نظریه فلسفی وحی از منظر فارابی وملاصدرا/ دکتر محمد جعفری

وحی، گوهر و محور ادیان الهی و ابراهیمی است و تعالیم دین از راه وحی، نزول وبسط یافته است. شاید بتوان ادعا کرد که نخستین گام را در تحلیل چیستی وحی، فلاسفه برداشته اند. نظریه فلسفی وحی با فارابی آغاز شد و پس از تطوراتی چند، در حکمت متعالیه بسط و غنا یافت. از این رو می توان فارابی وصدرا را مبدأ ومنتهای کاوش فلسفی در چیستی وحی دانست. کتاب حاضر ضمن تبیین و تحلیل این نظریه به بیان کاستی ها و ابهامات تلقی فلسفی از وحی و سنجش برون دینی و درون دینی آن پرداخته است.

زبان قرآن با نگاهی به چالش های کلامی تفسیر/ ابوالفضل ساجدی

زبان قرآن پاسخ گوی بخشی مهم از چالش های تفسیری و قرآن شناختی عصر حاضر است. برخی مسایل آن عبارت اند از: تبیین آیات قرآن از ابعاد تأویلی،‌ نمادین، تمثیلی، احساسی، فطری، هدایتگری، گزارشگری، واقع نمایی، توصیفی و هنجاری،‌تمایزات و تشابهات انواع گزاره های الهیاتی و غیر الهیاتی، و رابطه قرآن با فرهنگ زمان نزول.
نوشتار پیش رو، پس از طرح مباحث مقدماتی،‌چهار مولفه (معناداری، واقع نمایی، تألیفی بودن و شبکه ای بودن) برای زبان قرآن عرضه کرده، و ذیل هر یک، به نظریات رقیب و شبهات معاصر پاسخ داده است

نقد و بررسی چیستی وحی قرآنی در نگاه نومعتزله/ جواد گلی

چیستی وحی قرآنی یکی از مهم ترین موضوعاتی است که نومعتزلیان، به ویژه ابوزید، نظرات چالش برانگیزی را درباره آن مطرح کرده اند و در دوران معاصر، این جریان فکری، دیدگاه های بحث برانگیزی درباره قرآن مطرح کرده اند.
هدف این پژوهش،‌بررسی و نقد دیدگاه های نو معتزله،‌به ویژه ابوزید، درباره چیستی وحی قرآنی، بشری بودن قرآن، تاریخمندی آن و تأثیرپذیری وحی قرآنی از فرهنگ عصر نزول است.

یادگاران ماندگار، درسنامه امامت در عقاید شیعه/ محمد حسن فاریاب

«یادگاران ماندگار» گفت و گویی است صمیمی با جوانانی که تشنه دانستن درباره امامت اند. می خواهند بدانند: امام کیست و چرا باید امام باشد؟ می پرسند: وظایف امام چیست؟ و تفاوتش را با پیامبر کاوش می کنند. از مقامات امام در عالم انوار، دنیای کنونی و سرای آخرت، چیزهایی شنیده اند و سیراب نشده اند. در پی دانستن این پرسش اند که چرا امام باید معصوم باشد؟ چرا باید برتر از دیگران باشد؟ و چرا علمش خدادای است؟ و مهم تر آنکه آیا علمش محدود است یا نامحدود؟

مباحثی در کلام جدید، دکتر علی شیروانی وهمکاران

در باب«کلام جدید» که برخی ترجیح می دهند آن را «مسایل جدید کلامی» بنامند، کما بیش آثاری به زبان فارسی انتشار یافته است، اما همچنان می باید بر مجموعه آثار مکتوب این رشته افزوده شود تا هر چه بیشتر گستره، اهمیت، محتوا، مبانی، روش ها، و سر انجام جایگاه آن در منظومه معارف بشری روشن گردد.

عقل و دین از منظر روشن فکران دینی معاصر/نویسنده: دکتر محمد جعفری

نظری اجمالی به گفتمان اندیشه دینی در چند دهه اخیر، از تأثیر گذاری روشن فکران دینی در این عرصه خبر می دهد. بی تردید نو اندیشان دینی در دهه های اخیر به ویژه دوران پس از انقلاب در بر انگیختن برخی مباحث فلسفی - دینی، سهم وافری داشته اند؛ مباحثی که غالبا بحث های موافق ومخالف دیگری را در پی داشت و گاه به چالش های جدی در صحنه اجتماعی و سیاسی نیز منجر شده است. با این توصیف، این نوشتار بر آن است که نسبت عقل و دین را که از بنیادی ترین مباحث فلسفه دین است،‌از منظر دو تن از شاخص ترین چهره های روشن فکران دینی - محمد مجتهد شبستری وعبدالکریم سروش - به بررسی ونقد بگذارد.

صفحه‌ها

اشتراک در آثار گروه