نظریه فلسفی وحی از منظر فارابی وملاصدرا/ دکتر محمد جعفری

وحی، گوهر و محور ادیان الهی و ابراهیمی است و تعالیم دین از راه وحی، نزول وبسط یافته است. شاید بتوان ادعا کرد که نخستین گام را در تحلیل چیستی وحی، فلاسفه برداشته اند. نظریه فلسفی وحی با فارابی آغاز شد و پس از تطوراتی چند، در حکمت متعالیه بسط و غنا یافت. از این رو می توان فارابی وصدرا را مبدأ ومنتهای کاوش فلسفی در چیستی وحی دانست. کتاب حاضر ضمن تبیین و تحلیل این نظریه به بیان کاستی ها و ابهامات تلقی فلسفی از وحی و سنجش برون دینی و درون دینی آن پرداخته است.

آشنائی با گروه کلام وفلسفه دین

تربيت نيروهايي که هم شناخت جامع و دقيقي از آموزه‌هاي اعتقادي دين اسلام و مکتب تشيع داشته باشند و هم از توانايی لازم براي ارايه آن به مخاطبين، به‌ويژه نسل جوان برخوردار باشند و همچنين آمادگی لازم برای پاسخگويی به شبهاتی که با عنوان فلسفه دين يا کلام جديد از سوی انديشه‌های غرب عليه دين مطرح می‌شوند، از ضرورياتي بود که مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) را بر آن داشت تا در کنار گروه‌هاي علمي، گروه کلام و فلسفه دين را تشکيل دهد.

صفحه‌ها

اشتراک در معرفی گروه