة امامت در آيه ابتلا، همان هدايت به امر الهي ملكوتي يا همان ايصال به مطلوب است. از نظر ايشان،‌ اين نحوه هدايت مختص به امام است و با هدايت پيامبران كه به گونة ارائة‌ طريق است،‌ متفاوت مي­باشد.

در اين كرسي نقاط قوت و نيز ابهامات اين نظريه از سوي آقاي فارياب مطرح شد و ناقدان كوشيدند تا اين ابهامات را برطرف سازند.

موضوع: