سیر مطالعاتی کلام

گروه کلام و فلسفه موسسه امام خمینی/ دو نسخه سیر مطالعاتی
اولین سیر مخصوص دانش پژوهان موسسه تنظیم شده که البته برای همه علم آموزان قابل استفاده است.
نسخه دوم نیز به سفارش معاونت تهذیب حوزه علمیه قم با عنوان سیر مطالعاتی عقاید آماده و تنظیم شده است

صفحه‌ها

اشتراک در معرفی